Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 224 → Rev 225

/trunk/DBViewer/delegate.h
123,7 → 123,10
 
QString class_id; // òàáëèöà-õðàíèëèùå, îòêóäà áóäåì áðàòü ñïèñîê
// QMap <QString, QString> items; // çäåñü áóäåì õðàíèòü ñâÿçàííûé ñïèñîê èìåò îáúåêòîâ è èõ èäåíòèôèêàòîðîâ ID
QStringList items; // ñïèñîê
mutable QStringList items; // ñïèñîê
static QString getClassInctanc(QString class_id);//îïðåäåëÿåì õðàíèëèùå îáúåêòîâ
static QString grtFieldType(QString class_id, QString fieldName);//îïðåäåëÿåì òèï äàííûõ ïîëÿ
 
};