Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 201 → Rev 202

/trunk/DBViewer/database.cpp
567,7 → 567,7
 
 
 
 
QMap <int, QString> filesFieldsToModel;
for (int i=0; i < fileFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé, õðàíÿùèõ ôàéëû
// static FileDelegate flDelegate;
// static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
575,15 → 575,16
int fileFieldIndex; //
fileFieldName = fileFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ, õðàíÿùåãî ôàéë
fileFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(fileFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
file_colomns_indexes.append(fileFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ äåëåãàòîì äëÿ òèïà "àøäó"
filesFieldsToModel.insert(fileFieldIndex, fileFieldName);
file_colomns_indexes.append(fileFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ äåëåãàòîì äëÿ òèïà "file"
ui->tableView->setItemDelegateForColumn(fileFieldIndex, fileDelegate);
 
}
sql_mogel->setFilesFields(filesFieldsToModel);// ïåðåäàåì ìîäåëè ñâÿçàííûé ñïèñîê ñ íîìåðàìè è èìåíàìè ñòîëáöîâ, õðàíÿùèõ ôàéëû
 
 
 
 
 
for (int i=0; i < dateFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé ñ òèïîì "DATA"
static MyDEDelegate dateDelegate;
// static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");