Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 225 → Rev 226

/trunk/DBViewer/delegate.h
19,6 → 19,20
//! [0]
 
 
typedef struct field {
 
QString ID;
QString FieldName;
QString FieldAlias;
QString FieldType;
QString DefaultValue;
QString ClassIdentifer;
QString Comment;
 
} TField; // ýòà ñòðóêòóðà îïèñûâàåò ïîëå
 
 
 
class SpinBoxDelegate : public QItemDelegate
{
Q_OBJECT
97,6 → 111,12
{
Q_OBJECT
 
 
 
 
 
 
 
public:
FilterValueDelegate(QObject *parent = 0);
 
125,8 → 145,8
// QMap <QString, QString> items; // çäåñü áóäåì õðàíèòü ñâÿçàííûé ñïèñîê èìåò îáúåêòîâ è èõ èäåíòèôèêàòîðîâ ID
mutable QStringList items; // ñïèñîê
static QString getClassInctanc(QString class_id);//îïðåäåëÿåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ
static QString grtFieldType(QString class_id, QString fieldName);//îïðåäåëÿåì òèï äàííûõ ïîëÿ
 
static QString getFieldType(QString class_id, QString fieldName);//îïðåäåëÿåì òèï äàííûõ ïîëÿ
static TField getField(const QModelIndex &index); // ïî èíäåêñó (â òàáëèöå ôèëüòðîâ) ïîëó÷èì èíôîðìàöèþ î ïîëå
};