Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 159 | Rev 187 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 159 Rev 179
1
#include "mymodel.h"
1
#include "mymodel.h"
2
2
3
MyModel::MyModel(QObject *parent) :
3
MyModel::MyModel(QObject *parent) :
4
      QSqlTableModel(parent)
4
      QSqlTableModel(parent)
5
{
5
{
6
    setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
6
    setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
7
}
7
}
8
8
9
Qt::ItemFlags MyModel::flags(
9
Qt::ItemFlags MyModel::flags(
10
         const QModelIndex &index) const {
10
         const QModelIndex &index) const {
11
Qt::ItemFlags flags = QSqlTableModel::flags(index);
11
Qt::ItemFlags flags = QSqlTableModel::flags(index);
12
12
-
 
13
-
 
14
-
 
15
13
/***********************************************
16
/***********************************************
14

17

15
if ((index.column() != 3) && (index.column() != 0))
18
if ((index.column() != 3) && (index.column() != 0))
16
     flags |= Qt::ItemIsEditable;
19
     flags |= Qt::ItemIsEditable;
17
//if (index.column() == 4)
20
//if (index.column() == 4)
18
//     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;
21
//     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;
19
else
22
else
20
{
23
{
21
    if ((index.column() == 3) || (index.column() == 0)) flags &= ~Qt::ItemIsEditable; // çàïðåùàåì ðåäàêòèðîâàíèå òðåòüåãî ñòîëáöà
24
    if ((index.column() == 3) || (index.column() == 0)) flags &= ~Qt::ItemIsEditable; // çàïðåùàåì ðåäàêòèðîâàíèå òðåòüåãî ñòîëáöà
22
}
25
}
23

26

24
*************************************************/
27
*************************************************/
25
28
26
 if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1)
29
 if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1)
27
{
30
{
28
     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;         // åñëè â ñòîëáöå òèï "BOOL", äåëàåì åãî âèáèðàåìûì
31
     flags |= Qt::ItemIsUserCheckable;         // åñëè â ñòîëáöå òèï "BOOL", äåëàåì åãî âèáèðàåìûì
29
     //flags |= Qt::ItemIsEnabled;
32
     //flags |= Qt::ItemIsEnabled;
30
     flags &= ~Qt::ItemIsEditable;
33
     flags &= ~Qt::ItemIsEditable;
31
 }
34
 }
32
35
33
 return flags; // òåêóùèé ñòîëáåö
36
 return flags; // òåêóùèé ñòîëáåö
34
37
35
38
36
}
39
}
37
40
38
41
39
bool MyModel::setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role) {
42
bool MyModel::setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role) {
40
  ////  if (index.column()==3) return false; // â òðåòüåé êîëîíêå íå äàåì ïîìåíÿòü çíà÷åíèå
43
  ////  if (index.column()==3) return false; // â òðåòüåé êîëîíêå íå äàåì ïîìåíÿòü çíà÷åíèå
41
    bool lResult = false;
44
    bool lResult = false;
42
45
43
    /*
46
    /*
44
    QString str_tmp;
47
    QString str_tmp;
45
    if (index.column()==1) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
48
    if (index.column()==1) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
46
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
49
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
47
        str_tmp.append(tr(" instance"));
50
        str_tmp.append(tr(" instance"));
48
      }
51
      }
49
      */
52
      */
50
/*
53
/*
51
    QString str_tmp;
54
    QString str_tmp;
52
    if (index.column()==0) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
55
    if (index.column()==0) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
53
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
56
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
54
        str_tmp.append(tr("_instance"));
57
        str_tmp.append(tr("_instance"));
55
      }
58
      }
56
*/
59
*/
57
60
58
61
59
    // MyModel::record(index.row());
62
    // MyModel::record(index.row());
60
63
61
64
62
65
63
    if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1) {
66
    if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1) {
64
      //  QModelIndex newindex;
67
      //  QModelIndex newindex;
65
   //    QSqlRecord rec = record(index.row());
68
   //    QSqlRecord rec = record(index.row());
66
    //   bool chk = (value.toInt()==Qt::Checked);
69
    //   bool chk = (value.toInt()==Qt::Checked);
67
    //               rec.setValue(index.column(),chk);
70
    //               rec.setValue(index.column(),chk);
68
//        rec.setValue(index.column(), value);
71
//        rec.setValue(index.column(), value);
69
 //       rec.setGenerated(index.column(), true);
72
 //       rec.setGenerated(index.column(), true);
70
73
71
//lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
74
//lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
72
75
73
  //      lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);
76
  //      lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);
74
   //    lResult = setRecord(index.row(),rec);  // âåðíåì ðåçóëüòàò îá óñòàíîâêå
77
   //    lResult = setRecord(index.row(),rec);  // âåðíåì ðåçóëüòàò îá óñòàíîâêå
75
78
76
/*
79
/*
77
        QStandardItem* item = static_cast<QStandardItem*>(index.internalPointer());
80
        QStandardItem* item = static_cast<QStandardItem*>(index.internalPointer());
78
                  Qt::CheckState state = (value.toInt() == 2) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
81
                  Qt::CheckState state = (value.toInt() == 2) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
79
                  item->setCheckState(state);
82
                  item->setCheckState(state);
80

