Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 232 → Rev 234

/trunk/ClassEditor/iconform.ui
36,8 → 36,8
<widget class="QPushButton" name="pushButton_2">
<property name="geometry">
<rect>
<x>0</x>
<y>40</y>
<x>30</x>
<y>0</y>
<width>31</width>
<height>30</height>
</rect>
53,9 → 53,9
<widget class="QLabel" name="label">
<property name="geometry">
<rect>
<x>30</x>
<x>60</x>
<y>0</y>
<width>101</width>
<width>71</width>
<height>71</height>
</rect>
</property>
/trunk/ClassEditor/classeditor.h
91,7 → 91,11
void on_pushButton_3_clicked(); // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Íîâîå ïîëå"
void on_pushButton_4_clicked(); // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü ïîëå"
void on_pushButton_5_clicked(); // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå ïîëÿ"
void on_pushButton_6_clicked(); // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Çàãðóçèòü" (èêîíêó äëÿ êëàññà)
void on_pushButton_6_clicked(); // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Íîâûé óêàçàòåëü"
void on_pushButton_7_clicked(); // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå óêàçàòåëè"
void on_pushButton_8_clicked(); // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå óêàçàòåëè"
 
 
void on_action_ID_triggered(bool is_checked); // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü ID"
void on_action_showAlias_triggered(bool is_checked); // îáðàáàòûâàåì âûáîð â ìåíþ "Ïîêàçûâàòü ïñåâäîíèì"
void on_action_showInstance_triggered(bool is_checked); // ... ïîêàçûâàòü õðàíèëèùà îáúåêòîâ
/trunk/ClassEditor/classeditor.ui
14,196 → 14,193
<string>ClassEditor</string>
</property>
<widget class="QWidget" name="centralWidget">
<widget class="QLabel" name="label">
<widget class="QWidget" name="verticalLayoutWidget_5">
<property name="geometry">
<rect>
<x>10</x>
<y>10</y>
<width>331</width>
<height>21</height>
<x>19</x>
<y>0</y>
<width>951</width>
<height>701</height>
</rect>
</property>
<property name="font">
<font>
<pointsize>11</pointsize>
<weight>75</weight>
<bold>true</bold>
</font>
</property>
<property name="text">
<string>Список зарегистрированных классов</string>
</property>
<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_8">
<item>
<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_7">
<item>
<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_6">
<item>
<layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout">
<item>
<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_5">
<item>
<widget class="QLabel" name="label">
<property name="font">
<font>
<pointsize>11</pointsize>
<weight>75</weight>
<bold>true</bold>
</font>
</property>
<property name="text">
<string>Список зарегистрированных классов</string>
</property>
</widget>
</item>
<item>
<widget class="QTableView" name="tableView">
<property name="minimumSize">
<size>
<width>0</width>
<height>100</height>
</size>
</property>
</widget>
</item>
</layout>
</item>
<item>
<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
<item>
<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_4">
<item>
<widget class="QPushButton" name="pushButton_2">
<property name="text">
<string>Удалить класс</string>
</property>
</widget>
</item>
<item>
<widget class="QPushButton" name="pushButton">
<property name="text">
<string>Новый класс</string>
</property>
</widget>
</item>
</layout>
</item>
<item>
<spacer name="verticalSpacer_2">
<property name="orientation">
<enum>Qt::Vertical</enum>
</property>
<property name="sizeHint" stdset="0">
<size>
<width>20</width>
<height>40</height>
</size>
</property>
</spacer>
</item>
<item>
<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_3">
<item>
<widget class="QPushButton" name="pushButton_3">
<property name="text">
<string>Новое поле</string>
</property>
</widget>
</item>
<item>
<widget class="QPushButton" name="pushButton_4">
<property name="text">
<string>Удалить выделенные поля</string>
</property>
</widget>
</item>
<item>
<widget class="QPushButton" name="pushButton_5">
<property name="text">
<string>Удалить все поля</string>
</property>
</widget>
</item>
</layout>
</item>
<item>
<spacer name="verticalSpacer">
<property name="orientation">
<enum>Qt::Vertical</enum>
</property>
<property name="sizeHint" stdset="0">
<size>
<width>20</width>
<height>40</height>
</size>
</property>
</spacer>
</item>
<item>
<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_2">
<property name="sizeConstraint">
<enum>QLayout::SetDefaultConstraint</enum>
</property>
<item>
<widget class="QPushButton" name="pushButton_6">
<property name="text">
<string>Новый указатель</string>
</property>
</widget>
</item>
<item>
<widget class="QPushButton" name="pushButton_7">
<property name="text">
<string>Удалить выделенные указатели</string>
</property>
</widget>
</item>
<item>
<widget class="QPushButton" name="pushButton_8">
<property name="text">
<string>Удалить все указатели</string>
