Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 127 → Rev 128

/trunk/DBViewer/mymodel.h
5,6 → 5,7
#include <QtGui>
#include <QSqlQueryModel>
#include <QSqlTableModel>
#include <QMap>
 
class MyModel : public QSqlTableModel {
Q_OBJECT
13,6 → 14,11
Qt::ItemFlags flags(const QModelIndex &index) const;
bool setData(const QModelIndex &, const QVariant &, int);
QVariant data(const QModelIndex &index, int role = Qt::DisplayRole) const;
void setPointers(QMap <int, QString> newPointers){pointers_map = newPointers;}
QMap <int, QString> pointers(){return pointers_map;}
private:
QMap <int, QString> pointers_map; // â ýòîì ñâÿçàííîì ñïèñêå áóäåõ õðàíèòü â êà÷åñòâå êëþ÷à íîìåðÿ ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
// à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èìåíà òàáëèö - õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
 
signals: