Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 95 | Rev 98 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 95 Rev 97
Line 60... Line 60...
60
    void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
60
    void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
61
61
62
    QSqlDatabase sql;
62
    QSqlDatabase sql;
63
63
64
    bool openDataBase();
64
    bool openDataBase();
65
    bool buildPreviewModel(QString rootClassID);
65
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
66
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
66
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
67
67
68
68
69
69
70
};
70
};