Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 137 → Rev 138

/trunk/DBViewer/database.cpp
415,6 → 415,9
QString parent_class_inctance;
QString pointer_name;
QString filtr_tmp;
 
 
 
// sql_mogel->clear();
 
ui->pushButton->setEnabled(true);
477,6 → 480,7
 
 
ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
 
}
 
489,6 → 493,15
 
 
 
 
ui->tableView->setItemDelegateForColumn(2, picture_delegate);
 
ui->tableView->setRowHeight(1, 100);
 
 
 
 
 
QStringList parentInctancesList = pointersList.values(); // çäåñü ñïèñîê ñîîòâåòñòâóþùèõ õðàíèëèù
 
for (i=0; i < pointersNames.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé: