Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 90 | Rev 92 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 90 Rev 91
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
5
    QMainWindow(parent),
5
    QMainWindow(parent),
6
    ui(new Ui::MainWindow)
6
    ui(new Ui::MainWindow)
7
{
7
{
8
    ui->setupUi(this);
8
    ui->setupUi(this);
9
9
10
   MainWindow::readModel();
10
   MainWindow::readModel();
11
11
-
 
12
   //QString model_str;
-
 
13
   MainWindow::creatModelString();
-
 
14
   int i;
-
 
15
   i++;
-
 
16
12
}
17
}
13
18
14
MainWindow::~MainWindow()
19
MainWindow::~MainWindow()
15
{
20
{
16
    delete ui;
21
    delete ui;
17
}
22
}
18
23
19
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
24
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
20
{
25
{
21
    QMainWindow::changeEvent(e);
26
    QMainWindow::changeEvent(e);
22
    switch (e->type()) {
27
    switch (e->type()) {
23
    case QEvent::LanguageChange:
28
    case QEvent::LanguageChange:
24
        ui->retranslateUi(this);
29
        ui->retranslateUi(this);
25
        break;
30
        break;
26
    default:
31
    default:
27
        break;
32
        break;
28
    }
33
    }
29
}
34
}
30
35
31
36
32
bool MainWindow::readModel(){
37
bool MainWindow::readModel(){
33
    bool result;
38
    bool result;
34
    QString model_str;
39
    QString model_str;
35
    QFile file(":/model.txt");
40
    QFile file(":/model.txt");
36
    rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
41
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
37
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
42
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
38
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
43
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
39
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
44
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
40
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
45
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
41
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
46
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
42
47
43
48
44
49
45
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
50
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
46
    if (result) {
51
    if (result) {
47
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
52
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
48
                }
53
                }
49
54
50
   setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
55
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
51
56
52
57
53
    return result;
58
    return result;
54
59
55
}
60
}
56
61
57
62
58
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent)
63
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent)
59
{
64
{
60
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
65
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
61
    QList<int> indentations;
66
    QList<int> indentations;
62
    parents << parent;
67
    parents << parent;
63
    indentations << 0;
68
    indentations << 0;
64
69
65
    int number = 0;
70
    int number = 0;
66
71
67
    while (number < lines.count()) {
72
    while (number < lines.count()) {
68
        int position = 0;
73
        int position = 0;
69
        while (position < lines[number].length()) {
74
        while (position < lines[number].length()) {
70
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
75
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
71
                break;
76
                break;
72
            position++;
77
            position++;
73
        }
78
        }
74
79
75
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
80
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
76
81
77
        if (!lineData.isEmpty()) {
82
        if (!lineData.isEmpty()) {
78
            // Read the column data from the rest of the line.
83
            // Read the column data from the rest of the line.
79
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
84
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
80
            QList<QVariant> columnData;
85
            QList<QVariant> columnData;
81
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
86
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
82
                columnData << columnStrings[column];
87
                columnData << columnStrings[column];
83
88
84
            if (position > indentations.last()) {
89
            if (position > indentations.last()) {
85
                // The last child of the current parent is now the new parent
90
                // The last child of the current parent is now the new parent
86
                // unless the current parent has no children.
91
                // unless the current parent has no children.
87
92
88
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
93
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
89
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
94
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
90
                    indentations << position;
95
                    indentations << position;
91
                }
96
                }
92
            } else {
97
            } else {
93
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
98
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
94
                    parents.pop_back();
99
                    parents.pop_back();
95
                    indentations.pop_back();
100
                    indentations.pop_back();
96
                }
101
                }
97
            }
102
            }
98
103
99
            // Append a new item to the current parent's list of children.
104
            // Append a new item to the current parent's list of children.
100
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
105
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
101
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
106
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
102
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
107
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
103
108
104
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
109
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
105
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
110
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
106
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
111
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
107
                                                        }
112
                                                        }
108
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
113
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
109
            itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString()));
114
            itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString()));
110
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
115
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
111
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString());
116
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString());
112
        }
117
        }
113
118
114
        number++;
119
        number++;
115
    }
120
    }
116
}
121
}
117
122
118
123
119
/*
124
/*
120
void MainWindow::openBase()
125
void MainWindow::openBase()
121
{
126
{
122

127

123
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
128
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
124
        pdb = &db;
129
        pdb = &db;
125
        raportFrm.pdb = &db;
130
        raportFrm.pdb = &db;
126

131

127
        pdb->setHostName(hostName);
132
        pdb->setHostName(hostName);
128
        pdb->setDatabaseName(baseName);
133
        pdb->setDatabaseName(baseName);
129
        pdb->setUserName(userName);
134
        pdb->setUserName(userName);
130
        pdb->setPassword(password);
135
        pdb->setPassword(password);
131
        bool ok = pdb->open();
136
        bool ok = pdb->open();
132
        if (!ok) {
137
        if (!ok) {
133
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
138
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
134
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
139
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
135
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
140
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
136
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
141
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
137
                         }
142
                         }
138
        if (ok)
143
        if (ok)
139
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
144
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
140
        }
145
        }
141
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
146
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
142
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
147
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
143
                 }
148
                 }
144

149

145

150

146

151

147
        model = new QSqlTableModel(this);
152
        model = new QSqlTableModel(this);
148
        model->setTable(tableName);
153
        model->setTable(tableName);
149

154

150
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
155
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
151
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
156
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
152

157

153
        model->select();
158
        model->select();
154

159

155

160

156
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
161
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
157
        field.setValue(QString(tr("123")));
162
        field.setValue(QString(tr("123")));
158

163

159
        bool okey;
164
        bool okey;
160
        int index;
165
        int index;
161
        QSqlRecord record;
166
        QSqlRecord record;
162

167

163

168

164
        tableView->setModel(model);
169
        tableView->setModel(model);
165
        view.setModel(model);
170
        view.setModel(model);
166

171

167

172

168
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
173
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
169
        view.setAlternatingRowColors(true);
174
        view.setAlternatingRowColors(true);
170

175

171
        tableView->resizeColumnsToContents();
176
        tableView->resizeColumnsToContents();
172

177

173

178

174
        view.resizeColumnsToContents();
179
        view.resizeColumnsToContents();
175

180

176
        tableView->show();
181
        tableView->show();
177

182

178

183

179

184

180
        initTreeWidget();
185
        initTreeWidget();
181
}
186
}
182
*/
187
*/
-
 
188
-
 
189
-
 
190
void MainWindow::creatModelString(){
-
 
191
-
 
192
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
-
 
193
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
-
 
194
-
 
195
    {MainWindow::addChildsString(rootItem1, 0);}
-
 
196
-
 
197
    int root_item_child_count;
-
 
198
    int i;
-
 
199
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
-
 
200
    i++;
-
 
201
-
 
202
}
-
 
203
-
 
204
-
 
205
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
-
 
206
    int child_count;
-
 
207
    child_count = parentItem->childCount();
-
 
208
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
-
 
209
        for (int m=0; m < level; ++m){
-
 
210
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
-
 
211
    }
-
 
212
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
-
 
213
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
-
 
214
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
-
 
215
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
-
 
216
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
-
 
217
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
-
 
218
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
-
 
219
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
-
 
220
-
 
221
    }
-
 
222
int i;
-
 
223
i++;
-
 
224
}
183
 
225