Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 223 → Rev 224

/trunk/DBViewer/delegate.h
17,6 → 17,8
 
//#include <QMainWindow>
//! [0]
 
 
class SpinBoxDelegate : public QItemDelegate
{
Q_OBJECT
54,6 → 56,8
 
 
 
 
 
class FilterConditionDelegate : public QItemDelegate
{
Q_OBJECT
89,7 → 93,42
 
 
 
class FilterValueDelegate : public QItemDelegate
{
Q_OBJECT
 
public:
FilterValueDelegate(QObject *parent = 0);
 
QWidget *createEditor(QWidget *parent, const QStyleOptionViewItem &option,
const QModelIndex &index) const;
 
void setEditorData(QWidget *editor, const QModelIndex &index) const;
void setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
const QModelIndex &index) const;
 
void updateEditorGeometry(QWidget *editor,
const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const;
 
 
 
void setClassID(QString newClassID);
// void getItems(); // ïîëó÷àåì ñâÿçàííûé ñïèñîê
 
void setItems(QStringList new_items){items = new_items;}
 
 
private:
 
 
QString class_id; // òàáëèöà-õðàíèëèùå, îòêóäà áóäåì áðàòü ñïèñîê
// QMap <QString, QString> items; // çäåñü áóäåì õðàíèòü ñâÿçàííûé ñïèñîê èìåò îáúåêòîâ è èõ èäåíòèôèêàòîðîâ ID
QStringList items; // ñïèñîê
};
 
 
 
 
//! [0]
class FilterSpinBoxDelegate : public QItemDelegate
{