Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 174 | Rev 189 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 174 Rev 188
Line 136... Line 136...
136
136
137
137
138
    QStringList getBoolFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
138
    QStringList getBoolFieldList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
139
139
140
140
-
 
141
-
 
142
    int getIconFieldIndex(QString inctance); // ïîëó÷àåì íîìåð ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
-
 
143
141
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
144
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
142
    QItemDelegate standart_delegate;
145
    QItemDelegate standart_delegate;
143
    CPictureDelegate * picture_delegate;
146
    CPictureDelegate * picture_delegate;
144
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
147
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
145
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"
148
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"