Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 248 | Rev 251 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 248 Rev 250
1
#ifndef MAINWINDOW_H
1
#ifndef MAINWINDOW_H
2
#define MAINWINDOW_H
2
#define MAINWINDOW_H
3
3
4
4
5
//#include "mysql.h"
5
//#include "mysql.h"
6
6
7
#include "mymodel.h"
7
#include "mymodel.h"
8
#include "settingform.h"
8
#include "settingform.h"
9
#include "delegate.h"
9
#include "delegate.h"
10
// #include "fileform.h"
10
// #include "fileform.h"
11
#include "treedelegateform.h"
11
#include "treedelegateform.h"
12
#include "wmithread.h"
12
#include "wmithread.h"
13
13
14
14
15
#include <QMainWindow>
15
#include <QMainWindow>
16
#include <QStandardItemModel>
16
#include <QStandardItemModel>
17
#include <QStandardItem>
17
#include <QStandardItem>
18
#include <QTreeWidgetItem>
18
#include <QTreeWidgetItem>
19
#include <QTextCodec>
19
#include <QTextCodec>
20
#include <QSqlDatabase>
20
#include <QSqlDatabase>
21
21
22
#include <QtGui>
22
#include <QtGui>
23
#include <QString>
23
#include <QString>
24
#include <QtSql>
24
#include <QtSql>
25
#include <QFont>
25
#include <QFont>
26
#include <QColor>
26
#include <QColor>
27
#include <QItemDelegate>
27
#include <QItemDelegate>
28
#include <QList>
28
#include <QList>
29
#include <QPalette>
29
#include <QPalette>
30
30
31
31
32
32
33
/*
33
/*
34
#include <QSqlField>
34
#include <QSqlField>
35
#include <QSqlRecord>
35
#include <QSqlRecord>
36
#include <QSqlTableModel>
36
#include <QSqlTableModel>
37
#include <QSqlQueryModel>
37
#include <QSqlQueryModel>
38
#include <QTableView>
38
#include <QTableView>
39
#include <QSqlDriverPlugin>
39
#include <QSqlDriverPlugin>
40
#include <QIcon>
40
#include <QIcon>
41
#include <QVariant>
41
#include <QVariant>
42
#include <QProcess>
42
#include <QProcess>
43
#include <QByteArray>
43
#include <QByteArray>
44
*/
44
*/
45
45
46
typedef struct Class {
46
typedef struct Class {
47
        QString name;
47
        QString name;
48
        QString ID;
48
        QString ID;
49
49
50
} TClass;
50
} TClass;
51
51
52
52
53
53
54
typedef struct wmiVideoCard {
54
typedef struct wmiVideoCard {
55
    QString name; // íàçâàíèå âèäåîêàðòû
55
    QString name; // íàçâàíèå âèäåîêàðòû
56
    QString manufacturer; // ïðîèçâîäèòåëü
56
    QString manufacturer; // ïðîèçâîäèòåëü
57
    QString model;
57
    QString model;
58
    int video_ram;
58
    int video_ram;
59
59
60
} TWmiVideoCard;
60
} TWmiVideoCard;
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
namespace Ui {
67
namespace Ui {
68
    class MainWindow;
68
    class MainWindow;
69
}
69
}
70
70
71
class MainWindow : public QMainWindow {
71
class MainWindow : public QMainWindow {
72
    Q_OBJECT
72
    Q_OBJECT
73
public:
73
public:
74
    MainWindow(QWidget *parent = 0);
74
    MainWindow(QWidget *parent = 0);
75
    ~MainWindow();
75
    ~MainWindow();
76
76
77
protected:
77
protected:
78
    void changeEvent(QEvent *e);
78
    void changeEvent(QEvent *e);
79
79
80
private:
80
private:
81
    Ui::MainWindow *ui;
81
    Ui::MainWindow *ui;
82
    //FileForm fileForm;
82
    //FileForm fileForm;
83
83
84
volatile bool all_reading;
84
volatile bool all_reading;
85
85
86
    TreeDelegateForm treeForm;
86
    TreeDelegateForm treeForm;
87
87
88
        settingForm setFrm;
88
        settingForm setFrm;
89
//ïåðåìåííûå äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ áàçîé
89
//ïåðåìåííûå äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ áàçîé
90
        QString baseName;
90
        QString baseName;
91
        QString hostName;
91
        QString hostName;
92
        QString userName;
92
        QString userName;
93
        QString password;
93
        QString password;
94
        QString tableName;
94
        QString tableName;
95
95
96
        void readSettings();
96
        void readSettings();
97
        void writeSettings();
97
        void writeSettings();
98
98
99
99
100
    QProcess wmiProcess;
100
    QProcess wmiProcess;
101
    QList<QTreeWidgetItem *> root_items_list;
101
    QList<QTreeWidgetItem *> root_items_list;
102
    QStandardItemModel *model;
102
    QStandardItemModel *model;
103
    QStandardItem *item;
103
    QStandardItem *item;
104
    QTreeWidgetItem *rootItem1, *rootItem2;
104
    QTreeWidgetItem *rootItem1, *rootItem2;
105
    void openBase();
105
    void openBase();
106
    bool readModel();
106
    bool readModel();
-
 
107
-
 
108
    void initWmiTree();
-
 
109
107
    void setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id); // row - íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé äàííîé ìîäåëè
110
    void setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id); // row - íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé äàííîé ìîäåëè
108
    QString creatModelString(QTreeWidgetItem* model);
111
    QString creatModelString(QTreeWidgetItem* model);
109
    QString modelString; // ñòðîêà, îïèñûâàþùàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
112
    QString modelString; // ñòðîêà, îïèñûâàþùàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
110
    void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
113
    void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
