Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 97 | Rev 99 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 97 Rev 98
Line 300... Line 300...
300
rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
300
rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
301
rootItem2->setText(0, root_class_name);
301
rootItem2->setText(0, root_class_name);
302
rootItem2->setText(1, rootClassID);
302
rootItem2->setText(1, rootClassID);
303
rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
303
rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
304
304
305
-
 
-
 
305
addChildsItems(rootItem2);
306
306
307
sql_str = tr("select * "
307
sql_str = tr("select * "
308
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
308
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
309
             );
309
             );
310
sql_str.append(rootClassID);
310
sql_str.append(rootClassID);
Line 365... Line 365...
365
                    }
365
                    }
366
366
367
    return class_name_str;
367
    return class_name_str;
368
368
369
}
369
}
-
 
370
-
 
371
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
-
 
372
-
 
373
}
-
 
374