Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 243 | Rev 249 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 243 Rev 248
Line 1819... Line 1819...
1819
1819
1820
1820
1821
TWmiVideoCard MainWindow::getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password){
1821
TWmiVideoCard MainWindow::getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password){
1822
    TWmiVideoCard result;
1822
    TWmiVideoCard result;
1823
    bool ok;
1823
    bool ok;
-
 
1824
    QString ansver_string;
1824
//    wmiThread.moveToThread(&wmiThread);
1825
//    wmiThread.moveToThread(&wmiThread);
1825
    wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
1826
    wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
1826
    wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
1827
    wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
1827
    wmiThread.setPassword( password);
1828
    wmiThread.setPassword( password);
1828
    wmiThread.setWmiString(tr("select * from Win32_ComputerSystem"));
1829
    wmiThread.setWmiString(tr("select Name, AdapterCompatibility, AdapterRAM,  VideoProcessor from Win32_VideoController"));
1829
    wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
1830
    wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
1830
    //for (;;) {if (wmiThread.isStopped()) break;}
1831
    //for (;;) {if (wmiThread.isStopped()) break;}
1831
    int t;
1832
    int t;
1832
    t++;
1833
    t++;
1833
1834
1834
1835
1835
    ok = wmiThread.wait(10000);
1836
    ok = wmiThread.wait(10000);
1836
    if (ok){
1837
    if (ok){
-
 
1838
        QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
-
 
1839
        QTextCursor * wmiCursor;
-
 
1840
        QStringList split_new_line; //
-
 
1841
        QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
-
 
1842
        QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
-
 
1843
        wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
-
 
1844
        ansver_string = wmiThread.resultString();
-
 
1845
        wmiCursor->insertText(ansver_string);
-
 
1846
        split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
-
 
1847
        if(split_new_line.count()>2) {
-
 
1848
                                        QString tmp_str;
-
 
1849
                                        tmp_str = split_new_line.at(1);
-
 
1850
                                        fields_list = tmp_str.split("|");
-
 
1851
                                        tmp_str = split_new_line.at(2);
-
 
1852
                                        values_list = tmp_str.split("|");
-
 
1853
                                        int index_tmp;
-
 
1854
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("AdapterCompatibility")); // ïðîèçâîäèòåëü
-
 
1855
                                        if (index_tmp!=-1) result.manufacturer = values_list.at(index_tmp);
-
 
1856
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Name")); // íàçâàíèå âèäåîêàðòû
-
 
1857
                                        if (index_tmp!=-1) result.name = values_list.at(index_tmp);
-
 
1858
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("VideoProcessor")); // ìîäåëü
-
 
1859
                                        if (index_tmp!=-1) result.model = values_list.at(index_tmp);
-
 
1860
                                        index_tmp = fields_list.indexOf(tr("AdapterRAM")); // ìîäåëü
-
 
1861
                                        if (index_tmp!=-1) result.video_ram  = QVariant(values_list.at(index_tmp)).asInt();
-
 
1862
                                        return result;
-
 
1863
                                       }
-
 
1864
        else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
1837
        int m;
1865
        int m;
1838
        m++;
1866
        m++;
1839
    }
1867
    }
1840
    else {
1868
    else {
1841
        wmiThread.stop();
1869
        wmiThread.stop();