83

81
*/
84
*/
82
85
83
86
84
        lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::EditRole);
87
        lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::EditRole);
85
88
86
// Qt::CheckState state = (value.toInt() == 2) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
89
// Qt::CheckState state = (value.toInt() == 2) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
87
   //     lResult = QSqlTableModel::setData(index, value.toBool(), Qt::CheckStateRole);
90
   //     lResult = QSqlTableModel::setData(index, value.toBool(), Qt::CheckStateRole);
88
91
89
        //  QSqlTableModel::setItemData(index,Qt::CheckStateRole);
92
        //  QSqlTableModel::setItemData(index,Qt::CheckStateRole);
90
   //     lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
93
   //     lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
91
94
92
      //  emit MyModel::dataChanged(index, index);
95
      //  emit MyModel::dataChanged(index, index);
93
96
94
         //   MyModel::updateRowInTable();
97
         //   MyModel::updateRowInTable();
95
     //  lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::DisplayRole);
98
     //  lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::DisplayRole);
96
       //  QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::CheckStateRole);
99
       //  QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::CheckStateRole);
97
       MyModel::submitAll();
100
       MyModel::submitAll();
98
  ////// //     MyModel::select();
101
  ////// //     MyModel::select();
99
       // MyModel::data(index, Qt::DisplayRole);
102
       // MyModel::data(index, Qt::DisplayRole);
100
          }
103
          }
101
104
102
else
105
else
103
    {
106
    {
104
       lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
107
       lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
105
    }
108
    }
106
109
107
110
108
  return lResult;
111
  return lResult;
109
112
110
113
111
114
112
115
113
116
114
}
117
}
115
118
116
119
117
120
118
QVariant MyModel::data(const QModelIndex &index, int role) const {
121
QVariant MyModel::data(const QModelIndex &index, int role) const {
119
122
120
     QHash<int, bool> check;
123
     QHash<int, bool> check;
121
     QVariant value = QSqlTableModel::data(index, role);
124
     QVariant value = QSqlTableModel::data(index, role);
122
     QList <int> keys;
125
     QList <int> keys;
123
     QStringList values;
126
     QStringList values;
124
     keys = pointers_map.keys(); // ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
127
     keys = pointers_map.keys(); // ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
125
     values = pointers_map.values(); // ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
128
     values = pointers_map.values(); // ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
126
129
127
switch (role) {
130
switch (role) {
128
        case Qt::DisplayRole:
131
        case Qt::DisplayRole:
129
            {
132
            {
130
                //if (check.contains(index.column()) &&  check.value(index.column()))
133
                //if (check.contains(index.column()) &&  check.value(index.column()))
131
                //    return value.toInt() != 0 ? tr("Yes") : tr("No");
134
                //    return value.toInt() != 0 ? tr("Yes") : tr("No");
132
                if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1)
135
                if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1)
133
                    {
136
                    {
134
                        return value.toInt() != 0 ? tr("Äà") : tr("Íåò"); // äëÿ êîëîíîê ñ òèïîì "BOOL"
137
                        return value.toInt() != 0 ? tr("Äà") : tr("Íåò"); // äëÿ êîëîíîê ñ òèïîì "BOOL"
135
                    }
138
                    }
136
                int index_of_list;
139
                int index_of_list;
137
               index_of_list = keys.indexOf(index.column());
140
               index_of_list = keys.indexOf(index.column());
138
141
139
               if (index_of_list == -1) return value;
142
               if (index_of_list == -1) return value;
140
               else {
143
               else {
141
                   QString parentInctance;
144
                   QString parentInctance;
142
                   QSqlQuery q;
145
                   QSqlQuery q;
143
                   QString sql_str;
146
                   QString sql_str;
144
                   bool ok;
147
                   bool ok;
145
                   parentInctance = values.at(index_of_list);
148
                   parentInctance = values.at(index_of_list);
146
                   sql_str = tr("select * from `");
149
                   sql_str = tr("select * from `");
147
                   sql_str.append(parentInctance);
150
                   sql_str.append(parentInctance);
148
                   sql_str.append(tr("` "));
151
                   sql_str.append(tr("` "));
149
                   sql_str.append(tr("where `ID` = "));
152
                   sql_str.append(tr("where `ID` = "));
150
                   sql_str.append(value.toString());
153
