Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 242 | Rev 248 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 242 Rev 243
1
#ifndef MAINWINDOW_H
1
#ifndef MAINWINDOW_H
2
#define MAINWINDOW_H
2
#define MAINWINDOW_H
3
3
4
4
5
//#include "mysql.h"
5
//#include "mysql.h"
6
6
7
#include "mymodel.h"
7
#include "mymodel.h"
8
#include "settingform.h"
8
#include "settingform.h"
9
#include "delegate.h"
9
#include "delegate.h"
10
// #include "fileform.h"
10
// #include "fileform.h"
11
#include "treedelegateform.h"
11
#include "treedelegateform.h"
12
#include "wmithread.h"
12
#include "wmithread.h"
13
13
-
 
14
14
#include <QMainWindow>
15
#include <QMainWindow>
15
#include <QStandardItemModel>
16
#include <QStandardItemModel>
16
#include <QStandardItem>
17
#include <QStandardItem>
17
#include <QTreeWidgetItem>
18
#include <QTreeWidgetItem>
18
#include <QTextCodec>
19
#include <QTextCodec>
19
#include <QSqlDatabase>
20
#include <QSqlDatabase>
20
21
21
#include <QtGui>
22
#include <QtGui>
22
#include <QString>
23
#include <QString>
23
#include <QtSql>
24
#include <QtSql>
24
#include <QFont>
25
#include <QFont>
25
#include <QColor>
26
#include <QColor>
26
#include <QItemDelegate>
27
#include <QItemDelegate>
27
#include <QList>
28
#include <QList>
28
#include <QPalette>
29
#include <QPalette>
29
30
30
31
31
32
32
/*
33
/*
33
#include <QSqlField>
34
#include <QSqlField>
34
#include <QSqlRecord>
35
#include <QSqlRecord>
35
#include <QSqlTableModel>
36
#include <QSqlTableModel>
36
#include <QSqlQueryModel>
37
#include <QSqlQueryModel>
37
#include <QTableView>
38
#include <QTableView>
38
#include <QSqlDriverPlugin>
39
#include <QSqlDriverPlugin>
39
#include <QIcon>
40
#include <QIcon>
40
#include <QVariant>
41
#include <QVariant>
41
#include <QProcess>
42
#include <QProcess>
42
#include <QByteArray>
43
#include <QByteArray>
43
*/
44
*/
44
45
45
typedef struct Class {
46
typedef struct Class {
46
        QString name;
47
        QString name;
47
        QString ID;
48
        QString ID;
48
49
49
} TClass;
50
} TClass;
50
51
51
52
52
53
53
typedef struct wmiVideoCard {
54
typedef struct wmiVideoCard {
54
    QString name; // íàçâàíèå âèäåîêàðòû
55
    QString name; // íàçâàíèå âèäåîêàðòû
55
    QString manufacturer; // ïðîèçâîäèòåëü
56
    QString manufacturer; // ïðîèçâîäèòåëü
56
    QString model;
57
    QString model;
57
58
58
} TWmiVideoCard;
59
} TWmiVideoCard;
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
namespace Ui {
66
namespace Ui {
66
    class MainWindow;
67
    class MainWindow;
67
}
68
}
68
69
69
class MainWindow : public QMainWindow {
70
class MainWindow : public QMainWindow {
70
    Q_OBJECT
71
    Q_OBJECT
71
public:
72
public:
72
    MainWindow(QWidget *parent = 0);
73
    MainWindow(QWidget *parent = 0);
73
    ~MainWindow();
74
    ~MainWindow();
74
75
75
protected:
76
protected:
76
    void changeEvent(QEvent *e);
77
    void changeEvent(QEvent *e);
77
78
78
private:
79
private:
79
    Ui::MainWindow *ui;
80
    Ui::MainWindow *ui;
80
    //FileForm fileForm;
81
    //FileForm fileForm;
81
82
82
volatile bool all_reading;
83
volatile bool all_reading;
83
84
84
    TreeDelegateForm treeForm;
85
    TreeDelegateForm treeForm;
85
86
86
        settingForm setFrm;
87
        settingForm setFrm;
87
//ïåðåìåííûå äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ áàçîé
88
//ïåðåìåííûå äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ áàçîé
88
        QString baseName;
89
        QString baseName;
89
        QString hostName;
90
        QString hostName;
90
        QString userName;
91
        QString userName;
91
        QString password;
92
        QString password;
92
        QString tableName;
93
        QString tableName;
93
94
94
        void readSettings();
95
        void readSettings();
95
        void writeSettings();
96
        void writeSettings();
96
97
97
98
98
    QProcess wmiProcess;
99
    QProcess wmiProcess;
99
    QList<QTreeWidgetItem *> root_items_list;
100
    QList<QTreeWidgetItem *> root_items_list;
100
    QStandardItemModel *model;
101
    QStandardItemModel *model;
101
    QStandardItem *item;
102
    QStandardItem *item;
102
    QTreeWidgetItem *rootItem1, *rootItem2;
103
    QTreeWidgetItem *rootItem1, *rootItem2;
103
    void openBase();
104
    void openBase();
104
    bool readModel();
105
    bool readModel();
105
    void setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id); // row - íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé äàííîé ìîäåëè
106
    void setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id); // row - íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé äàííîé ìîäåëè
106
    QString creatModelString(QTreeWidgetItem* model);
107
    QString creatModelString(QTreeWidgetItem* model);
107
    QString modelString; // ñòðîêà, îïèñûâàþùàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
108
    QString modelString; // ñòðîêà, îïèñûâàþùàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
108
    void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
109
    void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
109
110
110
    QSqlDatabase sql;
111
    QSqlDatabase sql;
111
