Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 243 | Rev 247 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 243 Rev 246
Line 21... Line 21...
21
   QEventLoop * loop = new QEventLoop();
21
   QEventLoop * loop = new QEventLoop();
22
    Woker woker; // îáúåêò äëÿ ðàáîòû â òåëå ïîòîêà
22
    Woker woker; // îáúåêò äëÿ ðàáîòû â òåëå ïîòîêà
23
23
24
    // connect(&woker, SIGNAL(workEnd()), this, SLOT(wokerIsStopped()));
24
    // connect(&woker, SIGNAL(workEnd()), this, SLOT(wokerIsStopped()));
25
connect(&woker, SIGNAL(workEnd()), loop, SLOT(quit()));
25
connect(&woker, SIGNAL(workEnd()), loop, SLOT(quit()));
26
/*
-
 
27

26
-
 
27
/*
28
    QString query_string;
28
    QString query_string;
29
    error = false; //ñáðîñèì ôëàã îøèáêè
29
    error = false; //ñáðîñèì ôëàã îøèáêè
30
    query_string = tr("wmic -U ");
30
    query_string = tr("wmic -U ");
31
    query_string.append(user_name);
31
    query_string.append(user_name);
32
    query_string.append(tr("%"));
32
    query_string.append(tr("%"));
Line 38... Line 38...
38
    query_string.append(tr("\""));
38
    query_string.append(tr("\""));
39
    // process.start(query_string);
39
    // process.start(query_string);
40
    process.start("ls\n");
40
    process.start("ls\n");
41
//    while (!stopped) {;}
41
//    while (!stopped) {;}
42

42

43

-
 
44
  */
43
*/
45
44
-
 
45
46
    woker.startProcess();
46
    woker.startProcess();
47
47
48
    loop->exec();
48
    loop->exec();
49
}
49
}
50
50