Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 6 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 6 Rev 17
Line 603... Line 603...
603
// q.clear();
603
// q.clear();
604
604
605
//Ñîçäàåì òàáëèöó îòäåëîâ
605
//Ñîçäàåì òàáëèöó îòäåëîâ
606
606
607
607
608
q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.otdeli ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
608
q.prepare(tr("CREATE TABLE otdeli ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
609
                        "Íàçâàíèå CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàíî\", "
609
                        "Íàçâàíèå CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàíî\", "
610
                        "Ñïðàâêà CHAR(255) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåò\", "
610
                        "Ñïðàâêà CHAR(255) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåò\", "
611
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
611
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
612
612
613
 ok = q.exec();
613
 ok = q.exec();
Line 615... Line 615...
615
615
616
//Ñîçäàåì òàáëèöó ñîòðóäíèêîâ
616
//Ñîçäàåì òàáëèöó ñîòðóäíèêîâ
617
617
618
q.clear();
618
q.clear();
619
 
619
 
620
q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.sotrydniki ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
620
q.prepare(tr("CREATE TABLE sotrydniki ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
621
                        "ÔÈÎ CHAR(80) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàíî\", "
621
                        "ÔÈÎ CHAR(80) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàíî\", "
622
                        "Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà INTEGER UNSIGNED, "
622
                        "Èäåíòèôèêàòîð_îòäåëà INTEGER UNSIGNED, "
623
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
623
                        "PRIMARY KEY ( Èäåíòèôèêàòîð )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
624
624
625
ok = q.exec();
625
ok = q.exec();
626
626
627
q.clear();
627
q.clear();
628
628
629
//Ñîçäàåì òàáëèöó ñèñòåìíûõ áëîêîâ
629
//Ñîçäàåì òàáëèöó ñèñòåìíûõ áëîêîâ
630
630
631
q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.system_blocks ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
631
q.prepare(tr("CREATE TABLE system_blocks ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
632
                        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
632
                        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
633
                        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
633
                        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
634
                        "Äàòà_ïîêóïêè DATE, "
634
                        "Äàòà_ïîêóïêè DATE, "
635
                        "Ñðîê_ãàðàíòèè INTEGER UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, "
635
                        "Ñðîê_ãàðàíòèè INTEGER UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, "
636
                        "Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
636
                        "Èäåíòèôèêàòîð_îòâåòñòâåííîãî_ëèöà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
Line 640... Line 640...
640
640
641
q.clear();
641
q.clear();
642
642
643
//Ñîçäàåì òàáëèöó ìàòåðèíñêèõ ïëàò
643
//Ñîçäàåì òàáëèöó ìàòåðèíñêèõ ïëàò
644
644
645
q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.matheboards ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
645
q.prepare(tr("CREATE TABLE matheboards ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
646
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
646
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
647
                        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
647
                        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
648
                        "Ñëîò CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòíî\", "
648
                        "Ñëîò CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòíî\", "
649
                        "×àñòîòà_øèíû INTEGER UNSIGNED DEFAULT 100, "
649
                        "×àñòîòà_øèíû INTEGER UNSIGNED DEFAULT 100, "
650
                        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
650
                        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
Line 656... Line 656...
656
656
657
q.clear();
657
q.clear();
658
658
659
//Ñîçäàåì òàáëèöó ìîäóëåé ïàìÿòè
659
//Ñîçäàåì òàáëèöó ìîäóëåé ïàìÿòè
660
660
661
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.memory ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
661
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE memory ( Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
662
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
662
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
663
                        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
663
                        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
664
                        "Òèï ENUM(\"DIM\",\"DDR\",\"DDRII\",\"RIMM\",\"SIMM\") DEFAULT \"DDRII\", "
664
                        "Òèï ENUM(\"DIM\",\"DDR\",\"DDRII\",\"RIMM\",\"SIMM\") DEFAULT \"DDRII\", "
665
                        "Îáúåì INTEGER UNSIGNED, "
665
                        "Îáúåì INTEGER UNSIGNED, "
666
                        "×àñòîòà_øèíû INTEGER UNSIGNED, "
666
                        "×àñòîòà_øèíû INTEGER UNSIGNED, "
Line 671... Line 671...
671
671
672
ok = q.exec();
672
ok = q.exec();
673
673
674
q.clear();
674
q.clear();
675
675
676
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_pamyati (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
676
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE proizvoditeli_pamyati (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
677
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
677
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
678
678
679
ok = q.exec();
679
ok = q.exec();
680
680
681
q.clear();
681
q.clear();
682
682
683
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.processors (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
683
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE processors (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
684
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
684
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
685
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
685
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
686
        "×àñòîòà INTEGER UNSIGNED, "
686
        "×àñòîòà INTEGER UNSIGNED, "
687
        "Ñëîò CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\", "
687
        "Ñëîò CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\", "
688
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
688
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
Line 692... Line 692...
