Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 102 | Rev 105 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 102 Rev 104
Line 69... Line 69...
69
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
69
    bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
70
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
70
    QString ClassName(QString class_id); //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
71
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
71
    void addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item); // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
72
    QStringList classChields(QString class_id);
72
    QStringList classChields(QString class_id);
73
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
73
    QMap <QString, QString> getClassList(); // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
-
 
74
    void initComboBox();
-
 
75
    QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
74
76
75
};
77
};
76
78
77
#endif // MAINWINDOW_H
79
#endif // MAINWINDOW_H