Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 221 → Rev 219

/trunk/DBViewer/mainwindow.h
111,7 → 111,7
MyModel * sql_mogel;
// MyModel * filtr_model;
 
QSqlTableModel * filter_model;
QSqlTableModel * filtr_model;
 
QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
 
193,7 → 193,6
 
void on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
void on_model_for_ListModelsTable_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
void on_filter_model_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà ôèëüòðà èëè äîáàâèëè íîâûé ôèëüòð
void applySetting();
void getSetting(); // îòêðîåì îêíî íàñòðîåê
};