Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 89 | Rev 91 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 89 Rev 90
Line 42... Line 42...
42
42
43
43
44
44
45
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
45
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
46
    if (result) {
46
    if (result) {
47
                     model_str = QString(file.readAll());
47
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
48
                }
48
                }
49
49
50
   setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
50
   setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
51
51
52
52
Line 104... Line 104...
104
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
104
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
105
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
105
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
106
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
106
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
107
                                                        }
107
                                                        }
108
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
108
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
109
-
 
110
-
 
-
 
109
            itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString()));
-
 
110
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
-
 
111
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString());
111
        }
112
        }
112
113
113
        number++;
114
        number++;
114
    }
115
    }
115
}
116
}