111
114
112
    QSqlDatabase sql;
115
    QSqlDatabase sql;
113
    bool model_is_build; // ôëàã ãîâîðèò, ïîñòðîåíà ëè ìîäêëü (true) èëè íåò  (false)
116
    bool model_is_build; // ôëàã ãîâîðèò, ïîñòðîåíà ëè ìîäêëü (true) èëè íåò  (false)
114
117
115
    bool openDataBase();
118
    bool openDataBase();
116
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
119
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
117
120
118
    bool rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row);
121
    bool rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row);
119
122
120
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
123
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
121
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
124
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
122
    QStringList classChields(QString class_id);
125
    QStringList classChields(QString class_id);
123
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
126
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
124
    QMap <QString, QString> getFieldsList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
127
    QMap <QString, QString> getFieldsList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
125
    void initComboBox();
128
    void initComboBox();
126
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
129
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
127
    TWmiVideoCard getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password);
130
    TWmiVideoCard getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password);
128
131
129
132
130
133
131
134
132
135
133
    WmiThread wmiThread;
136
    WmiThread wmiThread;
134
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
137
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
135
138
136
    MyModel  * sql_mogel;
139
    MyModel  * sql_mogel;
137
 ////   MyModel * filter_model;
140
 ////   MyModel * filter_model;
138
141
139
    QSqlTableModel * filter_model;
142
    QSqlTableModel * filter_model;
140
143
141
    QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
144
    QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
142
145
143
    void initListModelsTablle();
146
    void initListModelsTablle();
144
    void readModels(); // ñ÷èòûâàåì ñïèñîê ìîäåëåé èç áàçû äàííûõ è ñòðîèì äåðåâî ìîäåëåé
147
    void readModels(); // ñ÷èòûâàåì ñïèñîê ìîäåëåé èç áàçû äàííûõ è ñòðîèì äåðåâî ìîäåëåé
145
148
146
    int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
149
    int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
147
    QString parentObject_id;
150
    QString parentObject_id;
148
151
149
152
150
    QMap <QString, QString> class_list_map;
153
    QMap <QString, QString> class_list_map;
151
    QMap <int, QTreeWidgetItem*> models_items; // ñïèñîê èòåìîâ (êîðíåâûõ )ìîäåëåé è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ñòðîê â òàáëèöå ìîäåëåé
154
    QMap <int, QTreeWidgetItem*> models_items; // ñïèñîê èòåìîâ (êîðíåâûõ )ìîäåëåé è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ñòðîê â òàáëèöå ìîäåëåé
152
    void getDatabaseData();
155
    void getDatabaseData();
153
    void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
156
    void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
154
    QString getClassInctance(QString class_id); // ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
157
    QString getClassInctance(QString class_id); // ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
155
    void showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
158
    void showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
156
    void showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
159
    void showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
157
    void showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr);// // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
160
    void showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr);// // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
158
    QString getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ, â êîòîðîì õðÿíÿòñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
161
    QString getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ, â êîòîðîì õðÿíÿòñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
159
162
160
    QMap <QString, QString> getPointersList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé, â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé-óêàçàòåëåé
163
    QMap <QString, QString> getPointersList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé, â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé-óêàçàòåëåé
161
                                                                // â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
164
                                                                // â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
162
165
163
166
164
    QMap <QString, QPixmap> getClassesIcons(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ êëàññîâ
167
    QMap <QString, QPixmap> getClassesIcons(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ êëàññîâ
