Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 202 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 202 Rev 204
Line 39... Line 39...
39
39
40
}
40
}
41
41
42
42
43
bool MyModel::setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role) {
43
bool MyModel::setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role) {
44
  ////  if (index.column()==3) return false; // â òðåòüåé êîëîíêå íå äàåì ïîìåíÿòü çíà÷åíèå
-
 
45
    bool lResult = false;
44
     bool lResult = false;
-
 
45
    if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1) {
46
46
47
    /*
-
 
48
    QString str_tmp;
-
 
49
    if (index.column()==1) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
-
 
50
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
47
        lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::EditRole);
51
        str_tmp.append(tr(" instance"));
-
 
52
      }
-
 
53
      */
-
 
54
/*
-
 
55
    QString str_tmp;
-
 
56
    if (index.column()==0) {                // åñëè ìåíÿåì èìÿ êëàññà
-
 
57
        str_tmp = value.toString();         // òî ïîìåíÿåì è èìÿ òàáëèöû
-
 
58
        str_tmp.append(tr("_instance"));
-
 
59
      }
-
 
60
*/
-
 
61
48
-
 
49
       MyModel::submitAll();
62
50
63
    // MyModel::record(index.row());
51
          }
64
52
65
53
66
54
67
    if (bolleans_list.indexOf(index.column()) != -1) {
-
 
68
      //  QModelIndex newindex;
-
 
69
   //    QSqlRecord rec = record(index.row());
-
 
70
    //   bool chk = (value.toInt()==Qt::Checked);
-
 
71
    //               rec.setValue(index.column(),chk);
-
 
72
//        rec.setValue(index.column(), value);
-
 
73
 //       rec.setGenerated(index.column(), true);
-
 
74
-
 
75
//lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
-
 
76
-
 
77
  //      lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);
-
 
78
   //    lResult = setRecord(index.row(),rec);  // âåðíåì ðåçóëüòàò îá óñòàíîâêå
-
 
79
-
 
80
/*
-
 
81
        QStandardItem* item = static_cast<QStandardItem*>(index.internalPointer());
-
 
82
                  Qt::CheckState state = (value.toInt() == 2) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
-
 
83
                  item->setCheckState(state);
-
 
84

55
85
*/
-
 
86
56
87
57
-
 
58
else
-
 
59
    {
88
        lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::EditRole);
60
       lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
-
 
61
       if (lResult) {
-
 
62
           QModelIndex newindex;
-
 
63
           QSqlRecord rec = record(index.row());
89
64
90
// Qt::CheckState state = (value.toInt() == 2) ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
65
           if (value.isNull()) {
91
   //     lResult = QSqlTableModel::setData(index, value.toBool(), Qt::CheckStateRole);
66
           rec.setNull(index.column());
92
67
93
        //  QSqlTableModel::setItemData(index,Qt::CheckStateRole);
68
           }
94
   //     lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
69
           else rec.setValue(index.column(), value);
95
70
-
 
71
           rec.setGenerated(index.column(), true);
96
      //  emit MyModel::dataChanged(index, index);
72
           lResult = updateRowInTable(index.row(), rec);
97
73
98
         //   MyModel::updateRowInTable();
-
 
99
     //  lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::DisplayRole);
-
 
100
       //  QSqlTableModel::setData(index, value, Qt::CheckStateRole);
-
 
101
       MyModel::submitAll();
-
 
102
  ////// //     MyModel::select();
-
 
103
       // MyModel::data(index, Qt::DisplayRole);
-
 
104
          }
-
 
105
74
106
else
-
 
107
    {
-
 
108
       lResult = QSqlTableModel::setData(index, value, role);
-
 
109
    }
-
 
110
75
111
76
-
 
77
-
 
78
-
 
79
        }
-
 
80
       if (value.isNull()) {
-
 
81
                                select();
-
 
82
                                emit dataChanged(index, index);
-
 
83
                            }
-
 
84
-
 
85
   }
-
 
86
112
  return lResult;
87
  return lResult;
113
88
114
89
115
90
116
91