Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 88 | Rev 90 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 88 Rev 89
Line 4... Line 4...
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
5
    QMainWindow(parent),
5
    QMainWindow(parent),
6
    ui(new Ui::MainWindow)
6
    ui(new Ui::MainWindow)
7
{
7
{
8
    ui->setupUi(this);
8
    ui->setupUi(this);
9
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
-
 
10
   rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
-
 
-
 
9
11
   rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
10
   MainWindow::readModel();
12
   rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
-
 
13
   rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
-
 
14
   rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
-
 
15
11
16
}
12
}
17
13
18
MainWindow::~MainWindow()
14
MainWindow::~MainWindow()
19
{
15
{
Line 29... Line 25...
29
        break;
25
        break;
30
    default:
26
    default:
31
        break;
27
        break;
32
    }
28
    }
33
}
29
}
-
 
30
-
 
31
-
 
32
bool MainWindow::readModel(){
-
 
33
    bool result;
-
 
34
    QString model_str;
-
 
35
    QFile file(":/model.txt");
-
 
36
    rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
-
 
37
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
-
 
38
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
-
 
39
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
-
 
40
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
-
 
41
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
-
 
42
-
 
43
-
 
44
-
 
45
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
-
 
46
    if (result) {
-
 
47
                     model_str = QString(file.readAll());
-
 
48
                }
-
 
49
-
 
50
   setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1);
-
 
51
-
 
52
-
 
53
    return result;
-
 
54
-
 
55
}
-
 
56
-
 
57
-
 
58
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent)
-
 
59
{
-
 
60
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
-
 
61
    QList<int> indentations;
-
 
62
    parents << parent;
-
 
63
    indentations << 0;
-
 
64
-
 
65
    int number = 0;
-
 
66
-
 
67
    while (number < lines.count()) {
-
 
68
        int position = 0;
-
 
69
        while (position < lines[number].length()) {
-
 
70
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
-
 
71
                break;
-
 
72
            position++;
-
 
73
        }
-
 
74
-
 
75
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
-
 
76
-
 
77
        if (!lineData.isEmpty()) {
-
 
78
            // Read the column data from the rest of the line.
-
 
79
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
-
 
80
            QList<QVariant> columnData;
-
 
81
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
-
 
82
                columnData << columnStrings[column];
-
 
83
-
 
84
            if (position > indentations.last()) {
-
 
85
                // The last child of the current parent is now the new parent
-
 
86
                // unless the current parent has no children.
-
 
87
-
 
88
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
-
 
89
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
-
 
90
                    indentations << position;
-
 
91
                }
-
 
92
            } else {
-
 
93
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
-
 
94
                    parents.pop_back();
-
 
95
                    indentations.pop_back();
-
 
96
                }
-
 
97
            }
-
 
98
-
 
99
            // Append a new item to the current parent's list of children.
-
 
100
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
-
 
101
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
-
 
102
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
-
 
103
-
 
104
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
-
 
105
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
-
 
106
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
-
 
107
                                                        }
-
 
108
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
-
 
109
-
 
110
-
 
111
        }
-
 
112
-
 
113
        number++;
-
 
114
    }
-
 
115
}
-
 
116
-
 
117
-
 
118
/*
-
 
119
void MainWindow::openBase()
-
 
120
{
-
 
121

-
 
122
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
-
 
123
        pdb = &db;
-
 
124
        raportFrm.pdb = &db;
-
 
125

-
 
126
        pdb->setHostName(hostName);
-
 
127
        pdb->setDatabaseName(baseName);
-
 
128
        pdb->setUserName(userName);
-
 
129
        pdb->setPassword(password);
-
 
130
        bool ok = pdb->open();
-
 
131
        if (!ok) {
-
 
132
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
133
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
134
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
135
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
136
                         }
-
 
137
        if (ok)
-
 
138
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
-
 
139
        }
-
 
140
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
-
 
141
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
-
 
142
                 }
-
 
143

-
 
144

-
 
145

-
 
146
        model = new QSqlTableModel(this);
-
 
147
        model->setTable(tableName);
-
 
148

-
 
149
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
-
 
150
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
-
 
151

-
 
152
        model->select();
-
 
153

-
 
154

-
 
155
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
-
 
156
        field.setValue(QString(tr("123")));
-
 
157

-
 
158
        bool okey;
-
 
159
        int index;
-
 
160
        QSqlRecord record;
-
 
161

-
 
162

-
 
163
        tableView->setModel(model);
-
 
164
        view.setModel(model);
-
 
165

-
 
166

-
 
167
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
-
 
168
        view.setAlternatingRowColors(true);
-
 
169

-
 
170
        tableView->resizeColumnsToContents();
-
 
171

-
 
172

-
 
173
        view.resizeColumnsToContents();
-
 
174

-
 
175
        tableView->show();
-
 
176

-
 
177

-
 
178

-
 
179
        initTreeWidget();
-
 
180
}
-
 
181
*/