    bool model_is_build; // ôëàã ãîâîðèò, ïîñòðîåíà ëè ìîäêëü (true) èëè íåò  (false)
112
    bool model_is_build; // ôëàã ãîâîðèò, ïîñòðîåíà ëè ìîäêëü (true) èëè íåò  (false)
112
113
113
    bool openDataBase();
114
    bool openDataBase();
114
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
115
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
115
116
116
    bool rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row);
117
    bool rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row);
117
118
118
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
119
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
119
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
120
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
120
    QStringList classChields(QString class_id);
121
    QStringList classChields(QString class_id);
121
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
122
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
122
    QMap <QString, QString> getFieldsList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
123
    QMap <QString, QString> getFieldsList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
123
    void initComboBox();
124
    void initComboBox();
124
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
125
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
125
    TWmiVideoCard getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password);
126
    TWmiVideoCard getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password);
126
127
127
128
128
129
129
130
130
131
131
    WmiThread wmiThread;
132
    WmiThread wmiThread;
132
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
133
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
133
134
134
    MyModel  * sql_mogel;
135
    MyModel  * sql_mogel;
135
 ////   MyModel * filter_model;
136
 ////   MyModel * filter_model;
136
137
137
    QSqlTableModel * filter_model;
138
    QSqlTableModel * filter_model;
138
139
139
    QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
140
    QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
140
141
141
    void initListModelsTablle();
142
    void initListModelsTablle();
142
    void readModels(); // ñ÷èòûâàåì ñïèñîê ìîäåëåé èç áàçû äàííûõ è ñòðîèì äåðåâî ìîäåëåé
143
    void readModels(); // ñ÷èòûâàåì ñïèñîê ìîäåëåé èç áàçû äàííûõ è ñòðîèì äåðåâî ìîäåëåé
143
144
144
    int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
145
    int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
145
    QString parentObject_id;
146
    QString parentObject_id;
146
147
147
148
148
    QMap <QString, QString> class_list_map;
149
    QMap <QString, QString> class_list_map;
149
    QMap <int, QTreeWidgetItem*> models_items; // ñïèñîê èòåìîâ (êîðíåâûõ )ìîäåëåé è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ñòðîê â òàáëèöå ìîäåëåé
150
    QMap <int, QTreeWidgetItem*> models_items; // ñïèñîê èòåìîâ (êîðíåâûõ )ìîäåëåé è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ñòðîê â òàáëèöå ìîäåëåé
150
    void getDatabaseData();
151
    void getDatabaseData();
151
    void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
152
    void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
152
    QString getClassInctance(QString class_id); // ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
153
    QString getClassInctance(QString class_id); // ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
153
    void showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
154
    void showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
154
    void showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
155
    void showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
155
    void showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr);// // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
156
    void showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr);// // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
156
    QString getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ, â êîòîðîì õðÿíÿòñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
157
    QString getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ, â êîòîðîì õðÿíÿòñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
157
158
158
    QMap <QString, QString> getPointersList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé, â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé-óêàçàòåëåé
159
    QMap <QString, QString> getPointersList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé, â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé-óêàçàòåëåé
159
                                                                // â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
160
                                                                // â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
160
161
161
162
162
    QMap <QString, QPixmap> getClassesIcons(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ êëàññîâ
163
    QMap <QString, QPixmap> getClassesIcons(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ êëàññîâ
163
                                                // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID êëàññà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
