Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 239 | Rev 242 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 239 Rev 241
Line 15... Line 15...
15
    void setHost(QString new_host){host = new_host;}
15
    void setHost(QString new_host){host = new_host;}
16
    void setUser(QString new_user){user_name = new_user;}
16
    void setUser(QString new_user){user_name = new_user;}
17
    void setPassword(QString new_password){password = new_password;}
17
    void setPassword(QString new_password){password = new_password;}
18
    QByteArray buffer(){return p_buffer;}
18
    QByteArray buffer(){return p_buffer;}
19
    void clearBuffer(){p_buffer.clear();}
19
    void clearBuffer(){p_buffer.clear();}
-
 
20
    bool isError(){return error;}
-
 
21
    void setWmiString(QString new_wmi_string){wmi_string = new_wmi_string;}
20
private:
22
private:
21
    volatile bool stopped;
23
    volatile bool stopped;
22
    volatile bool error;
24
    volatile bool error;
23
    QProcess process;
25
    QProcess process;
24
    QString host;
26
    QString host;
25
    QString user_name;
27
    QString user_name;
26
    QString password;
28
    QString password;
27
    QMutex mutex;
29
    QMutex mutex;
28
    QByteArray p_buffer; //çäåñü áóäåì õðàíèòü äàííûå, ñ÷èòàííûå èç ñòàíäàðòíîãî ïîòîêà äëÿ ÷òåíèÿ (ïðîöåññà)
30
    QByteArray p_buffer; //çäåñü áóäåì õðàíèòü äàííûå, ñ÷èòàííûå èç ñòàíäàðòíîãî ïîòîêà äëÿ ÷òåíèÿ (ïðîöåññà)
-
 
31
    QString wmi_string;  //çäåñü áóäåì õðàíèòü wmi-çàïðîñ
29
32
30
signals:
33
signals:
31
34
32
public slots:
35
public slots:
33
-
 
-
 
36
    void readStandartProcessOutput();
-
 
37
    void readStandartProcessError();
34
38
35
private slots:
39
private slots:
36
40
37
    void readStandartProcessOutput();
-
 
38
    void readStandartProcessError();
-
 
-
 
41
39
42
40
};
43
};
41
44
42
#endif // WMITHREAD_H
45
#endif // WMITHREAD_H