165
                                                // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID êëàññà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
168
                                                // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID êëàññà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
166
169
167
170
168
    QMap <QString, QPixmap> getObjectsIcon(QString inctance); // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ îáúåêòîâ
171
    QMap <QString, QPixmap> getObjectsIcon(QString inctance); // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ îáúåêòîâ
169
    // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID îáúåêòà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
172
    // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID îáúåêòà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
170
173
171
174
172
    QStringList getDataFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "Äàòà"
175
    QStringList getDataFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "Äàòà"
173
176
174
177
175
178
176
    QStringList getBoolFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
179
    QStringList getBoolFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
177
180
178
181
179
    QStringList getFileFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû"
182
    QStringList getFileFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû"
180
183
181
184
182
    QString getFiltrString(QString model_id, QString class_id); // ïîëó÷àåì ñòðîêó-ôèëüòð äëÿ äàííîãî êëàññà äàííîé ìîäåëè
185
    QString getFiltrString(QString model_id, QString class_id); // ïîëó÷àåì ñòðîêó-ôèëüòð äëÿ äàííîãî êëàññà äàííîé ìîäåëè
183
186
184
187
185
    QList<TField> getFieldList(QString class_id);// ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
188
    QList<TField> getFieldList(QString class_id);// ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
186
189
187
190
188
    int getIconFieldIndex(QString inctance); // ïîëó÷àåì íîìåð ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
191
    int getIconFieldIndex(QString inctance); // ïîëó÷àåì íîìåð ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
189
192
190
193
191
    void buildReport(bool advanced); // ñîçäàåì îò÷åò è ýêñïîðòèðóåì â OpenOffice, ïåðåìåííàÿ advanced óêàçûâàåò áóäåò ëè îò÷åò ðàñøèðåííûì
194
    void buildReport(bool advanced); // ñîçäàåì îò÷åò è ýêñïîðòèðóåì â OpenOffice, ïåðåìåííàÿ advanced óêàçûâàåò áóäåò ëè îò÷åò ðàñøèðåííûì
192
    // QTreeWidgetItem * model_item
195
    // QTreeWidgetItem * model_item
193
196
194
    void getReport(QTreeWidgetItem * model_item, bool advanced); // ñîçäàåò îò÷åò äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè ïåðåìåííàÿ advanced óêàçûâàåò áóäåò ëè îò÷åò ðàñøèðåííûì
197
    void getReport(QTreeWidgetItem * model_item, bool advanced); // ñîçäàåò îò÷åò äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè ïåðåìåííàÿ advanced óêàçûâàåò áóäåò ëè îò÷åò ðàñøèðåííûì
195
198
196
    void printChild(QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr, bool advanced, int pos);//â ðàïîðò äîáàâëÿåì äî÷åðíèå êëàññû
199
    void printChild(QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr, bool advanced, int pos);//â ðàïîðò äîáàâëÿåì äî÷åðíèå êëàññû
197
200
198
    void newPage(int page_number);//â ðàïîðò âñòàâëÿåì íîâóþ ñòðàíèöó
201
    void newPage(int page_number);//â ðàïîðò âñòàâëÿåì íîâóþ ñòðàíèöó
199
    void newPage();//â ðàïîðò âñòàâëÿåì íîâóþ ñòðàíèöó
202
    void newPage();//â ðàïîðò âñòàâëÿåì íîâóþ ñòðàíèöó
200
203
201
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
204
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
202
    QItemDelegate standart_delegate;
205
    QItemDelegate standart_delegate;
203
    CPictureDelegate * picture_delegate;
206
    CPictureDelegate * picture_delegate;
204
    IconDelegate * iconDelegate;
207
    IconDelegate * iconDelegate;
205
    FileDelegate * fileDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäåò îòîáðàæàòü ñïèñîê ïîëåé êëàññà
208
    FileDelegate * fileDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäåò îòîáðàæàòü ñïèñîê ïîëåé êëàññà
206
    FilterSpinBoxDelegate filterSpinDelegate;
209
    FilterSpinBoxDelegate filterSpinDelegate;
207
    FilterConditionDelegate filterConditionDelegate, filterConditionDelegate_1, filterConditionDelegate_2;
210
    FilterConditionDelegate filterConditionDelegate, filterConditionDelegate_1, filterConditionDelegate_2;
208
    FilterValueDelegate filterValueDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäåò îòîáðàæàòü ñïèñîê çíà÷åíèé îáúåêòîâ êëàññà
211
    FilterValueDelegate filterValueDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäåò îòîáðàæàòü ñïèñîê çíà÷åíèé îáúåêòîâ êëàññà
209
212
210
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
213
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
211
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"
214
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"
212
215
213
    QMap <QString, QPixmap> classesIcons;
216
    QMap <QString, QPixmap> classesIcons;
214
217
215
    QTextDocument * doc;
218
    QTextDocument * doc;
216
