Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 158 | Rev 174 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 158 Rev 159
Line 137... Line 137...
137
137
138
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
138
    SpinBoxDelegate spinDelegate;
139
    QItemDelegate standart_delegate;
139
    QItemDelegate standart_delegate;
140
    CPictureDelegate * picture_delegate;
140
    CPictureDelegate * picture_delegate;
141
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
141
    bool comboBox_slot_enable; // äëÿ áëîêèðîâêè ñëîòà, êîãäà ìåíÿåì item_index èç ïðîãðàììû, à íå âðó÷íóþ
142
-
 
-
 
142
    QList <int> boolFieldsIndexes_global; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ ñ òèïîì "BOOL"
143
143
144
144
145
145
146
146
147
147