Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 92 | Rev 94 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 92 Rev 93
Line 11... Line 11...
11
11
12
   //QString model_str;
12
   //QString model_str;
13
   MainWindow::creatModelString();
13
   MainWindow::creatModelString();
14
   int i;
14
   int i;
15
   i++;
15
   i++;
16
    QFile file_tmp("temp.txt");
16
    QFile file_tmp("./temp.txt");
17
    bool ok;
17
    bool ok;
18
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
18
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
19
    QTextStream out(&file_tmp);
19
    QTextStream out(&file_tmp);
20
    out << MainWindow::modelString;
20
    out << MainWindow::modelString;
21
    file_tmp.close();
21
    file_tmp.close();
22
22
-
 
23
    MainWindow::openDataBase();
-
 
24
23
}
25
}
24
26
25
MainWindow::~MainWindow()
27
MainWindow::~MainWindow()
26
{
28
{
27
    delete ui;
29
    delete ui;
Line 227... Line 229...
227
229
228
    }
230
    }
229
int i;
231
int i;
230
i++;
232
i++;
231
}
233
}
-
 
234
-
 
235
-
 
236
bool MainWindow::openDataBase(){
-
 
237
    QString errorString;
-
 
238
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
-
 
239
    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
-
 
240
    sql.setHostName(tr("localhost"));
-
 
241
    sql.setUserName(tr("an"));
-
 
242
    sql.setPassword(tr("393939"));
-
 
243
-
 
244
    bool ok;
-
 
245
    ok = sql.open();
-
 
246
-
 
247
    /*
-
 
248
    if (!ok) {
-
 
249
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
250
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
251
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
252
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
253

-
 
254

-
 
255
                            }
-
 
256

-
 
257
*/
-
 
258
    if (!ok) {
-
 
259
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
260
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
261
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
262
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
263
                     }
-
 
264
else {
-
 
265
-
 
266
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
267
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
268
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
269
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
270
-
 
271
-
 
272
-
 
273
-
 
274
-
 
275
    }
-
 
276
-
 
277
     return ok;
-
 
278
}