Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 201 → Rev 200

/trunk/DBViewer/fileform.cpp
7,7 → 7,6
ui(new Ui::FileForm)
{
ui->setupUi(this);
FileForm::fdataIsChanged = false;
}
 
FileForm::~FileForm()
47,15 → 46,13
data_tmp = file.readAll();
out << data_tmp;
file.close();
FileForm::fdataIsChanged = true;
 
 
}
 
void FileForm::on_pushButton_2_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ôàéë"
Data.clear();
 
Data.clear();
FileForm::fdataIsChanged = true;
 
}
 
void FileForm::on_pushButton_3_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ñîõðàíèòü ôàéë"
91,7 → 88,6
int size;
size = file.size();
file.close();
FileForm::fdataIsChanged = true;