                   sql_str.append(value.toString());
151
                   q.prepare(sql_str);
154
                   q.prepare(sql_str);
152
                   ok = q.exec();
155
                   ok = q.exec();
153
156
154
                   if (ok)  {
157
                   if (ok)  {
155
                                while(q.next()){
158
                                while(q.next()){
156
                                  QString object_name = q.value(1).toString();
159
                                  QString object_name = q.value(1).toString();
157
                                  if (!object_name.isEmpty()) return object_name;
160
                                  if (!object_name.isEmpty()) return object_name;
158
161
159
                                                  }
162
                                                  }
160
                            }
163
                            }
161
                   int ii;
164
                   int ii;
162
                   ii++;
165
                   ii++;
163
166
164
167
165
               }
168
               }
166
               return value;
169
               return value;
167
170
168
        }
171
        }
169
         //   if (index.column() == 1)
172
         //   if (index.column() == 1)
170
          //     return value.toString().prepend(tr("¹ "));
173
          //     return value.toString().prepend(tr("¹ "));
171
174
172
175
173
        case Qt::EditRole:
176
        case Qt::EditRole:
174
            if (bolleans_list.indexOf(index.column()) == -1)             return value; // òåêóùèé ñòîëáåö
177
            if (bolleans_list.indexOf(index.column()) == -1)             return value; // òåêóùèé ñòîëáåö
175
178
176
            else {
179
            else {
177
               return value.toInt() != 0 ? tr("Äà") : tr("Íåò");
180
               return value.toInt() != 0 ? tr("Äà") : tr("Íåò");
178
181
179
            }
182
            }
180
            ///return value;
183
            ///return value;
181
           // if (index.column() == 1)
184
           // if (index.column() == 1)
182
           //    return value.toString().prepend(tr("¹ "));
185
           //    return value.toString().prepend(tr("¹ "));
183
186
184
187
185
188
186
189
187
        case Qt::TextColorRole:
190
        case Qt::TextColorRole:
188
            if(index.column() == 1)
191
            if(index.column() == 1)
189
                return qVariantFromValue(QColor(Qt::blue));
192
                return qVariantFromValue(QColor(Qt::blue));
190
            else
193
            else
191
              return value;
194
              return value;
192
        case Qt::TextAlignmentRole: return value;
195
        case Qt::TextAlignmentRole: return value;
193
        case Qt::FontRole:
196
        case Qt::FontRole:
194
           if(index.column() == 1) {
197
           if(index.column() == 1) {
195
               QFont font = QFont("Helvetica", 16, QFont::Bold);
198
               QFont font = QFont("Helvetica", 16, QFont::Bold);
196
              return qVariantFromValue(font);
199
              return qVariantFromValue(font);
197
           }else
200
           }else
198
               return value;
201
               return value;
199
202
200
       case Qt::BackgroundColorRole: {
203
       case Qt::BackgroundColorRole: {
201
                int a = (index.row() % 2) ? 14 : 0;
204
                int a = (index.row() % 2) ? 14 : 0;
202
                if(index.column() == 2)
205
                if(index.column() == 2)
203
                           return qVariantFromValue(QColor(220,240-a,230-a));
206
                           return qVariantFromValue(QColor(220,240-a,230-a));
204
                        else if(index.column() == 4)
207
                        else if(index.column() == 4)
205
                            return qVariantFromValue(QColor(200,220-a,255-a));
208
                            return qVariantFromValue(QColor(200,220-a,255-a));
206
                        else
209
                        else
207
                           return value;
210
                           return value;
208
                                    }
211
                                    }
209
212
210
213
211
214
212
     case Qt::CheckStateRole:
215
     case Qt::CheckStateRole:
213
         {
216
         {
214
217
215
           if (bolleans_list.indexOf(index.column()) == -1)             return value; // òåêóùèé ñòîëáåö
218
           if (bolleans_list.indexOf(index.column()) == -1)             return value; // òåêóùèé ñòîëáåö
216
219
217
           else
220
           else
218
           {
221
           {
219
               return (QSqlQueryModel::data(index).toInt() != 0) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
222
               return (QSqlQueryModel::data(index).toInt() != 0) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
220
           }
223
           }
221
       }
224
       }
222
225
223
     case Qt::SizeHintRole:return value;
226
     case Qt::SizeHintRole:return value;
224
227
225
       }
228
       }
226
  return value;
229
  return value;
227
}
230
}
228
231
229
232
230
 
233