Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 250 | Rev 254 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 250 Rev 251
1
#ifndef MAINWINDOW_H
1
#ifndef MAINWINDOW_H
2
#define MAINWINDOW_H
2
#define MAINWINDOW_H
3
3
4
4
5
//#include "mysql.h"
5
//#include "mysql.h"
6
6
7
#include "mymodel.h"
7
#include "mymodel.h"
8
#include "settingform.h"
8
#include "settingform.h"
9
#include "delegate.h"
9
#include "delegate.h"
10
// #include "fileform.h"
10
// #include "fileform.h"
11
#include "treedelegateform.h"
11
#include "treedelegateform.h"
12
#include "wmithread.h"
12
#include "wmithread.h"
13
13
14
14
15
#include <QMainWindow>
15
#include <QMainWindow>
16
#include <QStandardItemModel>
16
#include <QStandardItemModel>
17
#include <QStandardItem>
17
#include <QStandardItem>
18
#include <QTreeWidgetItem>
18
#include <QTreeWidgetItem>
19
#include <QTextCodec>
19
#include <QTextCodec>
20
#include <QSqlDatabase>
20
#include <QSqlDatabase>
21
21
22
#include <QtGui>
22
#include <QtGui>
23
#include <QString>
23
#include <QString>
24
#include <QtSql>
24
#include <QtSql>
25
#include <QFont>
25
#include <QFont>
26
#include <QColor>
26
#include <QColor>
27
#include <QItemDelegate>
27
#include <QItemDelegate>
28
#include <QList>
28
#include <QList>
29
#include <QPalette>
29
#include <QPalette>
30
30
31
31
32
32
33
/*
33
/*
34
#include <QSqlField>
34
#include <QSqlField>
35
#include <QSqlRecord>
35
#include <QSqlRecord>
36
#include <QSqlTableModel>
36
#include <QSqlTableModel>
37
#include <QSqlQueryModel>
37
#include <QSqlQueryModel>
38
#include <QTableView>
38
#include <QTableView>
39
#include <QSqlDriverPlugin>
39
#include <QSqlDriverPlugin>
40
#include <QIcon>
40
#include <QIcon>
41
#include <QVariant>
41
#include <QVariant>
42
#include <QProcess>
42
#include <QProcess>
43
#include <QByteArray>
43
#include <QByteArray>
44
*/
44
*/
45
45
46
typedef struct Class {
46
typedef struct Class {
47
        QString name;
47
        QString name;
48
        QString ID;
48
        QString ID;
49
49
50
} TClass;
50
} TClass;
51
51
52
52
53
53
54
typedef struct wmiVideoCard {
54
typedef struct wmiVideoCard {
55
    QString name; // íàçâàíèå âèäåîêàðòû
55
    QString name; // íàçâàíèå âèäåîêàðòû
56
    QString manufacturer; // ïðîèçâîäèòåëü
56
    QString manufacturer; // ïðîèçâîäèòåëü
57
    QString model;
57
    QString model;
58
    int video_ram;
58
    int video_ram;
59
59
60
} TWmiVideoCard;
60
} TWmiVideoCard;
61
61
62
62
63
63
64
64
-
 
