Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 197 → Rev 198

/trunk/DBViewer/fileform.cpp
1,5 → 1,6
#include "fileform.h"
#include "ui_fileform.h"
#include "mainwindow.h"
 
FileForm::FileForm(QWidget *parent) :
QWidget(parent),
27,12 → 28,64
 
 
 
void FileForm::on_pushButton_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü èêîíêó"
void FileForm::on_pushButton_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Îòêðûòü ôàéë"
QString fileName;
QFile file;
QByteArray data_tmp;
 
fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
tr("Open Image"), "", tr("All Files (*.*);;Image Files (*.png *.jpg *.bmp);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)")); //Images (*.png *.xpm *.jpg);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)
 
if (fileName.isEmpty()) return;
file.setFileName(fileName);
if (!file.open(QIODevice::ReadOnly)) return;
Data.clear();
// Data = file.readAll();
QDataStream out(&Data,QIODevice::ReadWrite);
out << fileName;
data_tmp = file.readAll();
out << data_tmp;
file.close();
 
 
}
 
void FileForm::on_pushButton_2_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü èêîíêó"
void FileForm::on_pushButton_2_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ôàéë"
Data.clear();
 
}
 
void FileForm::on_pushButton_3_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ñîõðàíèòü ôàéë"
 
QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("Save File"),
"",
tr("All Files (*.*);;Image Files (*.png *.jpg *.bmp);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)"));
 
QByteArray data_tmp;
QFile file;
int i;
i++;
if (fileName.isEmpty()) return;
if (Data.isEmpty()) return;
 
file.setFileName(fileName);
if (!file.open(QIODevice::WriteOnly)) return;
 
 
// Data = file.readAll();
QDataStream out(&Data,QIODevice::ReadOnly);
// out.device()->reset();
out >> fileName;
 
file.setFileName(fileName);
if (!file.open(QIODevice::ReadWrite)) return;
data_tmp.clear();
out >> data_tmp;
int count;
count = file.write(data_tmp);
 
file.close();
 
 
 
}