Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 232 → Rev 233

/trunk/DBViewer/database.cpp
819,6 → 819,7
 
}
model_for_ListModelsTable->submitAll();
ui->pushButton_7->setEnabled(true);
// getDatabaseData();
 
}
937,7 → 938,58
ui->pushButton_12->setEnabled(false);
}
 
void MainWindow::on_pushButton_13_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü êðàòêèé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
{
buildReport(false);
 
}
 
void MainWindow::on_pushButton_14_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü ïîëíûé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
{
buildReport(true);
 
}
 
void MainWindow::on_pushButton_15_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
{
QPrinter printer;
QPrintDialog *dlg = new QPrintDialog(&printer, this);
if (dlg->exec() !=QDialog::Accepted) return;
doc->print(&printer);
 
}
 
 
void MainWindow::on_pushButton_16_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü â PDF" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
{
QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, "Export PDF", "", "PDF Files (*.pdf)");
if(!fileName.isEmpty()){
if (QFileInfo(fileName).suffix().isEmpty())
fileName.append(".pdf");
QPrinter printer(QPrinter::HighResolution);
printer.setOutputFormat(QPrinter::PdfFormat);
printer.setOutputFileName(fileName);
doc->print(&printer);
}
 
}
 
void MainWindow::on_pushButton_17_clicked()// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
 
{
QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, "Export ODT", "", "OpenOffice document (*.odt)");
 
if(!fileName.isEmpty()){
if (QFileInfo(fileName).suffix().isEmpty())
fileName.append(".odt");
(bool)QTextDocumentWriter(fileName).write(doc);
 
}
 
 
}
 
 
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
int i;
i++;