65
typedef struct wmiMatherBoard {
-
 
66
   // QString name; // íàçâàíèå âèäåîêàðòû
-
 
67
    QString manufacturer; // ïðîèçâîäèòåëü
-
 
68
    QString model;
-
 
69
    //int video_ram;
-
 
70
-
 
71
} TWmiMatherBoard;
-
 
72
-
 
73
-
 
74
typedef struct wmiProcessor {
-
 
75
    QString name; // íàçâàíèå ïðîöåññîðà
-
 
76
    QString manufacturer; // ïðîèçâîäèòåëü
-
 
77
    int clockSpeed;
-
 
78
    QString socket;
-
 
79
-
 
80
    //int video_ram;
-
 
81
-
 
82
} TWmiProcessor;
-
 
83
-
 
84
65
85
66
86
67
namespace Ui {
87
namespace Ui {
68
    class MainWindow;
88
    class MainWindow;
69
}
89
}
70
90
71
class MainWindow : public QMainWindow {
91
class MainWindow : public QMainWindow {
72
    Q_OBJECT
92
    Q_OBJECT
73
public:
93
public:
74
    MainWindow(QWidget *parent = 0);
94
    MainWindow(QWidget *parent = 0);
75
    ~MainWindow();
95
    ~MainWindow();
76
96
77
protected:
97
protected:
78
    void changeEvent(QEvent *e);
98
    void changeEvent(QEvent *e);
79
99
80
private:
100
private:
81
    Ui::MainWindow *ui;
101
    Ui::MainWindow *ui;
82
    //FileForm fileForm;
102
    //FileForm fileForm;
83
103
84
volatile bool all_reading;
104
volatile bool all_reading;
85
105
86
    TreeDelegateForm treeForm;
106
    TreeDelegateForm treeForm;
87
107
88
        settingForm setFrm;
108
        settingForm setFrm;
89
//ïåðåìåííûå äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ áàçîé
109
//ïåðåìåííûå äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ áàçîé
90
        QString baseName;
110
        QString baseName;
91
        QString hostName;
111
        QString hostName;
92
        QString userName;
112
        QString userName;
93
        QString password;
113
        QString password;
94
        QString tableName;
114
        QString tableName;
95
115
96
        void readSettings();
116
        void readSettings();
97
        void writeSettings();
117
        void writeSettings();
98
118
99
119
100
    QProcess wmiProcess;
120
    QProcess wmiProcess;
101
    QList<QTreeWidgetItem *> root_items_list;
121
    QList<QTreeWidgetItem *> root_items_list;
102
    QStandardItemModel *model;
122
    QStandardItemModel *model;
103
    QStandardItem *item;
123
    QStandardItem *item;
104
    QTreeWidgetItem *rootItem1, *rootItem2;
124
    QTreeWidgetItem *rootItem1, *rootItem2;
105
    void openBase();
125
    void openBase();
106
    bool readModel();
126
    bool readModel();
107
127
108
    void initWmiTree();
128
    void initWmiTree();
109
129
110
    void setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id); // row - íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé äàííîé ìîäåëè
130
    void setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id); // row - íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé äàííîé ìîäåëè
111
    QString creatModelString(QTreeWidgetItem* model);
131
    QString creatModelString(QTreeWidgetItem* model);
112
    QString modelString; // ñòðîêà, îïèñûâàþùàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
132
    QString modelString; // ñòðîêà, îïèñûâàþùàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
113
    void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
133
    void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
114
134
115
    QSqlDatabase sql;
135
    QSqlDatabase sql;
116
    bool model_is_build; // ôëàã ãîâîðèò, ïîñòðîåíà ëè ìîäêëü (true) èëè íåò  (false)
136
    bool model_is_build; // ôëàã ãîâîðèò, ïîñòðîåíà ëè ìîäêëü (true) èëè íåò  (false)
117
137
118
    bool openDataBase();
138
    bool openDataBase();
119
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
139
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
120
140
121
    bool rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row);
141
    bool rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row);
122
142
123
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
143
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
124
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
144
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
125
    QStringList classChields(QString class_id);
145
    QStringList classChields(QString class_id);
126
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
146
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
127
    QMap <QString, QString> getFieldsList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
147
    QMap <QString, QString> getFieldsList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
128
    void initComboBox();
148
    void initComboBox();
129
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
149
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
130
    TWmiVideoCard getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password);
150
    TWmiVideoCard getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password);
131
-
 
