Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 128 → Rev 129

/trunk/DBViewer/database.cpp
465,11 → 465,11
 
sql_mogel->select();
 
QMap <QString, QString> pointersList = getPointersList(class_id);
QMap <QString, QString> pointersList = getPointersList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé-óêàçàòåëåé
QMap <int, QString> pointersToModel;
 
QStringList pointersNames = pointersList.keys(); //
QStringList parentInctancesList = pointersList.values();
QStringList pointersNames = pointersList.keys(); //çäåñü ñïèñîê èìåí ïîëåé-óêàçàòåëåé íà ðîäèòåëüñêèå êëàññû
QStringList parentInctancesList = pointersList.values(); // çäåñü ñïèñîê ñîîòâåòñòâóþùèõ õðàíèëèù
 
for (i=0; i < pointersNames.size(); i++){
QString pointerName;
477,6 → 477,12
int pointerIndex;
pointerName = pointersNames.at(i);
pointerIndex = sql_mogel->record().indexOf(pointerName);
 
spinDelegate.setInctance(parentInctancesList.at(i));
spinDelegate.getItems();
ui->tableView->setItemDelegateForColumn(pointerIndex, &spinDelegate);
 
 
pointersToModel.insert(pointerIndex, parentInctancesList.at(i));
}