Хранилища Subversion OpenInventory

Редакция

Редакция 222 | Редакция 224 | К новейшей редакции | Весь файл | Не учитывать пробелы | Содержимое файла | Авторство | Последнее изменение | Открыть журнал | RSS

Редакция 222 Редакция 223
Строка 109... Строка 109...
109
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
109
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
110
110
111
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
111
    /////// QSqlTableModel * sql_mogel;
112
112
113
    MyModel  * sql_mogel;
113
    MyModel  * sql_mogel;
114
//  MyModel * filtr_model;
114
 ////   MyModel * filter_model;
115
115
116
    QSqlTableModel * filter_model;
116
    QSqlTableModel * filter_model;
117
117
118
    QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
118
    QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
119
119