Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 90 | Rev 92 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 90 Rev 91
Line 7... Line 7...
7
{
7
{
8
    ui->setupUi(this);
8
    ui->setupUi(this);
9
9
10
   MainWindow::readModel();
10
   MainWindow::readModel();
11
11
-
 
12
   //QString model_str;
-
 
13
   MainWindow::creatModelString();
-
 
14
   int i;
-
 
15
   i++;
-
 
16
12
}
17
}
13
18
14
MainWindow::~MainWindow()
19
MainWindow::~MainWindow()
15
{
20
{
16
    delete ui;
21
    delete ui;
Line 31... Line 36...
31
36
32
bool MainWindow::readModel(){
37
bool MainWindow::readModel(){
33
    bool result;
38
    bool result;
34
    QString model_str;
39
    QString model_str;
35
    QFile file(":/model.txt");
40
    QFile file(":/model.txt");
36
    rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
41
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
37
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
42
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
38
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
43
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
39
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
44
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
40
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
45
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
41
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
46
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
Line 45... Line 50...
45
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
50
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
46
    if (result) {
51
    if (result) {
47
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
52
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
48
                }
53
                }
49
54
50
   setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
55
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
51
56
52
57
53
    return result;
58
    return result;
54
59
55
}
60
}
Line 178... Line 183...
178

183

179

184

180
        initTreeWidget();
185
        initTreeWidget();
181
}
186
}
182
*/
187
*/
-
 
188
-
 
189
-
 
190
void MainWindow::creatModelString(){
-
 
191
-
 
192
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
-
 
193
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
-
 
194
-
 
195
    {MainWindow::addChildsString(rootItem1, 0);}
-
 
196
-
 
197
    int root_item_child_count;
-
 
198
    int i;
-
 
199
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
-
 
200
    i++;
-
 
201
-
 
202
}
-
 
203
-
 
204
-
 
205
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
-
 
206
    int child_count;
-
 
207
    child_count = parentItem->childCount();
-
 
208
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
-
 
209
        for (int m=0; m < level; ++m){
-
 
210
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
-
 
211
    }
-
 
212
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
-
 
213
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
-
 
214
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
-
 
215
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
-
 
216
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
-
 
217
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
-
 
218
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
-
 
219
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
-
 
220
-
 
221
    }
-
 
222
int i;
-
 
223
i++;
-
 
224
}