132
-
 
-
 
151
    TWmiMatherBoard getWmiMatherBoard(QString host, QString user_name, QString password);
-
 
152
    TWmiProcessor getWmiProcessor(QString host, QString user_name, QString password);
133
153
134
154
135
155
136
    WmiThread wmiThread;
156
    WmiThread wmiThread;
137
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
157
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
138
158
139
    MyModel  * sql_mogel;
159
    MyModel  * sql_mogel;
140
 ////   MyModel * filter_model;
160
 ////   MyModel * filter_model;
141
161
142
    QSqlTableModel * filter_model;
162
    QSqlTableModel * filter_model;
143
163
144
    QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
164
    QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
145
165
146
    void initListModelsTablle();
166
    void initListModelsTablle();
147
    void readModels(); // ñ÷èòûâàåì ñïèñîê ìîäåëåé èç áàçû äàííûõ è ñòðîèì äåðåâî ìîäåëåé
167
    void readModels(); // ñ÷èòûâàåì ñïèñîê ìîäåëåé èç áàçû äàííûõ è ñòðîèì äåðåâî ìîäåëåé
148
168
149
    int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
169
    int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
150
    QString parentObject_id;
170
    QString parentObject_id;
151
171
152
172
153
    QMap <QString, QString> class_list_map;
173
    QMap <QString, QString> class_list_map;
154
    QMap <int, QTreeWidgetItem*> models_items; // ñïèñîê èòåìîâ (êîðíåâûõ )ìîäåëåé è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ñòðîê â òàáëèöå ìîäåëåé
174
    QMap <int, QTreeWidgetItem*> models_items; // ñïèñîê èòåìîâ (êîðíåâûõ )ìîäåëåé è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ñòðîê â òàáëèöå ìîäåëåé
155
    void getDatabaseData();
175
    void getDatabaseData();
156
    void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
176
    void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
157
    QString getClassInctance(QString class_id); // ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
177
    QString getClassInctance(QString class_id); // ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
158
    void showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
178
    void showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
159
    void showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
179
    void showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
160
    void showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr);// // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
180
    void showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr);// // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
161
    QString getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ, â êîòîðîì õðÿíÿòñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
181
    QString getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ, â êîòîðîì õðÿíÿòñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
162
182
163
    QMap <QString, QString> getPointersList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé, â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé-óêàçàòåëåé
183
    QMap <QString, QString> getPointersList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé, â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé-óêàçàòåëåé
164
                                                                // â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
184
                                                                // â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
165
185
166
186
167
    QMap <QString, QPixmap> getClassesIcons(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ êëàññîâ
187
    QMap <QString, QPixmap> getClassesIcons(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ êëàññîâ
168
                                                // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID êëàññà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
188
                                                // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID êëàññà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
169
189
170
190
171
    QMap <QString, QPixmap> getObjectsIcon(QString inctance); // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ îáúåêòîâ
191
    QMap <QString, QPixmap> getObjectsIcon(QString inctance); // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ îáúåêòîâ
172
    // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID îáúåêòà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
192
    // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID îáúåêòà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
173
193
174
194
175
    QStringList getDataFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "Äàòà"
195
    QStringList getDataFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "Äàòà"
176
196
177
197
178
198
179
    QStringList getBoolFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
199
    QStringList getBoolFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
180
200
181
201
182
    QStringList getFileFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû"
202
    QStringList getFileFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû"
183
203
184
204
185
    QString getFiltrString(QString model_id, QString class_id); // ïîëó÷àåì ñòðîêó-ôèëüòð äëÿ äàííîãî êëàññà äàííîé ìîäåëè
205
    QString getFiltrString(QString model_id, QString class_id); // ïîëó÷àåì ñòðîêó-ôèëüòð äëÿ äàííîãî êëàññà äàííîé ìîäåëè
186
206
187
207
188
    QList<TField> getFieldList(QString class_id);// ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
208
    QList<TField> getFieldList(QString class_id);// ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
189
209
190
210
191
    int getIconFieldIndex(QString inctance); // ïîëó÷àåì íîìåð ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
211
    int getIconFieldIndex(QString inctance); // ïîëó÷àåì íîìåð ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
192
212
193
213
194
    void buildReport(bool advanced); // ñîçäàåì îò÷åò è ýêñïîðòèðóåì â OpenOffice, ïåðåìåííàÿ advanced óêàçûâàåò áóäåò ëè îò÷åò ðàñøèðåííûì
214
    void buildReport(bool advanced); // ñîçäàåì îò÷åò è ýêñïîðòèðóåì â OpenOffice, ïåðåìåííàÿ advanced óêàçûâàåò áóäåò ëè îò÷åò ðàñøèðåííûì
195
    // QTreeWidgetItem * model_item
215
    // QTreeWidgetItem * model_item
196
216
197
    void getReport(QTreeWidgetItem * model_item, bool advanced); // ñîçäàåò îò÷åò äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè ïåðåìåííàÿ advanced óêàçûâàåò áóäåò ëè îò÷åò ðàñøèðåííûì
217
    void getReport(QTreeWidgetItem * model_item, bool advanced); // ñîçäàåò îò÷åò äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè ïåðåìåííàÿ advanced óêàçûâàåò áóäåò ëè îò÷åò ðàñøèðåííûì
198
218
199
    void printChild(QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr, bool advanced, int pos);//â ðàïîðò äîáàâëÿåì äî÷åðíèå êëàññû
219
    void printChild(QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr, bool advanced, int pos);//â ðàïîðò äîáàâëÿåì äî÷åðíèå êëàññû
200
220
201