164
                                                // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID êëàññà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
164
165
165
166
166
    QMap <QString, QPixmap> getObjectsIcon(QString inctance); // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ îáúåêòîâ
167
    QMap <QString, QPixmap> getObjectsIcon(QString inctance); // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ îáúåêòîâ
167
    // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID îáúåêòà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
168
    // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID îáúåêòà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
168
169
169
170
170
    QStringList getDataFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "Äàòà"
171
    QStringList getDataFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "Äàòà"
171
172
172
173
173
174
174
    QStringList getBoolFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
175
    QStringList getBoolFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
175
176
176
177
177
    QStringList getFileFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû"
178
    QStringList getFileFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé, â êîòîðûõ õðàíÿòüñÿ ôàéëû"
178
179
179
180
180
    QString getFiltrString(QString model_id, QString class_id); // ïîëó÷àåì ñòðîêó-ôèëüòð äëÿ äàííîãî êëàññà äàííîé ìîäåëè
181
    QString getFiltrString(QString model_id, QString class_id); // ïîëó÷àåì ñòðîêó-ôèëüòð äëÿ äàííîãî êëàññà äàííîé ìîäåëè
181
182
182
183
183
    QList<TField> getFieldList(QString class_id);// ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
184
    QList<TField> getFieldList(QString class_id);// ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
184
185
185
186
186
    int getIconFieldIndex(QString inctance); // ïîëó÷àåì íîìåð ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
187
    int getIconFieldIndex(QString inctance); // ïîëó÷àåì íîìåð ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
187
188
188
189
189
    void buildReport(bool advanced); // ñîçäàåì îò÷åò è ýêñïîðòèðóåì â OpenOffice, ïåðåìåííàÿ advanced óêàçûâàåò áóäåò ëè îò÷åò ðàñøèðåííûì
190
    void buildReport(bool advanced); // ñîçäàåì îò÷åò è ýêñïîðòèðóåì â OpenOffice, ïåðåìåííàÿ advanced óêàçûâàåò áóäåò ëè îò÷åò ðàñøèðåííûì
190
    // QTreeWidgetItem * model_item
191
    // QTreeWidgetItem * model_item
191
192
192
    void getReport(QTreeWidgetItem * model_item, bool advanced); // ñîçäàåò îò÷åò äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè ïåðåìåííàÿ advanced óêàçûâàåò áóäåò ëè îò÷åò ðàñøèðåííûì
193
    void getReport(QTreeWidgetItem * model_item, bool advanced); // ñîçäàåò îò÷åò äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè ïåðåìåííàÿ advanced óêàçûâàåò áóäåò ëè îò÷åò ðàñøèðåííûì
193
194
194
    void printChild(QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr, bool advanced, int pos);//â ðàïîðò äîáàâëÿåì äî÷åðíèå êëàññû
195
    void printChild(QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr, bool advanced, int pos);//â ðàïîðò äîáàâëÿåì äî÷åðíèå êëàññû
195
196
196
    void newPage(int page_number);//â ðàïîðò âñòàâëÿåì íîâóþ ñòðàíèöó
197
    void newPage(int page_number);//â ðàïîðò âñòàâëÿåì íîâóþ ñòðàíèöó
197
    void newPage();//â ðàïîðò âñòàâëÿåì íîâóþ ñòðàíèöó
198
    void newPage();//â ðàïîðò âñòàâëÿåì íîâóþ ñòðàíèöó
198
199
199
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
200
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
200
    QItemDelegate standart_delegate;
201
    QItemDelegate standart_delegate;
201
    CPictureDelegate * picture_delegate;
202
    CPictureDelegate * picture_delegate;
202
    IconDelegate * iconDelegate;
203
    IconDelegate * iconDelegate;
203
    FileDelegate * fileDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäåò îòîáðàæàòü ñïèñîê ïîëåé êëàññà
204
    FileDelegate * fileDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäåò îòîáðàæàòü ñïèñîê ïîëåé êëàññà
204
    FilterSpinBoxDelegate filterSpinDelegate;
205
    FilterSpinBoxDelegate filterSpinDelegate;
205
    FilterConditionDelegate filterConditionDelegate, filterConditionDelegate_1, filterConditionDelegate_2;
206
    FilterConditionDelegate filterConditionDelegate, filterConditionDelegate_1, filterConditionDelegate_2;
206
    FilterValueDelegate filterValueDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäåò îòîáðàæàòü ñïèñîê çíà÷åíèé îáúåêòîâ êëàññà
207
    FilterValueDelegate filterValueDelegate; // äåëåãàò äëÿ òàáëèöû ñ ôèëüòðàìè, áóäåò îòîáðàæàòü ñïèñîê çíà÷åíèé îáúåêòîâ êëàññà
207
208
208
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
209
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
209
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"
210
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"
210
211
211
    QMap <QString, QPixmap> classesIcons;
212
    QMap <QString, QPixmap> classesIcons;
212
213
213
    QTextDocument * doc;
214
    QTextDocument * doc;
214
    QTextCursor * cursor;
215
    QTextCursor * cursor;
215
216
216
217
217
218
218
private slots:
219
private slots:
219
