Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 197 → Rev 198

/trunk/DBViewer/fileform.h
23,10 → 23,10
QByteArray Data;
 
private slots:
void on_pushButton_clicked(); // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü èêîíêó"
void on_pushButton_2_clicked(); // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü èêîíêó"
void on_pushButton_clicked(); // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü ôàéë"
void on_pushButton_2_clicked(); // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ôàéë"
void on_pushButton_3_clicked(); // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ñîõðàíèòü ôàéë"
 
 
};
 
#endif // FILEFORM_H