    void newPage(int page_number);//â ðàïîðò âñòàâëÿåì íîâóþ ñòðàíèöó
221
    void newPage(int page_number);//â ðàïîðò âñòàâëÿåì íîâóþ ñòðàíèöó
202
    void newPage();//â ðàïîðò âñòàâëÿåì íîâóþ ñòðàíèöó
222
    void newPage();//â ðàïîðò âñòàâëÿåì íîâóþ ñòðàíèöó
203
223
204
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
224
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
205
    QItemDelegate standart_delegate;
225
    QItemDelegate standart_delegate;
206
    CPictureDelegate * picture_delegate;
226
    CPictureDelegate * picture_delegate;
207
    IconDelegate * iconDelegate;
227
    IconDelegate * iconDelegate;
208
    FileDelegate * fileDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäåò îòîáðàæàòü ñïèñîê ïîëåé êëàññà
228
    FileDelegate * fileDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäåò îòîáðàæàòü ñïèñîê ïîëåé êëàññà
209
    FilterSpinBoxDelegate filterSpinDelegate;
229
    FilterSpinBoxDelegate filterSpinDelegate;
210
    FilterConditionDelegate filterConditionDelegate, filterConditionDelegate_1, filterConditionDelegate_2;
230
    FilterConditionDelegate filterConditionDelegate, filterConditionDelegate_1, filterConditionDelegate_2;
211
    FilterValueDelegate filterValueDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäåò îòîáðàæàòü ñïèñîê çíà÷åíèé îáúåêòîâ êëàññà
231
    FilterValueDelegate filterValueDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäåò îòîáðàæàòü ñïèñîê çíà÷åíèé îáúåêòîâ êëàññà
212
232
213
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
233
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
214
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"
234
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"
215
235
216
    QMap <QString, QPixmap> classesIcons;
236
    QMap <QString, QPixmap> classesIcons;
217
237
218
    QTextDocument * doc;
238
    QTextDocument * doc;
219
    QTextCursor * cursor;
239
    QTextCursor * cursor;
220
240
221
241
222
242
223
private slots:
243
private slots:
224
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
244
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
225
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
245
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
226
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
246
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
227
    void on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
247
    void on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
228
    void on_pushButton_clicked(); // íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü îáúåêò"
248
    void on_pushButton_clicked(); // íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü îáúåêò"
229
    void on_pushButton_2_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
249
    void on_pushButton_2_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
230
    void on_pushButton_3_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
250
    void on_pushButton_3_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
231
    void on_pushButton_4_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
251
    void on_pushButton_4_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
232
    void on_pushButton_5_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
252
    void on_pushButton_5_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
233
    void on_pushButton_6_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
253
    void on_pushButton_6_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
234
    void on_pushButton_7_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
254
    void on_pushButton_7_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
235
    void on_pushButton_8_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Îòìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
255
    void on_pushButton_8_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Îòìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
236
    void on_pushButton_9_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
256
    void on_pushButton_9_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
237
    void on_pushButton_10_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
257
    void on_pushButton_10_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
238
    void on_pushButton_11_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
258
    void on_pushButton_11_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
239
    void on_pushButton_12_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
259
    void on_pushButton_12_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
240
    void on_pushButton_13_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü êðàòêèé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
260
    void on_pushButton_13_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü êðàòêèé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
241
    void on_pushButton_14_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü ïîëíûé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
261
    void on_pushButton_14_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü ïîëíûé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
242
    void on_pushButton_15_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
262
    void on_pushButton_15_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
243
    void on_pushButton_16_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü â PDF" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
263
    void on_pushButton_16_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü â PDF" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
244
    void on_pushButton_17_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
264
    void on_pushButton_17_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
245
    void on_pushButton_18_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
265
    void on_pushButton_18_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
246
266
247
267
248
    void on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
268
    void on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
249
    void on_model_for_ListModelsTable_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
269
    void on_model_for_ListModelsTable_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
250
    void on_filter_model_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà ôèëüòðà èëè äîáàâèëè íîâûé ôèëüòð
270
    void on_filter_model_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà ôèëüòðà èëè äîáàâèëè íîâûé ôèëüòð
251
    void applySetting();
271
    void applySetting();
252
    void getSetting(); // îòêðîåì îêíî íàñòðîåê
272
    void getSetting(); // îòêðîåì îêíî íàñòðîåê
253
    void readStandartProcessOutput();
273
    void readStandartProcessOutput();
254
    void readStandartProcessError();
274
    void readStandartProcessError();
255
275
256
276
257
277
258
278
259
};
279
};
260
280
261
281
262
282
263
283
264
#endif // MAINWINDOW_H
284
#endif // MAINWINDOW_H
265
 
285