Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 151 → Rev 152

/trunk/DBViewer/mainwindow.cpp
707,6 → 707,7
QStringList classesID_list;
QString ID_str;
if (index == -1) return;
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
int row;
 
classesID_list = class_list_map.keys();
800,8 → 801,9
return;
 
}
comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
 
comboBox_slot_enable = true;
ui->comboBox->setEnabled(true);