692
692
693
ok = q.exec();
693
ok = q.exec();
694
694
695
q.clear();
695
q.clear();
696
696
697
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.processor_models (Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
697
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE processor_models (Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
698
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\""
698
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\""
699
                        ") ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
699
                        ") ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
700
700
701
ok = q.exec();
701
ok = q.exec();
702
702
703
q.clear();
703
q.clear();
704
704
705
705
706
706
707
707
708
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.harddiscs (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
708
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE harddiscs (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
709
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
709
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
710
        "Èíòåðôåéñ CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
710
        "Èíòåðôåéñ CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
711
        "Îáúåì INTEGER UNSIGNED, "
711
        "Îáúåì INTEGER UNSIGNED, "
712
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
712
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
713
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
713
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
Line 718... Line 718...
718
ok = q.exec();
718
ok = q.exec();
719
719
720
q.clear();
720
q.clear();
721
721
722
722
723
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_hdd (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
723
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE proizvoditeli_hdd (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
724
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
724
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
725
725
726
ok = q.exec();
726
ok = q.exec();
727
727
728
q.clear();
728
q.clear();
729
729
730
730
731
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_mb (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
731
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE proizvoditeli_mb (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
732
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
732
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
733
733
734
ok = q.exec();
734
ok = q.exec();
735
735
736
q.clear();
736
q.clear();
737
737
738
738
739
739
740
740
741
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_cpu (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
741
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE proizvoditeli_cpu (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
742
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
742
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
743
743
744
ok = q.exec();
744
ok = q.exec();
745
745
746
q.clear();
746
q.clear();
747
747
748
748
749
749
750
750
751
751
752
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_mb (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
752
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE proizvoditeli_mb (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
753
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
753
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
754
754
755
ok = q.exec();
755
ok = q.exec();
756
756
757
q.clear();
757
q.clear();
758
758
759
759
760
760
761
761
762
762
763
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.proizvoditeli_video (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
763
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE proizvoditeli_video (Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL, "
764
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
764
                        "PRIMARY KEY ( Ïðîèçâîäèòåëü )) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
765
765
766
ok = q.exec();
766
ok = q.exec();
767
767
768
q.clear();
768
q.clear();
769
769
770
770
771
771
772
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.video_models (Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
772
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE video_models (Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòíà\", "
773
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\""
773
                        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå èçâåñòåí\""
774
                        ") ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
774
                        ") ENGINE = MyISAM CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci"));
775
775
776
ok = q.exec();
776
ok = q.exec();
777
777
Line 779... Line 779...
779
779
780
780
781
781
782
782
783
783
784
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.cd_dvd (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
784
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE cd_dvd (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
785
        "Òèï CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
785
        "Òèï CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
786
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
786
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
787
        "Ñêîðîñòü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
787
        "Ñêîðîñòü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
788
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
788
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
789
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
789
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
Line 793... Line 793...
793
ok = q.exec();
793
ok = q.exec();
794
794
795
q.clear();
795
q.clear();
796
796
797
797
798
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.videocards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
798
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE videocards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
799
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
799
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
800
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
800
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
801
        "Èíòåðôåéñ CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
801
        "Èíòåðôåéñ CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
802
        "Ïàìÿòü INTEGER UNSIGNED, "
802
        "Ïàìÿòü INTEGER UNSIGNED, "
803
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
803
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
Line 807... Line 807...
807
807
808
ok = q.exec();
808
ok = q.exec();
809
809
810
q.clear();
810
q.clear();
811
811
812
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.soundcards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
812
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE soundcards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
813
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
813
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
814
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
814
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
815
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
815
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
816
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
816
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
817
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
817
        "Ñåðèéíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
Line 819... Line 819...
819
819
820
ok = q.exec();
820
ok = q.exec();
821
821
822
q.clear();
822
q.clear();
823
823
824
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE an_db.lancards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
824
ok = q.prepare(tr("CREATE TABLE lancards (Èäåíòèôèêàòîð INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, "
825
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
825
        "Ïðîèçâîäèòåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåí\", "
826
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
826
        "Ìîäåëü CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íåèçâåñòåíà\", "
827
        "Ñêîðîñòü_ïåðåäà÷è_äàííûõ INTEGER UNSIGNED DEFAULT 100, "
827
        "Ñêîðîñòü_ïåðåäà÷è_äàííûõ INTEGER UNSIGNED DEFAULT 100, "
828
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
828
        "Èäåíòèôèêàòîð_ñèñòåìíîãî_áëîêà INTEGER UNSIGNED DEFAULT 1, "
829
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
829
        "Èíâåíòàðíûé_íîìåð CHAR(30) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci DEFAULT \"íå çàäàí\", "
Line 832... Line 832...
832
832
833
ok = q.exec();
833
ok = q.exec();
834
834
835
q.clear();
835
q.clear();
836
836
837
ok = q.prepare(tr("INSERT INTO an_db.otdeli  VALUES( default, \"Ñêëàä\", \"Ñêëàä\")"));
837
ok = q.prepare(tr("INSERT INTO otdeli  VALUES( default, \"Ñêëàä\", \"Ñêëàä\")"));
838
838
839
ok = q.exec();
839
ok = q.exec();
840
840
841
q.clear();
841
q.clear();
842
842