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
220
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
220
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
221
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
221
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
222
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
222
    void on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
223
    void on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
223
    void on_pushButton_clicked(); // íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü îáúåêò"
224
    void on_pushButton_clicked(); // íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü îáúåêò"
224
    void on_pushButton_2_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
225
    void on_pushButton_2_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
225
    void on_pushButton_3_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
226
    void on_pushButton_3_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
226
    void on_pushButton_4_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
227
    void on_pushButton_4_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
227
    void on_pushButton_5_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
228
    void on_pushButton_5_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
228
    void on_pushButton_6_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
229
    void on_pushButton_6_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
229
    void on_pushButton_7_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
230
    void on_pushButton_7_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
230
    void on_pushButton_8_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Îòìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
231
    void on_pushButton_8_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Îòìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
231
    void on_pushButton_9_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
232
    void on_pushButton_9_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
232
    void on_pushButton_10_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
233
    void on_pushButton_10_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ôèëüòð" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
233
    void on_pushButton_11_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
234
    void on_pushButton_11_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
234
    void on_pushButton_12_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
235
    void on_pushButton_12_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ" (íà âêëàäêå ôèëüòðîâ)
235
    void on_pushButton_13_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü êðàòêèé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
236
    void on_pushButton_13_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü êðàòêèé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
236
    void on_pushButton_14_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü ïîëíûé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
237
    void on_pushButton_14_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñôîðìèðîâàòü ïîëíûé îò÷åò" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
237
    void on_pushButton_15_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
238
    void on_pushButton_15_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
238
    void on_pushButton_16_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü â PDF" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
239
    void on_pushButton_16_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïå÷àòü â PDF" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
239
    void on_pushButton_17_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
240
    void on_pushButton_17_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
240
    void on_pushButton_18_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
241
    void on_pushButton_18_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ýêñïîðò â OpenOffice" (íà âêëàäêå îò÷åòîâ)
241
242
242
243
243
    void on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
244
    void on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
244
    void on_model_for_ListModelsTable_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
245
    void on_model_for_ListModelsTable_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
245
    void on_filter_model_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà ôèëüòðà èëè äîáàâèëè íîâûé ôèëüòð
246
    void on_filter_model_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà ôèëüòðà èëè äîáàâèëè íîâûé ôèëüòð
246
    void applySetting();
247
    void applySetting();
247
    void getSetting(); // îòêðîåì îêíî íàñòðîåê
248
    void getSetting(); // îòêðîåì îêíî íàñòðîåê
248
    void readStandartProcessOutput();
249
    void readStandartProcessOutput();
249
    void readStandartProcessError();
250
    void readStandartProcessError();
250
251
251
252
252
253
253
254
254
};
255
};
255
256
256
257
257
258
258
259
259
#endif // MAINWINDOW_H
260
#endif // MAINWINDOW_H
260
 
261