Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 137 → Rev 138

/trunk/DBViewer/delegate.cpp
280,3 → 280,48
const QModelIndex& /* index */) const {
editor->setGeometry(option.rect);
}
 
 
 
 
 
CPictureDelegate::CPictureDelegate( QObject * parent ) : QItemDelegate(parent)
{
}
 
void CPictureDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
{
m_pxPicture.fill( QColor(Qt::white) );
 
const QAbstractItemModel * model = index.model();
QString sFileName = model->data( index, Qt::DisplayRole ).toString();
 
if ( !sFileName.isEmpty() )
m_pxPicture.load( sFileName );
else {
//QItemDelegate::paint(painter, option, index);
return;
}
 
QPalette::ColorGroup cg = (option.state & QStyle::State_Enabled) ?
((option.state & QStyle::State_Active) ? QPalette::Normal : QPalette::Inactive ) :
QPalette::Disabled;
 
if (option.state & QStyle::State_Selected)
painter->fillRect(option.rect, option.palette.color(cg, QPalette::Highlight));
 
int nX = option.rect.x() + ( ( option.rect.width() - m_pxPicture.rect().width() ) / 2 );
int nY = option.rect.y() + ( ( option.rect.height() - m_pxPicture.rect().height() ) / 2 );
painter->drawPixmap( nX, nY, m_pxPicture );
 
 
//// drawFocus(painter, option, option.rect.adjusted(0, 0, -1, -1)); // since we draw the grid ourselves
 
/*
QPen pen = painter->pen();
painter->setPen(option.palette.color(QPalette::Mid));
painter->drawLine(option.rect.bottomLeft(), option.rect.bottomRight());
painter->drawLine(option.rect.topRight(), option.rect.bottomRight());
painter->setPen(pen);
*/
}
/trunk/DBViewer/mainwindow.cpp
48,8 → 48,8
connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
 
picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
 
 
}
 
MainWindow::~MainWindow()
/trunk/DBViewer/delegate.h
76,5 → 76,18
};
 
 
class CPictureDelegate : public QItemDelegate
{
mutable QPixmap m_pxPicture;
public:
CPictureDelegate( QObject *parent );
 
void paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
const QModelIndex &index) const;
 
//QSize sizeHint(const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const;
};
 
 
 
#endif // DELEGATE_H
/trunk/DBViewer/mainwindow.h
122,6 → 122,7
// â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
SpinBoxDelegate spinDelegate;
QItemDelegate standart_delegate;
CPictureDelegate * picture_delegate;
 
 
 
/trunk/DBViewer/database.cpp
415,6 → 415,9
QString parent_class_inctance;
QString pointer_name;
QString filtr_tmp;
 
 
 
// sql_mogel->clear();
 
ui->pushButton->setEnabled(true);
477,6 → 480,7
 
 
ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
 
}
 
489,6 → 493,15
 
 
 
 
ui->tableView->setItemDelegateForColumn(2, picture_delegate);
 
ui->tableView->setRowHeight(1, 100);
 
 
 
 
 
QStringList parentInctancesList = pointersList.values(); // çäåñü ñïèñîê ñîîòâåòñòâóþùèõ õðàíèëèù
 
for (i=0; i < pointersNames.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé: