Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 190 → Rev 191

/trunk/DBViewer/iconform.cpp
43,7 → 43,18
// IconForm::close();
}
 
void IconForm::on_pushButton_2_clicked(){ // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü èêîíêó"
 
QPixmap pix_tmp;
Pixmap = pix_tmp;
ui->label->setPixmap(Pixmap);
IconForm::fdataIsChanged = true;
 
}
 
 
 
 
void IconForm::setPixmap (QPixmap newPixmap){
Pixmap = newPixmap;
ui->label->setPixmap(Pixmap);
59,6 → 70,3
bool IconForm::dataIsChanged(){
return IconForm::fdataIsChanged;
}
 
 
// void IconForm::clearPixmap(){}
/trunk/DBViewer/iconform.h
26,8 → 26,7
private slots:
 
void on_pushButton_clicked(); // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü èêîíêó"
void on_pushButton_2_clicked(); // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü èêîíêó"
 
 
};
 
#endif // ICONFORM_H