Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 250 | Rev 254 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 250 Rev 251
Line 60... Line 60...
60
} TWmiVideoCard;
60
} TWmiVideoCard;
61
61
62
62
63
63
64
64
-
 
65
typedef struct wmiMatherBoard {
-
 
66
   // QString name; // íàçâàíèå âèäåîêàðòû
-
 
67
    QString manufacturer; // ïðîèçâîäèòåëü
-
 
68
    QString model;
-
 
69
    //int video_ram;
-
 
70
-
 
71
} TWmiMatherBoard;
-
 
72
-
 
73
-
 
74
typedef struct wmiProcessor {
-
 
75
    QString name; // íàçâàíèå ïðîöåññîðà
-
 
76
    QString manufacturer; // ïðîèçâîäèòåëü
-
 
77
    int clockSpeed;
-
 
78
    QString socket;
-
 
79
-
 
80
    //int video_ram;
-
 
81
-
 
82
} TWmiProcessor;
-
 
83
-
 
84
65
85
66
86
67
namespace Ui {
87
namespace Ui {
68
    class MainWindow;
88
    class MainWindow;
69
}
89
}
Line 126... Line 146...
126
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
146
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
127
    QMap <QString, QString> getFieldsList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
147
    QMap <QString, QString> getFieldsList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
128
    void initComboBox();
148
    void initComboBox();
129
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
149
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
130
    TWmiVideoCard getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password);
150
    TWmiVideoCard getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password);
131
-
 
132
-
 
-
 
151
    TWmiMatherBoard getWmiMatherBoard(QString host, QString user_name, QString password);
-
 
152
    TWmiProcessor getWmiProcessor(QString host, QString user_name, QString password);
133
153
134
154
135
155
136
    WmiThread wmiThread;
156
    WmiThread wmiThread;
137
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
157
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;