Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 90 | Rev 92 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);

   MainWindow::readModel();

   //QString model_str;
   MainWindow::creatModelString();
   int i;
   i++;

}

MainWindow::~MainWindow()
{
    delete ui;
}

void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
{
    QMainWindow::changeEvent(e);
    switch (e->type()) {
    case QEvent::LanguageChange:
        ui->retranslateUi(this);
        break;
    default:
        break;
    }
}


bool MainWindow::readModel(){
    bool result;
    QString model_str;
    QFile file(":/model.txt");
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
    if (result) {
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
                }

    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);


    return result;

}


void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent)
{
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
    QList<int> indentations;
    parents << parent;
    indentations << 0;

    int number = 0;

    while (number < lines.count()) {
        int position = 0;
        while (position < lines[number].length()) {
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
                break;
            position++;
        }

        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();

        if (!lineData.isEmpty()) {
            // Read the column data from the rest of the line.
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
            QList<QVariant> columnData;
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
                columnData << columnStrings[column];

            if (position > indentations.last()) {
                // The last child of the current parent is now the new parent
                // unless the current parent has no children.

                if (parents.last()->childCount() > 0) {
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
                    indentations << position;
                }
            } else {
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
                    parents.pop_back();
                    indentations.pop_back();
                }
            }

            // Append a new item to the current parent's list of children.
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());

            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
                                                        }
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
            itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString()));
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString());
        }

        number++;
    }
}


/*
void MainWindow::openBase()
{

        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
        pdb = &db;
        raportFrm.pdb = &db;

        pdb->setHostName(hostName);
        pdb->setDatabaseName(baseName);
        pdb->setUserName(userName);
        pdb->setPassword(password);
        bool ok = pdb->open();
        if (!ok) {
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
                         }
        if (ok)
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
        }
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
                 }        model = new QSqlTableModel(this);
        model->setTable(tableName);

        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);

        model->select();


        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
        field.setValue(QString(tr("123")));

        bool okey;
        int index;
        QSqlRecord record;


        tableView->setModel(model);
        view.setModel(model);


        tableView->setAlternatingRowColors(true);
        view.setAlternatingRowColors(true);

        tableView->resizeColumnsToContents();


        view.resizeColumnsToContents();

        tableView->show();        initTreeWidget();
}
*/void MainWindow::creatModelString(){

    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )

    {MainWindow::addChildsString(rootItem1, 0);}

    int root_item_child_count;
    int i;
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
    i++;

}


void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
    int child_count;
    child_count = parentItem->childCount();
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
        for (int m=0; m < level; ++m){
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
    }
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}

    }
int i;
i++;
}