Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 158 → Rev 187

/trunk/DBViewer/mymodel.h
18,6 → 18,8
void setPointers(QMap <int, QString> newPointers){pointers_map = newPointers;}
QMap <int, QString> pointers(){return pointers_map;}
void setBooleansList(QList <int> newBoolList){bolleans_list = newBoolList;}
void setIconIndex(int new_index){icon_index = new_index;}
int IconIndex(){return icon_index;}
 
private:
QMap <int, QString> pointers_map; // â ýòîì ñâÿçàííîì ñïèñêå áóäåõ õðàíèòü â êà÷åñòâå êëþ÷à íîìåðÿ ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
24,6 → 26,7
// à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èìåíà òàáëèö - õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
 
QList <int> bolleans_list; // ñïèñîê ïîëåé ñ òèïîì "bool"
int icon_index; // íîìåð ñòîëáöà, â êîòîðîì õðàíÿòüñÿ èêîíêè
 
signals: