Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 173 → Rev 174

/trunk/DBViewer/mainwindow.cpp
24,6 → 24,10
out << MainWindow::modelString;
file_tmp.close();
*/
 
 
 
 
ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
 
32,6 → 36,8
 
MainWindow::openDataBase();
 
classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
 
MainWindow::initComboBox();
 
// MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
186,12 → 192,22
if (columnData.count()>2)
{
QString class_id;
QPixmap pxmp;
QIcon icon;
class_id = QString(columnData.at(2).toString());
pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
 
// itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
 
if (!pxmp.isNull())
{
icon.addPixmap(pxmp);
itm_tmp->setIcon(0, icon);
}
}
}