Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 178 → Rev 177

/trunk/DBViewer/database.cpp
111,10 → 111,9
bool ok;
int field_ID;
int i;
QIcon icon;
classID = model_item->text(1);
inctance = getClassInctance(classID);
icon = model_item->icon(0);
 
sql_str = tr("select * "
" from " //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
);
143,9 → 142,6
value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
itm->setText(0, value_tmp);
 
itm->setIcon(0, icon);
 
for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
{
QTreeWidgetItem * model_item_tmp; // åñëè åñòü
195,8 → 191,6
}
 
 
 
//
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
211,14 → 205,11
QString str_tmp;
QTreeWidgetItem * title_item;
QFont font;
QIcon icon;
// font.setWeight(40);
font.setBold(true);
filtr_empty = filtr.isEmpty();
classID = model_item->text(1);
 
icon = model_item->icon(0);
 
parentClassID = model_item->parent()->text(1);
 
pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
237,9 → 228,7
title_item->setText(4, pointerField);
title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
 
// title_item->setIcon(0, icon);
 
 
sql_str = tr("select * "
" from " //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
);
291,10 → 280,6
itm->setText(0, value_tmp);
itm->setText(1, tr("object"));
itm->setText(2, ID_tmp);
 
itm->setIcon(0, icon);
 
 
for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
{
QTreeWidgetItem * model_item_tmp; // åñëè åñòü