Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 107 | Rev 110 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 107 Rev 109
Line 1... Line 1...
1
#ifndef MAINWINDOW_H
1
#ifndef MAINWINDOW_H
2
#define MAINWINDOW_H
2
#define MAINWINDOW_H
3
3
4
4
5
//#include "mysql.h"
5
//#include "mysql.h"
-
 
6
6
#include <QMainWindow>
7
#include <QMainWindow>
7
#include <QStandardItemModel>
8
#include <QStandardItemModel>
8
#include <QStandardItem>
9
#include <QStandardItem>
9
#include <QTreeWidgetItem>
10
#include <QTreeWidgetItem>
10
#include <QTextCodec>
11
#include <QTextCodec>
Line 75... Line 76...
75
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
76
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
76
    QStringList classChields(QString class_id);
77
    QStringList classChields(QString class_id);
77
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
78
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
78
    void initComboBox();
79
    void initComboBox();
79
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
80
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
80
    QMap <QString, QString> class_list_map;
-
 
81
81
-
 
82
    QMap <QString, QString> class_list_map;
-
 
83
    void getDatabaseData();
-
 
84
    void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
-
 
85
    QString getClassInctance(QString class_id); // ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
-
 
86
    void showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
82
87
83
private slots:
88
private slots:
84
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
89
    void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
85
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
90
    void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
86
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
91
    void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );