Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 177 → Rev 178

/trunk/DBViewer/database.cpp
111,9 → 111,10
bool ok;
int field_ID;
int i;
QIcon icon;
classID = model_item->text(1);
inctance = getClassInctance(classID);
 
icon = model_item->icon(0);
sql_str = tr("select * "
" from " //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
);
142,6 → 143,9
value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
itm->setText(0, value_tmp);
 
itm->setIcon(0, icon);
 
for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
{
QTreeWidgetItem * model_item_tmp; // åñëè åñòü
191,6 → 195,8
}
 
 
 
//
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
205,11 → 211,14
QString str_tmp;
QTreeWidgetItem * title_item;
QFont font;
QIcon icon;
// font.setWeight(40);
font.setBold(true);
filtr_empty = filtr.isEmpty();
classID = model_item->text(1);
 
icon = model_item->icon(0);
 
parentClassID = model_item->parent()->text(1);
 
pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
228,7 → 237,9
title_item->setText(4, pointerField);
title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
 
// title_item->setIcon(0, icon);
 
 
sql_str = tr("select * "
" from " //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
);
280,6 → 291,10
itm->setText(0, value_tmp);
itm->setText(1, tr("object"));
itm->setText(2, ID_tmp);
 
itm->setIcon(0, icon);
 
 
for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
{
QTreeWidgetItem * model_item_tmp; // åñëè åñòü