</property>
</widget>
</item>
</layout>
</item>
</layout>
</item>
</layout>
</item>
<item>
<widget class="QLabel" name="label_2">
<property name="font">
<font>
<pointsize>11</pointsize>
<weight>75</weight>
<bold>true</bold>
</font>
</property>
<property name="text">
<string>Поля класса</string>
</property>
</widget>
</item>
<item>
<widget class="QTableView" name="tableView_2"/>
</item>
</layout>
</item>
<item>
<widget class="QLabel" name="label_3">
<property name="font">
<font>
<pointsize>11</pointsize>
<weight>75</weight>
<bold>true</bold>
</font>
</property>
<property name="text">
<string>Поля для указателей на классы-контейнеры</string>
</property>
</widget>
</item>
<item>
<widget class="QTableView" name="tableView_3"/>
</item>
</layout>
</item>
</layout>
</widget>
<widget class="QTableView" name="tableView">
<property name="geometry">
<rect>
<x>10</x>
<y>40</y>
<width>761</width>
<height>192</height>
</rect>
</property>
<property name="minimumSize">
<size>
<width>0</width>
<height>100</height>
</size>
</property>
</widget>
<widget class="QPushButton" name="pushButton">
<property name="geometry">
<rect>
<x>780</x>
<y>40</y>
<width>191</width>
<height>21</height>
</rect>
</property>
<property name="text">
<string>Новый класс</string>
</property>
</widget>
<widget class="QTableView" name="tableView_2">
<property name="geometry">
<rect>
<x>10</x>
<y>270</y>
<width>961</width>
<height>181</height>
</rect>
</property>
</widget>
<widget class="QPushButton" name="pushButton_2">
<property name="geometry">
<rect>
<x>780</x>
<y>60</y>
<width>191</width>
<height>21</height>
</rect>
</property>
<property name="text">
<string>Удалить класс</string>
</property>
</widget>
<widget class="QPushButton" name="pushButton_3">
<property name="geometry">
<rect>
<x>780</x>
<y>170</y>
<width>181</width>
<height>21</height>
</rect>
</property>
<property name="text">
<string>Новое поле</string>
</property>
</widget>
<widget class="QPushButton" name="pushButton_4">
<property name="geometry">
<rect>
<x>780</x>
<y>190</y>
<width>181</width>
<height>21</height>
</rect>
</property>
<property name="text">
<string>Удалить выделенные поля</string>
</property>
</widget>
<widget class="QPushButton" name="pushButton_5">
<property name="geometry">
<rect>
<x>779</x>
<y>209</y>
<width>181</width>
<height>21</height>
</rect>
</property>
<property name="text">
<string>Удалить все поля</string>
</property>
</widget>
<widget class="QTableView" name="tableView_3">
<property name="geometry">
<rect>
<x>10</x>
<y>490</y>
<width>961</width>
<height>192</height>
</rect>
</property>
</widget>
<widget class="QLabel" name="label_2">
<property name="geometry">
<rect>
<x>10</x>
<y>240</y>
<width>121</width>
<height>21</height>
</rect>
</property>
<property name="font">
<font>
<pointsize>11</pointsize>
<weight>75</weight>
<bold>true</bold>
</font>
</property>
<property name="text">
<string>Поля класса</string>
</property>
</widget>
<widget class="QLabel" name="label_3">
<property name="geometry">
<rect>
<x>10</x>
<y>460</y>
<width>351</width>
<height>21</height>
</rect>
</property>
<property name="font">
<font>
<pointsize>11</pointsize>
<weight>75</weight>
<bold>true</bold>
</font>
</property>
<property name="text">
<string>Поля для указателей на классы-контейнеры</string>
</property>
</widget>
<widget class="QLabel" name="label_4">
<property name="geometry">
<rect>
<x>790</x>
<y>100</y>
<width>78</width>
<height>71</height>
</rect>
</property>
<property name="text">
<string/>
</property>
<property name="pixmap">
<pixmap>../DBViewer/pc.png</pixmap>
</property>
</widget>
<widget class="QPushButton" name="pushButton_6">
<property name="geometry">
<rect>
<x>850</x>
<y>140</y>
<width>111</width>
<height>31</height>
</rect>
</property>
<property name="text">
<string>Загрузить</string>
</property>
</widget>
</widget>
<widget class="QMenuBar" name="menuBar">
<property name="geometry">
211,7 → 208,7
<x>0</x>
<y>0</y>
<width>983</width>
<height>27</height>
<height>24</height>
</rect>
</property>
<widget class="QMenu" name="menu">
/trunk/ClassEditor/classeditor.cpp
10,8 → 10,8
 
// iconFrm.show();
ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout_8);
 
 
readSettings();
 
 
796,6 → 796,11
}
 
void ClassEditor::on_pushButton_6_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå ïîëÿ"
 
on_action_newPointer();
/*********************************
 
 
QString fileName;
QPixmap pixmap;
fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
817,9 → 822,26
 
}
 
********************************************/
}
 
 
 
 
void ClassEditor::on_pushButton_7_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå óêàçàòåëè"
 
 
 
}
 
 
void ClassEditor::on_pushButton_8_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå óêàçàòåëè"
 
 
 
}
 
 
void ClassEditor::on_myModel_dataChanged( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){
 
int i;