Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 147 → Rev 148

/trunk/DBViewer/mainwindow.cpp
727,14 → 727,26
QTreeWidgetItem * item_tmp;
QString mdl_str;
QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
QList <int> rows_list;
 
 
if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
// if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
 
mdl_itm_list = models_items.values();
rows_list = models_items.keys();
row= item->text(4);
 
row= item->text(4);
 
if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
}
 
 
 
 
if (!row.isEmpty()){