Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 80 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

#include "modelfordescriptiontable.h"

ModelForDescriptionTable::ModelForDescriptionTable(QObject *parent) :
    QSqlTableModel(parent)
{
    setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
}

Qt::ItemFlags ModelForDescriptionTable::flags(
         const QModelIndex &index) const {
Qt::ItemFlags flags = QSqlTableModel::flags(index);
if ((index.column() != 5) && (index.column() != 0))
     flags |= Qt::ItemIsEditable;
//if (index.column() == 4)
//     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;
else
{
    if ((index.column() == 0) || (index.column() == 5)) flags &= ~Qt::ItemIsEditable; // çàïðåùàåì ðåäàêòèðîâàíèå òðåòüåãî ñòîëáöà
}
    return flags;
}


bool ModelForDescriptionTable::setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role) {
  ////  if (index.column()==3) return false; // â òðåòüåé êîëîíêå íå äàåì ïîìåíÿòü çíà÷åíèå
    bool lResult = false;
    QVariant old_value; // ñîõðàíèì ñòàðîå çíà÷åíèå
    old_value = data(index);


        if (index.column()==1){ // åñëè ïîìåíÿëîñü èìÿ ïîëÿ
            QSqlQuery qu;
            QString old_field_name; // ñòàðîå èìÿ ïîëÿ
            QString new_field_name; // íîâîå èìÿ ïîëÿ
            QString query_str;
            QString type_str; // òèï äàííûõ ïîëÿ
            old_field_name = old_value.toString(); // îïðåäåëèì òåêóùåå (êîòîðîå íóæíî ïîìåíÿòü) èìÿ ïîëÿ
            new_field_name = value.toString();
            type_str = data(ModelForDescriptionTable::index(index.row(), 3)).toString(); // òèï ïîëÿ õðàíèòüñÿ â 3 ñòîëáöå, ñ÷èòûâàåì åãî çíà÷åíèå
            query_str = tr("ALTER TABLE ");
            query_str.append(ModelForDescriptionTable::Inctance);
            query_str.append(tr(" CHANGE COLUMN `"));
            query_str.append(old_field_name);
            query_str.append(tr("` `"));
            query_str.append(new_field_name);
            query_str.append(tr("` "));
            query_str.append(type_str);
            query_str.append(tr(" CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT NULL"));
            qu.prepare(query_str);
            bool ok;
            ok = qu.exec();
            if (!ok) return false;
        }


       if (index.column()==3){ // åñëè ïîìåíÿëñÿ òèï äàííûõ
///ALTER TABLE `an_db`.`1_Inctance` MODIFY COLUMN `int` INTEGER;

            bool ok;
            ok = QSqlTableModel::setData(ModelForDescriptionTable::index(index.row(), 4), QVariant(tr("NULL")), Qt::EditRole); // ñáðîñèì çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ
            if (ok) {


            QSqlQuery qu;
            QString old_type, new_type, field_name, query_str;
            old_type = old_value.toString(); // îïðåäåëèì òåêóùèé (êîòîðîå íóæíî ïîìåíÿòü) òèï ïîëÿ
            new_type = value.toString(); // íîâûé òèï ïîëÿ
            field_name = data(ModelForDescriptionTable::index(index.row(), 1)).toString(); // èìÿ ïîëÿ õðàíèòüñÿ â 1 ñòîëáöå, ñ÷èòûâàåì åãî çíà÷åíèå
            query_str = tr("ALTER TABLE ");
            query_str.append(ModelForDescriptionTable::Inctance);
            query_str.append(tr(" MODIFY COLUMN `"));
            query_str.append(field_name);
            query_str.append(tr("` "));
            query_str.append(new_type);
            qu.prepare(query_str);

            ok = qu.exec();
            if (!ok) return false;
        }
            else return false;
        }

       if (index.column()==4){ // åñëè ïîìåíÿëîñü çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ
///ALTER TABLE `an_db`.`2_Inctance` MODIFY COLUMN `Îò÷åñòâî` CHAR(10)  CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT 'Èâàíîâè÷';
            QSqlQuery qu;
            QString field_type, new_default_value, field_name, query_str;

            field_type = data(ModelForDescriptionTable::index(index.row(), 3)).toString(); // òèï ïîëÿ õðàíèòüñÿ â 3 ñòîëáöå, ñ÷èòûâàåì åãî çíà÷åíèå
            field_name = data(ModelForDescriptionTable::index(index.row(), 1)).toString(); // èìÿ ïîëÿ õðàíèòüñÿ â 1 ñòîëáöå, ñ÷èòûâàåì åãî çíà÷åíèå
            new_default_value = value.toString();
            query_str = tr("ALTER TABLE ");
            query_str.append(ModelForDescriptionTable::Inctance);
            query_str.append(tr(" MODIFY COLUMN `"));
            query_str.append(field_name);
            query_str.append(tr("` "));
            query_str.append(field_type);

            if (new_default_value != tr("NULL")) {
            query_str.append(tr(" DEFAULT '"));


            query_str.append(new_default_value);
            query_str.append(tr("'")); }
            else {
                query_str.append(tr(" DEFAULT ")); // Åñëè íàäî çàäàòü çíà÷åíèå NULL òî àïîñòðîôû íå ñòàâèì
                query_str.append(new_default_value);
            }
            qu.prepare(query_str);
            bool ok;
            ok = qu.exec();
            if (!ok) return false;

        }


        QSqlRecord rec = record(index.row());
        rec.setValue(index.column(), value);
        rec.setGenerated(index.column(), true);


        lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
        if (lResult) {
        lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);
        emit field_changed();
  ///      QSqlTableModel::setData(newindex, QVariant(str_tmp), Qt::EditRole);
                    }
    return lResult;
}
bool ModelForDescriptionTable::onlySetData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role){
     bool lResult = false;

     QSqlRecord rec = record(index.row());
     rec.setValue(index.column(), value);
     rec.setGenerated(index.column(), true);


     lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
     if (lResult) {
     lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);
 //    emit field_changed();
///      QSqlTableModel::setData(newindex, QVariant(str_tmp), Qt::EditRole);
                 }
 return lResult;

}

QVariant ModelForDescriptionTable::data(const QModelIndex &index, int role) const {

     QVariant value = QSqlTableModel::data(index, role);
  switch (role) {
        case Qt::DisplayRole: return value;
        case Qt::EditRole: return value;
        case Qt::TextColorRole:
            if(index.column() == 1)
                return qVariantFromValue(QColor(Qt::darkGreen));
            else
              return value;
        case Qt::TextAlignmentRole: return value;
        case Qt::FontRole:
           if(index.column() == 1) {
               QFont font = QFont("Helvetica", 16, QFont::Bold);
              return qVariantFromValue(font);
           }else
               return value;

       case Qt::BackgroundColorRole: {
                int a = (index.row() % 2) ? 14 : 0;
                if(index.column() == 2)
                           return qVariantFromValue(QColor(220,240-a,230-a));
                        else if(index.column() == 6)
                            return qVariantFromValue(QColor(200,220-a,255-a));
                        else
                           return value;
                                    }     case Qt::CheckStateRole: return value;

     case Qt::SizeHintRole:return value;

       }
  return value;
}


void ModelForDescriptionTable::setInctance(QString currInctatce){ // ïåðåäàåì èìÿ òåêóùåé òàáëèöû-õðàíèëèùà
    ModelForDescriptionTable::Inctance = currInctatce;
}