    QTextCursor * cursor;
219
    QTextCursor * cursor;
217
220
218
221
219
222
220
private slots:
223
private slots:
221
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
224
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
222
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
225
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
223
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
226
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
224
    void on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
227
    void on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
225
    void on_pushButton_clicked(); // íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü îáúåêò"
228
    void on_pushButton_clicked(); // íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü îáúåêò"
226
    void on_pushButton_2_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
229
    void on_pushButton_2_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
227
    void on_pushButton_3_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
230
    void on_pushButton_3_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
228
    void on_pushButton_4_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
231
    void on_pushButton_4_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
229
    void on_pushButton_5_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
232
    void on_pushButton_5_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
230
    void on_pushButton_6_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
233
    void on_pushButton_6_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
231
    void on_pushButton_7_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
234
    void on_pushButton_7_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
232
    void on_pushButton_8_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Îòìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
235
    void on_pushButton_8_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Îòìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
233
    void on_pushButton_9_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
236
    void on_pushButton_9_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
234
    void on_pushButton_10_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
237
    void on_pushButton_10_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
235
    void on_pushButton_11_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
238
    void on_pushButton_11_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
236
    void on_pushButton_12_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
239
    void on_pushButton_12_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
237
    void on_pushButton_13_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü êðàòêèé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
240
    void on_pushButton_13_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü êðàòêèé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
238
    void on_pushButton_14_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü ïîëíûé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
241
    void on_pushButton_14_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü ïîëíûé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
239
    void on_pushButton_15_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
242
    void on_pushButton_15_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
240
    void on_pushButton_16_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü â PDF" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
243
    void on_pushButton_16_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü â PDF" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
241
    void on_pushButton_17_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
244
    void on_pushButton_17_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
242
    void on_pushButton_18_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
245
    void on_pushButton_18_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
243
246
244
247
245
    void on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
248
    void on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
246
    void on_model_for_ListModelsTable_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
249
    void on_model_for_ListModelsTable_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
247
    void on_filter_model_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà ôèëüòðà èëè äîáàâèëè íîâûé ôèëüòð
250
    void on_filter_model_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà ôèëüòðà èëè äîáàâèëè íîâûé ôèëüòð
248
    void applySetting();
251
    void applySetting();
249
    void getSetting(); // îòêðîåì îêíî íàñòðîåê
252
    void getSetting(); // îòêðîåì îêíî íàñòðîåê
250
    void readStandartProcessOutput();
253
    void readStandartProcessOutput();
251
    void readStandartProcessError();
254
    void readStandartProcessError();
252
255
253
256
254
257
255
258
256
};
259
};
257
260
258
261
259
262
260
263
261
#endif // MAINWINDOW_H
264
#endif // MAINWINDOW_H
262
 
265