Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 228 | Rev 230 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 228 Rev 229
Line 167... Line 167...
167
167
168
    void getReport(QTreeWidgetItem * model_item, bool advanced); // ñîçäàåò îò÷åò äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè ïåðåìåííàÿ advanced óêàçûâàåò áóäåò ëè îò÷åò ðàñøèðåííûì
168
    void getReport(QTreeWidgetItem * model_item, bool advanced); // ñîçäàåò îò÷åò äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè ïåðåìåííàÿ advanced óêàçûâàåò áóäåò ëè îò÷åò ðàñøèðåííûì
169
169
170
    void printChild(QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr, bool advanced, int pos);//â ðàïîðò äîáàâëÿåì äî÷åðíèå êëàññû
170
    void printChild(QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr, bool advanced, int pos);//â ðàïîðò äîáàâëÿåì äî÷åðíèå êëàññû
171
171
-
 
172
    void newPage(int page_number);//â ðàïîðò âñòàâëÿåì íîâóþ ñòðàíèöó
-
 
173
    void newPage();//â ðàïîðò âñòàâëÿåì íîâóþ ñòðàíèöó
172
174
173
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
175
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
174
    QItemDelegate standart_delegate;
176
    QItemDelegate standart_delegate;
175
    CPictureDelegate * picture_delegate;
177
    CPictureDelegate * picture_delegate;
176
    IconDelegate * iconDelegate;
178
    IconDelegate * iconDelegate;