Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 203 → Rev 204

/trunk/DBViewer/mymodel.cpp
41,74 → 41,49
 
 
bool MyModel::setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role) {
//// if (index.column()==3) return false; // â òðåòüåé êîëîíêå íå äàåì ïîìåíÿòü çíà÷åíèå
bool lResult = false;
bool lResult = false;
if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1) {
 
/*
QString str_tmp;
if (index.column()==1) { // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
str_tmp = value.toString(); // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
str_tmp.append(tr(" instance"));
}
*/
/*
QString str_tmp;
if (index.column()==0) { // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
str_tmp = value.toString(); // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
str_tmp.append(tr("_instance"));
}
*/
lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::EditRole);
 
MyModel::submitAll();
 
// MyModel::record(index.row());
}
 
 
 
if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1) {
// QModelIndex newindex;
// QSqlRecord rec = record(index.row());
// bool chk = (value.toInt()==Qt::Checked);
// rec.setValue(index.column(),chk);
// rec.setValue(index.column(), value);
// rec.setGenerated(index.column(), true);
 
//lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
 
// lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);
// lResult = setRecord(index.row(),rec); // âåðíåì ðåçóëüòàò îá óñòàíîâêå
 
/*
QStandardItem* item = static_cast<QStandardItem*>(index.internalPointer());
Qt::CheckState state = (value.toInt() == 2) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
item->setCheckState(state);
else
{
lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
if (lResult) {
QModelIndex newindex;
QSqlRecord rec = record(index.row());
 
*/
if (value.isNull()) {
rec.setNull(index.column());
 
}
else rec.setValue(index.column(), value);
 
lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::EditRole);
rec.setGenerated(index.column(), true);
lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);
 
// Qt::CheckState state = (value.toInt() == 2) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
// lResult = QSqlTableModel::setData(index, value.toBool(), Qt::CheckStateRole);
 
// QSqlTableModel::setItemData(index,Qt::CheckStateRole);
// lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
 
// emit MyModel::dataChanged(index, index);
 
// MyModel::updateRowInTable();
// lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::DisplayRole);
// QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::CheckStateRole);
MyModel::submitAll();
////// // MyModel::select();
// MyModel::data(index, Qt::DisplayRole);
}
 
else
{
lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
}
 
}
if (value.isNull()) {
select();
emit dataChanged(index, index);
}
 
}
 
return lResult;