Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 89 | Rev 91 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 89 Rev 90
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
5
    QMainWindow(parent),
5
    QMainWindow(parent),
6
    ui(new Ui::MainWindow)
6
    ui(new Ui::MainWindow)
7
{
7
{
8
    ui->setupUi(this);
8
    ui->setupUi(this);
9
9
10
   MainWindow::readModel();
10
   MainWindow::readModel();
11
11
12
}
12
}
13
13
14
MainWindow::~MainWindow()
14
MainWindow::~MainWindow()
15
{
15
{
16
    delete ui;
16
    delete ui;
17
}
17
}
18
18
19
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
19
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
20
{
20
{
21
    QMainWindow::changeEvent(e);
21
    QMainWindow::changeEvent(e);
22
    switch (e->type()) {
22
    switch (e->type()) {
23
    case QEvent::LanguageChange:
23
    case QEvent::LanguageChange:
24
        ui->retranslateUi(this);
24
        ui->retranslateUi(this);
25
        break;
25
        break;
26
    default:
26
    default:
27
        break;
27
        break;
28
    }
28
    }
29
}
29
}
30
30
31
31
32
bool MainWindow::readModel(){
32
bool MainWindow::readModel(){
33
    bool result;
33
    bool result;
34
    QString model_str;
34
    QString model_str;
35
    QFile file(":/model.txt");
35
    QFile file(":/model.txt");
36
    rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
36
    rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
37
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
37
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
38
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
38
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
39
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
39
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
40
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
40
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
41
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
41
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
42
42
43
43
44
44
45
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
45
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
46
    if (result) {
46
    if (result) {
47
                     model_str = QString(file.readAll());
47
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
48
                }
48
                }
49
49
50
   setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
50
   setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
51
51
52
52
53
    return result;
53
    return result;
54
54
55
}
55
}
56
56
57
57
58
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent)
58
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent)
59
{
59
{
60
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
60
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
61
    QList<int> indentations;
61
    QList<int> indentations;
62
    parents << parent;
62
    parents << parent;
63
    indentations << 0;
63
    indentations << 0;
64
64
65
    int number = 0;
65
    int number = 0;
66
66
67
    while (number < lines.count()) {
67
    while (number < lines.count()) {
68
        int position = 0;
68
        int position = 0;
69
        while (position < lines[number].length()) {
69
        while (position < lines[number].length()) {
70
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
70
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
71
                break;
71
                break;
72
            position++;
72
            position++;
73
        }
73
        }
74
74
75
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
75
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
76
76
77
        if (!lineData.isEmpty()) {
77
        if (!lineData.isEmpty()) {
78
            // Read the column data from the rest of the line.
78
            // Read the column data from the rest of the line.
79
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
79
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
80
            QList<QVariant> columnData;
80
            QList<QVariant> columnData;
81
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
81
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
82
                columnData << columnStrings[column];
82
                columnData << columnStrings[column];
83
83
84
            if (position > indentations.last()) {
84
            if (position > indentations.last()) {
85
                // The last child of the current parent is now the new parent
85
                // The last child of the current parent is now the new parent
86
                // unless the current parent has no children.
86
                // unless the current parent has no children.
87
87
88
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
88
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
89
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
89
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
90
                    indentations << position;
90
                    indentations << position;
91
                }
91
                }
92
            } else {
92
            } else {
93
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
93
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
94
                    parents.pop_back();
94
                    parents.pop_back();
95
                    indentations.pop_back();
95
                    indentations.pop_back();
96
                }
96
                }
97
            }
97
            }
98
98
99
            // Append a new item to the current parent's list of children.
99
            // Append a new item to the current parent's list of children.
100
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
100
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
101
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
101
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
102
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
102
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
103
103
104
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
104
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
105
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
105
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
106
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
106
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
107
                                                        }
107
                                                        }
108
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
108
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
109
-
 
110
-
 
-
 
109
            itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString()));
-
 
110
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
-
 
111
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString());
111
        }
112
        }
112
113
113
        number++;
114
        number++;
114
    }
115
    }
115
}
116
}
116
117
117
118
118
/*
119
/*
119
void MainWindow::openBase()
120
void MainWindow::openBase()
120
{
121
{
121

122

122
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
123
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
123
        pdb = &db;
124
        pdb = &db;
124
        raportFrm.pdb = &db;
125
        raportFrm.pdb = &db;
125

126

126
        pdb->setHostName(hostName);
127
        pdb->setHostName(hostName);
127
        pdb->setDatabaseName(baseName);
128
        pdb->setDatabaseName(baseName);
128
        pdb->setUserName(userName);
129
        pdb->setUserName(userName);
129
        pdb->setPassword(password);
130
        pdb->setPassword(password);
130
        bool ok = pdb->open();
131
        bool ok = pdb->open();
131
        if (!ok) {
132
        if (!ok) {
132
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
133
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
133
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
134
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
134
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
135
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
135
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
136
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
136
                         }
137
                         }
137
        if (ok)
138
        if (ok)
138
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
139
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
139
        }
140
        }
140
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
141
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
141
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
142
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
142
                 }
143
                 }
143

144

144

145

145

146

146
        model = new QSqlTableModel(this);
147
        model = new QSqlTableModel(this);
147
        model->setTable(tableName);
148
        model->setTable(tableName);
148

149

149
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
150
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
150
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
151
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
151

152

152
        model->select();
153
        model->select();
153

154

154

155

155
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
156
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
156
        field.setValue(QString(tr("123")));
157
        field.setValue(QString(tr("123")));
157

158

158
        bool okey;
159
        bool okey;
159
        int index;
160
        int index;
160
        QSqlRecord record;
161
        QSqlRecord record;
161

162

162

163

163
        tableView->setModel(model);
164
        tableView->setModel(model);
164
        view.setModel(model);
165
        view.setModel(model);
165

166

166

167

167
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
168
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
168
        view.setAlternatingRowColors(true);
169
        view.setAlternatingRowColors(true);
169

170

170
        tableView->resizeColumnsToContents();
171
        tableView->resizeColumnsToContents();
171

172

172

173

173
        view.resizeColumnsToContents();
174
        view.resizeColumnsToContents();
174

175

175
        tableView->show();
176
        tableView->show();
176

177

177

178

178

179

179
        initTreeWidget();
180
        initTreeWidget();
180
}
181
}
181
*/
182
*/
182
 
183