Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 144 | Rev 147 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 144 Rev 146
Line 79... Line 79...
79
    QStandardItem *item;
79
    QStandardItem *item;
80
    QTreeWidgetItem *rootItem1, *rootItem2;
80
    QTreeWidgetItem *rootItem1, *rootItem2;
81
    void openBase();
81
    void openBase();
82
    bool readModel();
82
    bool readModel();
83
    void setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent);
83
    void setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent);
84
    void creatModelString();
84
    QString creatModelString(QTreeWidgetItem* model);
85
    QString modelString; // ñòðîêà, îïèñûâàþùàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
85
    QString modelString; // ñòðîêà, îïèñûâàþùàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
86
    void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
86
    void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
87
87
88
    QSqlDatabase sql;
88
    QSqlDatabase sql;
89
    bool model_is_build; // ôëàã ãîâîðèò, ïîñòðîåíà ëè ìîäêëü (true) èëè íåò  (false)
89
    bool model_is_build; // ôëàã ãîâîðèò, ïîñòðîåíà ëè ìîäêëü (true) èëè íåò  (false)
Line 144... Line 144...
144
    void on_pushButton_2_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
144
    void on_pushButton_2_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
145
    void on_pushButton_3_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
145
    void on_pushButton_3_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
146
    void on_pushButton_4_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
146
    void on_pushButton_4_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
147
    void on_pushButton_5_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
147
    void on_pushButton_5_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
148
    void on_pushButton_6_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
148
    void on_pushButton_6_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
-
 
149
    void on_pushButton_7_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
-
 
150
    void on_pushButton_8_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Îòìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
149
    void on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
151
    void on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
-
 
152
    void on_model_for_ListModelsTable_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
150
    void applySetting();
153
    void applySetting();
151
    void getSetting(); // îòêðîåì îêíî íàñòðîåê
154
    void getSetting(); // îòêðîåì îêíî íàñòðîåê
152
};
155
};
153
156
154
157