Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 242 | Rev 248 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 242 Rev 243
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
5
    QMainWindow(parent),
5
    QMainWindow(parent),
6
    ui(new Ui::MainWindow)
6
    ui(new Ui::MainWindow)
7
{
7
{
8
    ui->setupUi(this);
8
    ui->setupUi(this);
9
/*
9
/*
10
    QPalette p = this->palette();
10
    QPalette p = this->palette();
11
    p.setBrush(this->backgroundRole(), QBrush(QColor(255,255,255,128)));
11
    p.setBrush(this->backgroundRole(), QBrush(QColor(255,255,255,128)));
12
    this->setAutoFillBackground(true);
12
    this->setAutoFillBackground(true);
13
    this->setPalette(p);
13
    this->setPalette(p);
14
*/
14
*/
15
15
16
    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout);
16
    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout);
17
    ui->tab->setLayout(ui->horizontalLayout);
17
    ui->tab->setLayout(ui->horizontalLayout);
18
    ui->tab_2->setLayout(ui->horizontalLayout_3);
18
    ui->tab_2->setLayout(ui->horizontalLayout_3);
19
    ui->tab_3->setLayout(ui->horizontalLayout_7);
19
    ui->tab_3->setLayout(ui->horizontalLayout_7);
20
    ui->tab_4->setLayout(ui->horizontalLayout_8);
20
    ui->tab_4->setLayout(ui->horizontalLayout_8);
21
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
21
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
22
    model_is_build = false;
22
    model_is_build = false;
23
   // MainWindow::readModel();
23
   // MainWindow::readModel();
24
24
25
   //QString model_str;
25
   //QString model_str;
26
26
27
27
28
   /*
28
   /*
29
   MainWindow::creatModelString();
29
   MainWindow::creatModelString();
30
   int i;
30
   int i;
31
   i++;
31
   i++;
32
    QFile file_tmp("./temp.txt");
32
    QFile file_tmp("./temp.txt");
33
    bool ok;
33
    bool ok;
34
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
34
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
35
    QTextStream out(&file_tmp);
35
    QTextStream out(&file_tmp);
36
    out << MainWindow::modelString;
36
    out << MainWindow::modelString;
37
    file_tmp.close();
37
    file_tmp.close();
38
*/
38
*/
39
39
40
40
41
41
42
42
43
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
43
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
44
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
44
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
45
45
46
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
46
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
47
    ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 400);
47
    ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 400);
48
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));
48
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));
49
49
50
    MainWindow::readSettings();
50
    MainWindow::readSettings();
51
51
52
    MainWindow::openDataBase();
52
    MainWindow::openDataBase();
53
53
54
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
54
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
55
55
56
    MainWindow::initComboBox();
56
    MainWindow::initComboBox();
57
57
58
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
58
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
59
59
60
    MainWindow::initListModelsTablle();
60
    MainWindow::initListModelsTablle();
61
61
62
    MainWindow::readModels();
62
    MainWindow::readModels();
63
63
64
 //   MainWindow::creatModelString();
64
 //   MainWindow::creatModelString();
65
    //int i;
65
    //int i;
66
    //i++;
66
    //i++;
67
67
68
    /*
68
    /*
69
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
69
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
70
     bool ok;
70
     bool ok;
71
     file_tmp.remove();
71
     file_tmp.remove();
72
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
72
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
73
     QTextStream out(&file_tmp);
73
     QTextStream out(&file_tmp);
74
     out.setCodec("cp1251");
74
     out.setCodec("cp1251");
75
     out << MainWindow::modelString;
75
     out << MainWindow::modelString;
76
     file_tmp.close();
76
     file_tmp.close();
77
    */
77
    */
78
78
79
79
80
    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
80
    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
81
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
81
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
82
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
82
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
83
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
83
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
84
    ui->treeWidget_2->hideColumn(5);
84
    ui->treeWidget_2->hideColumn(5);
85
85
86
86
87
    getDatabaseData();
87
    getDatabaseData();
88
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
88
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
89
    sql_mogel = new MyModel();
89
    sql_mogel = new MyModel();
90
90
91
    /// filter_model = new MyModel();
91
    /// filter_model = new MyModel();
92
    filter_model = new QSqlTableModel();
92
    filter_model = new QSqlTableModel();
93
    filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
93
    filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
94
94
95
    model_is_build = true;
95
    model_is_build = true;
96
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
96
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
97
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
97
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
98
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
98
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
99
    connect(&wmiProcess, SIGNAL(readyReadStandardOutput()), this, SLOT(readStandartProcessOutput()));
99
    connect(&wmiProcess, SIGNAL(readyReadStandardOutput()), this, SLOT(readStandartProcessOutput()));
100
    connect(&wmiProcess, SIGNAL(readyReadStandardError()), this, SLOT(readStandartProcessError()));
100
    connect(&wmiProcess, SIGNAL(readyReadStandardError()), this, SLOT(readStandartProcessError()));
101
101
102
102
103
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
103
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
104
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
104
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
105
105
106
106
107
    ui->pushButton_9->setEnabled(false);
107
    ui->pushButton_9->setEnabled(false);
108
    ui->pushButton_10->setEnabled(false);
108
    ui->pushButton_10->setEnabled(false);
109
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
109
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
110
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
110
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
111
111
112
   // setFrm.show();
112
   // setFrm.show();
113
113
114
    // treeForm.show();
114
    // treeForm.show();
115
115
116
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
116
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
117
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
117
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
118
118
119
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
119
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
120
120
121
    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
121
    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
122
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
122
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
123
    fileDelegate = new FileDelegate(this);
123
    fileDelegate = new FileDelegate(this);
124
124
125
 //   fileForm.show();
125
 //   fileForm.show();
126
126
127
    doc = ui->textEdit->document();
127
    doc = ui->textEdit->document();
128
    cursor = new QTextCursor(doc);
128
    cursor = new QTextCursor(doc);
129
 //   buildReport(true);
129
 //   buildReport(true);
130
130
131
    all_reading = false; // íåò ïðî÷èòàííûõ äàííûõ èç ïðîöåññà
131
    all_reading = false; // íåò ïðî÷èòàííûõ äàííûõ èç ïðîöåññà
132
// wmiThread = new WmiThread(this);
132
// wmiThread = new WmiThread(this);
133
133
134
}
134
}
135
135
136
MainWindow::~MainWindow()
136
MainWindow::~MainWindow()
137
{
137
{
138
    delete sql_mogel;
138
    delete sql_mogel;
139
    delete filter_model;
139
    delete filter_model;
140
    delete ui;
140
    delete ui;
141
    delete model_for_ListModelsTable;
141
    delete model_for_ListModelsTable;
142
}
142
}
143
143
144
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
144
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
145
{
145
{
146
    QMainWindow::changeEvent(e);
146
    QMainWindow::changeEvent(e);
147
    switch (e->type()) {
147
    switch (e->type()) {
148
    case QEvent::LanguageChange:
148
    case QEvent::LanguageChange:
149
        ui->retranslateUi(this);
149
        ui->retranslateUi(this);
150
        break;
150
        break;
151
    default:
151
    default:
152
        break;
152
        break;
153
    }
153
    }
154
}
154
}
155
155
156
156
157
bool MainWindow::readModel(){
157
bool MainWindow::readModel(){
158
    bool result;
158
    bool result;
159
    QString model_str;
159
    QString model_str;
160
    QFile file("modelstring.txt");
160
    QFile file("modelstring.txt");
161
  //  QFile file("model.txt");
161
  //  QFile file("model.txt");
162
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
162
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
163
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
163
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
164
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
164
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
165
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
165
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
166
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
166
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
167
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
167
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
168
168
169
169
170
170
171
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
171
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
172
    if (result) {
172
    if (result) {
173
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
173
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
174
                }
174
                }
175
175
176
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1, tr("1"));
176
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1, tr("1"));
177
177
178
178
179
    return result;
179
    return result;
180
180
181
}
181
}
182
182
183
183
184
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id)
184
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id)
185
{
185
{
186
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
186
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
187
    QList<int> indentations;
187
    QList<int> indentations;
188
    parents << parent;
188
    parents << parent;
189
    indentations << 0;
189
    indentations << 0;
190
190
191
    int number = 0;
191
    int number = 0;
192
192
193
    while (number < lines.count()) {
193
    while (number < lines.count()) {
194
        int position = 0;
194
        int position = 0;
195
        while (position < lines[number].length()) {
195
        while (position < lines[number].length()) {
196
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
196
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
197
                break;
197
                break;
198
            position++;
198
            position++;
199
        }
199
        }
200
200
201
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
201
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
202
202
203
        if (!lineData.isEmpty()) {
203
        if (!lineData.isEmpty()) {
204
            // Read the column data from the rest of the line.
204
            // Read the column data from the rest of the line.
205
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
205
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
206
            QList<QVariant> columnData;
206
            QList<QVariant> columnData;
207
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
207
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
208
                columnData << columnStrings[column];
208
                columnData << columnStrings[column];
209
209
210
            if (position > indentations.last()) {
210
            if (position > indentations.last()) {
211
                // The last child of the current parent is now the new parent
211
                // The last child of the current parent is now the new parent
212
                // unless the current parent has no children.
212
                // unless the current parent has no children.
213
213
214
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
214
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
215
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
215
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
216
                    indentations << position;
216
                    indentations << position;
217
                }
217
                }
218
            } else {
218
            } else {
219
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
219
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
220
                    parents.pop_back();
220
                    parents.pop_back();
221
                    indentations.pop_back();
221
                    indentations.pop_back();
222
                }
222
                }
223
            }
223
            }
224
224
225
            // Append a new item to the current parent's list of children.
225
            // Append a new item to the current parent's list of children.
226
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
226
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
227
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
227
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
228
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
228
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
229
        //    itm_tmp->setFlags(Qt::ItemIsEditable | Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEnabled);
229
        //    itm_tmp->setFlags(Qt::ItemIsEditable | Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEnabled);
230
230
231
/*
231
/*
232
            QLineEdit * edit_line;
232
            QLineEdit * edit_line;
233
            edit_line = new QLineEdit(this);
233
            edit_line = new QLineEdit(this);
234
            ui->treeWidget->setItemWidget(itm_tmp, 5, edit_line);
234
            ui->treeWidget->setItemWidget(itm_tmp, 5, edit_line);
235
*/
235
*/
236
//static QStandartDelegate delegate;
236
//static QStandartDelegate delegate;
237
            ui->treeWidget->setItemDelegateForColumn(5, &standart_delegate);
237
            ui->treeWidget->setItemDelegateForColumn(5, &standart_delegate);
238
238
239
239
240
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
240
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
241
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
241
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
242
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
242
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
243
                                                        }
243
                                                        }
244
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
244
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
245
            if (columnData.count()>2)
245
            if (columnData.count()>2)
246
            {
246
            {
247
            QString class_id;
247
            QString class_id;
248
            QString filtr_str;
248
            QString filtr_str;
249
            QPixmap pxmp;
249
            QPixmap pxmp;
250
            QIcon icon;
250
            QIcon icon;
251
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
251
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
252
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
252
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
253
253
254
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
254
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
255
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
255
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
256
            itm_tmp->setText(6, model_id); // id ìîäåëè
256
            itm_tmp->setText(6, model_id); // id ìîäåëè
257
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
257
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
258
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
258
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
259
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
259
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
260
            filtr_str = getFiltrString(model_id,class_id);
260
            filtr_str = getFiltrString(model_id,class_id);
261
            itm_tmp->setText(5,filtr_str);
261
            itm_tmp->setText(5,filtr_str);
262
262
263
            if (!pxmp.isNull())
263
            if (!pxmp.isNull())
264
                {
264
                {
265
                    icon.addPixmap(pxmp);
265
                    icon.addPixmap(pxmp);
266
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
266
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
267
                }
267
                }
268
            }
268
            }
269
        }
269
        }
270
270
271
        number++;
271
        number++;
272
    }
272
    }
273
}
273
}
274
274
275
275
276
/*
276
/*
277
void MainWindow::openBase()
277
void MainWindow::openBase()
278
{
278
{
279

279

280
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
280
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
281
        pdb = &db;
281
        pdb = &db;
282
        raportFrm.pdb = &db;
282
        raportFrm.pdb = &db;
283

283

284
        pdb->setHostName(hostName);
284
        pdb->setHostName(hostName);
285
        pdb->setDatabaseName(baseName);
285
        pdb->setDatabaseName(baseName);
286
        pdb->setUserName(userName);
286
        pdb->setUserName(userName);
287
        pdb->setPassword(password);
287
        pdb->setPassword(password);
288
        bool ok = pdb->open();
288
        bool ok = pdb->open();
289
        if (!ok) {
289
        if (!ok) {
290
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
290
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
291
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
291
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
292
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
292
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
293
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
293
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
294
                         }
294
                         }
295
        if (ok)
295
        if (ok)
296
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
296
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
297
        }
297
        }
298
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
298
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
299
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
299
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
300
                 }
300
                 }
301

301

302

302

303

303

304
        model = new QSqlTableModel(this);
304
        model = new QSqlTableModel(this);
305
        model->setTable(tableName);
305
        model->setTable(tableName);
306

306

307
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
307
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
308
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
308
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
309

309

310
        model->select();
310
        model->select();
311

311

312

312

313
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
313
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
314
        field.setValue(QString(tr("123")));
314
        field.setValue(QString(tr("123")));
315

315

316
        bool okey;
316
        bool okey;
317
        int index;
317
        int index;
318
        QSqlRecord record;
318
        QSqlRecord record;
319

319

320

320

321
        tableView->setModel(model);
321
        tableView->setModel(model);
322
        view.setModel(model);
322
        view.setModel(model);
323

323

324

324

325
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
325
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
326
        view.setAlternatingRowColors(true);
326
        view.setAlternatingRowColors(true);
327

327

328
        tableView->resizeColumnsToContents();
328
        tableView->resizeColumnsToContents();
329

329

330

330

331
        view.resizeColumnsToContents();
331
        view.resizeColumnsToContents();
332

332

333
        tableView->show();
333
        tableView->show();
334

334

335

335

336

336

337
        initTreeWidget();
337
        initTreeWidget();
338
}
338
}
339
*/
339
*/
340
340
341
341
342
QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){
342
QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){
343
343
344
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
344
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
345
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
345
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
346
346
347
    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}
347
    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}
348
348
349
    return MainWindow::modelString;
349
    return MainWindow::modelString;
350
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
350
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
351
 /*
351
 /*
352
    int root_item_child_count;
352
    int root_item_child_count;
353
    int i;
353
    int i;
354
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
354
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
355
    i++;
355
    i++;
356
*/
356
*/
357
}
357
}
358
358
359
359
360
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
360
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
361
    int child_count;
361
    int child_count;
362
    child_count = parentItem->childCount();
362
    child_count = parentItem->childCount();
363
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
363
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
364
        for (int m=0; m < level; ++m){
364
        for (int m=0; m < level; ++m){
365
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
365
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
366
    }
366
    }
367
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
367
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
368
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
368
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
369
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
369
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
370
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
370
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
371
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
371
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
372
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
372
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
373
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
373
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
374
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
374
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
375
375
376
    }
376
    }
377
int i;
377
int i;
378
i++;
378
i++;
379
}
379
}
380
380
381
381
382
bool MainWindow::openDataBase(){
382
bool MainWindow::openDataBase(){
383
    QString errorString;
383
    QString errorString;
384
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
384
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
385
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
385
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
386
386
387
    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
387
    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
388
388
389
    sql.setDatabaseName(baseName);
389
    sql.setDatabaseName(baseName);
390
390
391
391
392
392
393
    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));
393
    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));
394
394
395
    sql.setHostName(hostName);
395
    sql.setHostName(hostName);
396
396
397
397
398
    // // // sql.setUserName(tr("an"));
398
    // // // sql.setUserName(tr("an"));
399
399
400
    sql.setUserName(userName);
400
    sql.setUserName(userName);
401
401
402
402
403
403
404
   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));
404
   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));
405
405
406
406
407
    sql.setPassword(password);
407
    sql.setPassword(password);
408
408
409
409
410
410
411
    bool ok;
411
    bool ok;
412
    ok = sql.open();
412
    ok = sql.open();
413
413
414
    /*
414
    /*
415
    if (!ok) {
415
    if (!ok) {
416
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
416
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
417
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
417
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
418
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
418
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
419
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
419
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
420

420

421

421

422
                            }
422
                            }
423

423

424
*/
424
*/
425
    if (!ok) {
425
    if (!ok) {
426
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
426
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
427
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
427
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
428
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
428
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
429
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
429
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
430
                     }
430
                     }
431
else {
431
else {
432
432
433
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
433
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
434
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
434
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
435
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
435
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
436
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
436
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
437
437
438
438
439
439
440
440
441
441
442
    }
442
    }
443
443
444
     return ok;
444
     return ok;
445
}
445
}
446
446
447
447
448
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
448
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
449
QSqlQuery q;
449
QSqlQuery q;
450
QString sql_str;
450
QString sql_str;
451
QString field_name_str;
451
QString field_name_str;
452
QString root_class_name;
452
QString root_class_name;
453
//bool ok;
453
//bool ok;
454
//int field_name;
454
//int field_name;
455
455
456
//ui->treeWidget->clear();
456
//ui->treeWidget->clear();
457
457
458
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
458
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
459
459
460
460
461
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
461
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
462
 root_items_list << rootItem1;
462
 root_items_list << rootItem1;
463
 rootItem1->setText(0, modelName);
463
 rootItem1->setText(0, modelName);
464
464
465
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
465
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
466
 rootItems.append(rootItem1);
466
 rootItems.append(rootItem1);
467
467
468
468
469
469
470
 rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
470
 rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
471
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
471
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
472
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
472
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
473
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
473
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
474
474
475
 addChildsItems(rootItem2, -1);
475
 addChildsItems(rootItem2, -1);
476
476
477
477
478
/*
478
/*
479

479

480
sql_str = tr("select * "
480
sql_str = tr("select * "
481
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
481
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
482
             );
482
             );
483
sql_str.append(rootClassID);
483
sql_str.append(rootClassID);
484

484

485
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
485
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
486

486

487
q.prepare(sql_str);
487
q.prepare(sql_str);
488

488

489
ok = q.exec();
489
ok = q.exec();
490
if (!ok) {
490
if (!ok) {
491
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
491
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
492
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
492
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
493
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
493
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
494
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
494
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
495
                 }
495
                 }
496
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
496
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
497
while(q.next()){
497
while(q.next()){
498

498

499
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
499
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
500

500

501
                }
501
                }
502

502

503

503

504

504

505

505

506
*/
506
*/
507
507
508
508
509
}
509
}
510
510
511
511
512
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
512
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
513
QSqlQuery q;
513
QSqlQuery q;
514
QString sql_str;
514
QString sql_str;
515
QString field_name_str;
515
QString field_name_str;
516
QString root_class_name;
516
QString root_class_name;
517
//bool ok;
517
//bool ok;
518
//int field_name;
518
//int field_name;
519
519
520
//ui->treeWidget->clear();
520
//ui->treeWidget->clear();
521
521
522
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
522
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
523
523
524
524
525
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
525
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
526
// root_items_list << rootItem1;
526
// root_items_list << rootItem1;
527
// rootItem1->setText(0, modelName);
527
// rootItem1->setText(0, modelName);
528
528
529
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
529
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
530
// rootItems.append(rootItem1);
530
// rootItems.append(rootItem1);
531
531
532
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
532
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
533
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
533
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
534
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
534
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
535
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
535
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
536
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
536
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
537
537
538
}
538
}
539
539
540
if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
540
if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
541
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
541
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
542
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
542
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
543
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
543
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
544
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());
544
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());
545
545
546
}
546
}
547
547
548
548
549
549
550
//delete rootItem2;
550
//delete rootItem2;
551
551
552
552
553
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
553
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
554
554
555
555
556
556
557
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
557
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
558
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
558
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
559
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
559
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
560
560
561
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
561
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
562
562
563
563
564
for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
564
for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
565
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
565
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
566
}
566
}
567
567
568
child_count = root_item->child(0)->childCount();
568
child_count = root_item->child(0)->childCount();
569
addChildsItems(root_item->child(0), row);
569
addChildsItems(root_item->child(0), row);
570
/*
570
/*
571
sql_str = tr("select * "
571
sql_str = tr("select * "
572
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
572
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
573
             );
573
             );
574
sql_str.append(rootClassID);
574
sql_str.append(rootClassID);
575

575

576
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
576
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
577

577

578
q.prepare(sql_str);
578
q.prepare(sql_str);
579

579

580
ok = q.exec();
580
ok = q.exec();
581
if (!ok) {
581
if (!ok) {
582
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
582
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
583
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
583
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
584
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
584
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
585
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
585
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
586
                 }
586
                 }
587
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
587
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
588
while(q.next()){
588
while(q.next()){
589

589

590
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
590
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
591

591

592
                }
592
                }
593

593

594
*/
594
*/
595
595
596
596
597
}
597
}
598
598
599
599
600
600
601
601
602
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
602
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
603
    QSqlQuery q;
603
    QSqlQuery q;
604
    QString sql_str;
604
    QString sql_str;
605
    QString class_name_str;
605
    QString class_name_str;
606
    bool ok;
606
    bool ok;
607
    int field_class_name;
607
    int field_class_name;
608
608
609
    sql_str = tr("select * "
609
    sql_str = tr("select * "
610
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
610
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
611
                 );
611
                 );
612
612
613
    sql_str.append(class_id);
613
    sql_str.append(class_id);
614
    sql_str.append(tr("' "));
614
    sql_str.append(tr("' "));
615
615
616
    q.prepare(sql_str);
616
    q.prepare(sql_str);
617
617
618
    ok = q.exec();
618
    ok = q.exec();
619
619
620
620
621
    if (!ok) {
621
    if (!ok) {
622
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
622
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
623
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
623
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
624
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
624
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
625
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
625
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
626
                     }
626
                     }
627
627
628
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
628
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
629
    while(q.next()){
629
    while(q.next()){
630
630
631
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
631
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
632
632
633
                    }
633
                    }
634
634
635
    return class_name_str;
635
    return class_name_str;
636
636
637
}
637
}
638
638
639
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
639
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
640
QStringList chields_list;
640
QStringList chields_list;
641
QString parent_ID;
641
QString parent_ID;
642
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
642
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
643
parent_ID = perent_class_item->text(1);
643
parent_ID = perent_class_item->text(1);
644
int chields_count, i;
644
int chields_count, i;
645
645
646
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
646
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
647
if(chields_list.isEmpty()) return;
647
if(chields_list.isEmpty()) return;
648
chields_count = chields_list.size();
648
chields_count = chields_list.size();
649
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
649
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
650
    QString chield_class_name, chield_id;
650
    QString chield_class_name, chield_id;
651
    chield_id = chields_list.at(l);
651
    chield_id = chields_list.at(l);
652
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
652
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
653
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
653
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
654
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
654
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
655
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
655
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
656
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
656
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
657
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
657
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
658
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
658
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
659
}
659
}
660
660
661
i++;
661
i++;
662
662
663
}
663
}
664
664
665
665
666
/********************************************************
666
/********************************************************
667
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
667
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
668
*
668
*
669
*
669
*
670
*
670
*
671
********************************************************/
671
********************************************************/
672
672
673
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
673
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
674
   // QMap<QString, QString> map;
674
   // QMap<QString, QString> map;
675
   // TClass class_tmp;
675
   // TClass class_tmp;
676
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
676
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
677
    QStringList result;
677
    QStringList result;
678
    QSqlQuery q;
678
    QSqlQuery q;
679
    QString sql_str;
679
    QString sql_str;
680
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
680
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
681
    QString field_id_str;
681
    QString field_id_str;
682
    bool ok;
682
    bool ok;
683
    int field_classIdentifer;
683
    int field_classIdentifer;
684
    sql_str = tr("select * "
684
    sql_str = tr("select * "
685
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
685
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
686
                 );
686
                 );
687
    sql_str.append(class_id);
687
    sql_str.append(class_id);
688
688
689
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
689
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
690
690
691
    q.prepare(sql_str);
691
    q.prepare(sql_str);
692
692
693
    ok = q.exec();
693
    ok = q.exec();
694
    if (!ok) {
694
    if (!ok) {
695
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
695
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
696
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
696
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
697
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
697
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
698
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
698
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
699
                     }
699
                     }
700
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
700
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
701
      while(q.next()){
701
      while(q.next()){
702
702
703
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
703
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
704
                    result.append(classIdentifer_str);
704
                    result.append(classIdentifer_str);
705
                    }
705
                    }
706
706
707
    return result;
707
    return result;
708
708
709
  }
709
  }
710
710
711
711
712
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
712
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
713
QMap <QString, QString> result_map;
713
QMap <QString, QString> result_map;
714
QSqlQuery q;
714
QSqlQuery q;
715
QString sql_str;
715
QString sql_str;
716
QString class_name_str, class_id_str;
716
QString class_name_str, class_id_str;
717
717
718
int field_class_id, field_class_name;
718
int field_class_id, field_class_name;
719
bool ok;
719
bool ok;
720
sql_str = tr("select * "
720
sql_str = tr("select * "
721
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
721
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
722
             );
722
             );
723
 q.prepare(sql_str);
723
 q.prepare(sql_str);
724
 ok = q.exec();
724
 ok = q.exec();
725
 if (!ok) {
725
 if (!ok) {
726
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
726
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
727
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
727
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
728
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
728
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
729
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
729
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
730
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
730
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
731
                  }
731
                  }
732
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
732
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
733
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
733
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
734
734
735
while(q.next()){
735
while(q.next()){
736
736
737
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
737
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
738
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
738
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
739
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
739
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
740
                }
740
                }
741
 return result_map;
741
 return result_map;
742
}
742
}
743
743
744
744
745
745
746
746
747
747
748
void MainWindow::initComboBox(){
748
void MainWindow::initComboBox(){
749
749
750
750
751
    QStringList classesNameList;
751
    QStringList classesNameList;
752
    QStringList classesID_list;
752
    QStringList classesID_list;
753
    QStringList tmp_stringList;
753
    QStringList tmp_stringList;
754
754
755
755
756
756
757
    QString tmp_str;
757
    QString tmp_str;
758
758
759
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
759
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
760
    classesID_list = class_list_map.keys();
760
    classesID_list = class_list_map.keys();
761
    classesNameList = class_list_map.values();
761
    classesNameList = class_list_map.values();
762
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
762
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
763
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
763
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
764
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
764
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
765
765
766
    while (interator.hasNext()) {
766
    while (interator.hasNext()) {
767
         interator.next();
767
         interator.next();
768
         tmp_str =  interator.value();
768
         tmp_str =  interator.value();
769
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
769
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
770
         tmp_str.append(interator.key());
770
         tmp_str.append(interator.key());
771
         tmp_str.append(tr(")"));
771
         tmp_str.append(tr(")"));
772
         tmp_stringList << tmp_str;
772
         tmp_stringList << tmp_str;
773
773
774
     }
774
     }
775
    tmp_stringList << tr("íå çàäàíî");
775
    tmp_stringList << tr("íå çàäàíî");
776
//    int count = ui->comboBox->count();
776
//    int count = ui->comboBox->count();
777
777
778
    ui->comboBox->clear();
778
    ui->comboBox->clear();
779
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
779
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
780
780
781
781
782
}
782
}
783
783
784
784
785
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
785
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
786
QStringList classesNameList;
786
QStringList classesNameList;
787
QStringList classesID_list;
787
QStringList classesID_list;
788
QString ID_str;
788
QString ID_str;
789
if (index == -1) return;// èíäåêñ íå âåðíûé èëè èíäåêñ ñòðîêè "íå îïðåäåëåíî"
789
if (index == -1) return;// èíäåêñ íå âåðíûé èëè èíäåêñ ñòðîêè "íå îïðåäåëåíî"
790
if (ui->comboBox->itemText(index) == tr("íå çàäàíî")) return;
790
if (ui->comboBox->itemText(index) == tr("íå çàäàíî")) return;
791
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
791
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
792
int row;
792
int row;
793
793
794
classesID_list = class_list_map.keys();
794
classesID_list = class_list_map.keys();
795
classesNameList = class_list_map.values();
795
classesNameList = class_list_map.values();
796
ID_str =  classesID_list[index];
796
ID_str =  classesID_list[index];
797
ui->label->setText(ID_str);
797
ui->label->setText(ID_str);
798
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
798
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
799
{
799
{
800
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
800
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
801
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
801
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
802
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
802
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
803
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
803
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
804
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
804
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
805
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
805
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
806
}
806
}
807
    getDatabaseData();
807
    getDatabaseData();
808
808
809
809
810
}
810
}
811
811
812
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
812
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
813
    int i;
813
    int i;
814
    i++;
814
    i++;
815
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
815
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
816
    QString mdl_str;
816
    QString mdl_str;
817
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
817
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
818
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
818
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
819
    QList <int> rows_list;
819
    QList <int> rows_list;
820
820
821
821
822
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
822
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
823
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
823
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
824
824
825
    mdl_itm_list = models_items.values();
825
    mdl_itm_list = models_items.values();
826
    rows_list =  models_items.keys();
826
    rows_list =  models_items.keys();
827
    row= item->text(4);
827
    row= item->text(4);
828
828
829
829
830
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
830
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
831
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
831
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
832
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
832
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
833
        }
833
        }
834
834
835
835
836
836
837
837
838
    if (!row.isEmpty()){
838
    if (!row.isEmpty()){
839
839
840
840
841
        int row_int;
841
        int row_int;
842
    row_int = QVariant(row).toInt();
842
    row_int = QVariant(row).toInt();
843
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
843
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
844
        {
844
        {
845
            item_tmp = models_items[row_int];
845
            item_tmp = models_items[row_int];
846
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
846
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
847
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
847
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
848
        }
848
        }
849
849
850
850
851
    }
851
    }
852
852
853
853
854
}
854
}
855
855
856
/*
856
/*
857
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
857
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
858
    item_tmp = item;
858
    item_tmp = item;
859
    while (item_tmp ){
859
    while (item_tmp ){
860
        item_tmp = item_tmp->parent();
860
        item_tmp = item_tmp->parent();
861
    }
861
    }
862
  */
862
  */
863
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();
863
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();
864
864
865
865
866
}
866
}
867
867
868
868
869
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
869
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
870
    int i;
870
    int i;
871
    i++;
871
    i++;
872
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
872
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
873
        QStringList classesNameList;
873
        QStringList classesNameList;
874
        QStringList classesID_list;
874
        QStringList classesID_list;
875
875
876
        ui->pushButton_9->setEnabled(false);
876
        ui->pushButton_9->setEnabled(false);
877
        ui->pushButton_10->setEnabled(false);
877
        ui->pushButton_10->setEnabled(false);
878
        ui->pushButton_11->setEnabled(false);
878
        ui->pushButton_11->setEnabled(false);
879
        ui->pushButton_12->setEnabled(false);
879
        ui->pushButton_12->setEnabled(false);
880
     //   ui->tableView->reset();
880
     //   ui->tableView->reset();
881
     //   MainWindow::filtr_model->clear();
881
     //   MainWindow::filtr_model->clear();
882
          disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
882
          disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
883
        delete filter_model;
883
        delete filter_model;
884
884
885
        filter_model = new QSqlTableModel();
885
        filter_model = new QSqlTableModel();
886
       /// filter_model = new MyModel();
886
       /// filter_model = new MyModel();
887
    filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
887
    filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
888
888
889
        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
889
        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
890
        int index;
890
        int index;
891
        classesID_list = class_list_map.keys();
891
        classesID_list = class_list_map.keys();
892
        classesNameList = class_list_map.values();
892
        classesNameList = class_list_map.values();
893
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
893
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
894
        else { // åñëè ïóñòàÿ
894
        else { // åñëè ïóñòàÿ
895
        index = classesID_list.count();
895
        index = classesID_list.count();
896
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
896
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
897
        ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
897
        ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
898
        ui->comboBox->setEnabled(true);
898
        ui->comboBox->setEnabled(true);
899
        comboBox_slot_enable = true;
899
        comboBox_slot_enable = true;
900
        return;
900
        return;
901
901
902
        }
902
        }
903
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
903
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
904
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
904
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
905
        comboBox_slot_enable = true;
905
        comboBox_slot_enable = true;
906
        ui->comboBox->setEnabled(true);
906
        ui->comboBox->setEnabled(true);
907
907
908
908
909
    }
909
    }
910
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
910
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
911
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
911
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
912
    {
912
    {
913
        QString class_id;
913
        QString class_id;
914
        QString model_id;
914
        QString model_id;
915
        QString filtr_str;
915
        QString filtr_str;
916
        QString inctance;
916
        QString inctance;
917
        QStringList conditionList;
917
        QStringList conditionList;
918
        class_id = item->text(1);
918
        class_id = item->text(1);
919
        model_id = item->text(6);
919
        model_id = item->text(6);
920
        inctance = MainWindow::getClassInctance(class_id);
920
        inctance = MainWindow::getClassInctance(class_id);
921
921
922
        filtr_str = tr("`Model_ID` = ");
922
        filtr_str = tr("`Model_ID` = ");
923
        filtr_str.append(model_id);
923
        filtr_str.append(model_id);
924
        filtr_str.append(tr(" AND `Class_ID` = "));
924
        filtr_str.append(tr(" AND `Class_ID` = "));
925
        filtr_str.append(class_id);
925
        filtr_str.append(class_id);
926
       // filtr_str.append(tr("`"));
926
       // filtr_str.append(tr("`"));
927
927
928
        disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
928
        disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
929
        delete filter_model;
929
        delete filter_model;
930
  ///      filter_model = new MyModel();
930
  ///      filter_model = new MyModel();
931
931
932
        filter_model = new QSqlTableModel();
932
        filter_model = new QSqlTableModel();
933
       filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
933
       filter_model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
934
934
935
        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
935
        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
936
        filter_model->setTable(tr("Filters"));
936
        filter_model->setTable(tr("Filters"));
937
        filter_model->setFilter(filtr_str);
937
        filter_model->setFilter(filtr_str);
938
938
939
939
940
940
941
        filter_model->select();
941
        filter_model->select();
942
942
943
        filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);
943
        filter_model->sort(0,Qt::AscendingOrder);
944
944
945
        ui->tableView_3->setModel(filter_model);
945
        ui->tableView_3->setModel(filter_model);
946
946
947
947
948
        ui->tableView_3->hideColumn(0);
948
        ui->tableView_3->hideColumn(0);
949
        ui->tableView_3->hideColumn(1);
949
        ui->tableView_3->hideColumn(1);
950
        ui->tableView_3->hideColumn(2);
950
        ui->tableView_3->hideColumn(2);
951
951
952
952
953
        filterSpinDelegate.setClassID(class_id);
953
        filterSpinDelegate.setClassID(class_id);
954
        filterSpinDelegate.getItems();
954
        filterSpinDelegate.getItems();
955
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(4, &filterSpinDelegate);
955
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(4, &filterSpinDelegate);
956
956
957
       // ui->tableView_3->setItemDelegate();
957
       // ui->tableView_3->setItemDelegate();
958
        conditionList <<"" << "and" << "or" << "(" << "and (" << "or (";
958
        conditionList <<"" << "and" << "or" << "(" << "and (" << "or (";
959
        filterConditionDelegate.setItems(conditionList);
959
        filterConditionDelegate.setItems(conditionList);
960
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(3, &filterConditionDelegate);
960
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(3, &filterConditionDelegate);
961
961
962
        conditionList.clear();
962
        conditionList.clear();
963
        conditionList <<"" << "=" << "<" << ">" << "IS NULL" << "IS NOT NULL";
963
        conditionList <<"" << "=" << "<" << ">" << "IS NULL" << "IS NOT NULL";
964
        filterConditionDelegate_1.setItems(conditionList);
964
        filterConditionDelegate_1.setItems(conditionList);
965
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(5, &filterConditionDelegate_1);
965
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(5, &filterConditionDelegate_1);
966
966
967
967
968
968
969
969
970
        conditionList.clear();
970
        conditionList.clear();
971
        conditionList <<"" << ")";
971
        conditionList <<"" << ")";
972
        filterConditionDelegate_2.setItems(conditionList);
972
        filterConditionDelegate_2.setItems(conditionList);
973
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(7, &filterConditionDelegate_2);
973
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(7, &filterConditionDelegate_2);
974
974
975
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(6, &filterValueDelegate);
975
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(6, &filterValueDelegate);
976
976
977
977
978
978
979
979
980
        ui->pushButton_9->setEnabled(true);
980
        ui->pushButton_9->setEnabled(true);
981
        ui->pushButton_10->setEnabled(true);
981
        ui->pushButton_10->setEnabled(true);
982
982
983
        ui->comboBox->setEnabled(false);
983
        ui->comboBox->setEnabled(false);
984
984
985
985
986
    }
986
    }
987
}
987
}
988
988
989
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
989
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
990
990
991
}
991
}
992
992
993
993
994
void MainWindow::initListModelsTablle(){
994
void MainWindow::initListModelsTablle(){
995
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();
995
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();
996
996
997
    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
997
    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
998
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
998
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
999
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
999
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
1000
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
1000
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
1001
1001
1002
    model_for_ListModelsTable->select();
1002
    model_for_ListModelsTable->select();
1003
1003
1004
1004
1005
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
1005
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
1006
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
1006
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
1007
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
1007
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
1008
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
1008
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
1009
//    ui->treeWidget->hideColumn(5);
1009
//    ui->treeWidget->hideColumn(5);
1010
    ui->treeWidget->hideColumn(6);
1010
    ui->treeWidget->hideColumn(6);
1011
1011
1012
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
1012
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
1013
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
1013
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
1014
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
1014
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
1015
    ui->tableView_2->hideColumn(4);
1015
    ui->tableView_2->hideColumn(4);
1016
1016
1017
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
1017
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
1018
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
1018
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
1019
1019
1020
    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
1020
    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
1021
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);
1021
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);
1022
1022
1023
1023
1024
}
1024
}
1025
1025
1026
void MainWindow::buildReport(bool advanced){
1026
void MainWindow::buildReport(bool advanced){
1027
1027
1028
  //  QTreeWidgetItem * hitm;
1028
  //  QTreeWidgetItem * hitm;
1029
1029
1030
  //   hitm = ui->treeWidget_2->headerItem();
1030
  //   hitm = ui->treeWidget_2->headerItem();
1031
1031
1032
  //   int count = root_items_list.count();
1032
  //   int count = root_items_list.count();
1033
1033
1034
    //int count = ui->treeWidget_2->rootIndex();
1034
    //int count = ui->treeWidget_2->rootIndex();
1035
1035
1036
1036
1037
    doc->clear();//î÷èùàåì äîêóìåíò
1037
    doc->clear();//î÷èùàåì äîêóìåíò
1038
1038
1039
    int list_count;
1039
    int list_count;
1040
    if (rootItems.isEmpty()) return;
1040
    if (rootItems.isEmpty()) return;
1041
1041
1042
1042
1043
1043
1044
    list_count = rootItems.count();
1044
    list_count = rootItems.count();
1045
1045
1046
    for (int i=0; i < list_count; i++){
1046
    for (int i=0; i < list_count; i++){
1047
1047
1048
       getReport(rootItems.at(i), advanced);
1048
       getReport(rootItems.at(i), advanced);
1049
1049
1050
1050
1051
1051
1052
    }
1052
    }
1053
 // (bool)QTextDocumentWriter("raport.odt").write(doc);
1053
 // (bool)QTextDocumentWriter("raport.odt").write(doc);
1054
}
1054
}
1055
1055
1056
1056
1057
void MainWindow::getReport(QTreeWidgetItem * model_item, bool advanced){ // ñîçäàåò îò÷åò äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè
1057
void MainWindow::getReport(QTreeWidgetItem * model_item, bool advanced){ // ñîçäàåò îò÷åò äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè
1058
1058
1059
1059
1060
 //   QTextDocument doc;
1060
 //   QTextDocument doc;
1061
 //   QTextCursor cursor(&doc);
1061
 //   QTextCursor cursor(&doc);
1062
    QTextCharFormat char_fmt;
1062
    QTextCharFormat char_fmt;
1063
    bool ok;
1063
    bool ok;
1064
1064
1065
    /**************
1065
    /**************
1066

1066

1067
    //  char_fmt.setBackground(Qt::red);
1067
    //  char_fmt.setBackground(Qt::red);
1068
    cursor.insertText(tr("Ì1\n"),char_fmt);
1068
    cursor.insertText(tr("Ì1\n"),char_fmt);
1069
    QImage img;
1069
    QImage img;
1070
    ok = img.load("./hdd5.png");
1070
    ok = img.load("./hdd5.png");
1071
     doc.addResource(QTextDocument::ImageResource, QUrl("myimage"), img);
1071
     doc.addResource(QTextDocument::ImageResource, QUrl("myimage"), img);
1072
     cursor.insertImage("myimage");
1072
     cursor.insertImage("myimage");
1073
    cursor.insertText(tr("Æåñòêèé äèñê\n"),char_fmt);
1073
    cursor.insertText(tr("Æåñòêèé äèñê\n"),char_fmt);
1074

1074

1075
    (bool)QTextDocumentWriter("test.odt").write(&doc);
1075
    (bool)QTextDocumentWriter("test.odt").write(&doc);
1076
    ***************/
1076
    ***************/
1077
1077
1078
    QString model_name;
1078
    QString model_name;
1079
    QString rootClassID;
1079
    QString rootClassID;
1080
    QString rootClassInctance;
1080
    QString rootClassInctance;
1081
    QFont font;
1081
    QFont font;
1082
    QBrush brush;
1082
    QBrush brush;
1083
1083
1084
    brush.setColor(Qt::darkRed);
1084
    brush.setColor(Qt::darkRed);
1085
    char_fmt.setForeground(brush);
1085
    char_fmt.setForeground(brush);
1086
    font.setBold(true);
1086
    font.setBold(true);
1087
    char_fmt.setFont(font);
1087
    char_fmt.setFont(font);
1088
1088
1089
    model_name = model_item->text(0);
1089
    model_name = model_item->text(0);
1090
    if (model_item->checkState(0) == false) return; // ìîäåëü íå âûäåëåíà äëÿ îòîáðàæåíèÿ
1090
    if (model_item->checkState(0) == false) return; // ìîäåëü íå âûäåëåíà äëÿ îòîáðàæåíèÿ
1091
1091
1092
1092
1093
    newPage();
1093
    newPage();
1094
/*******************
1094
/*******************
1095
    QTextBlockFormat textFormat;
1095
    QTextBlockFormat textFormat;
1096
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1096
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1097
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1097
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1098

1098

1099
                        cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà"));
1099
                        cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà"));
1100
                        cursor->insertBlock();
1100
                        cursor->insertBlock();
1101

1101

1102
                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1102
                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1103
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1103
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1104
********************/
1104
********************/
1105
1105
1106
1106
1107
1107
1108
    if (!(model_item->childCount() > 0)) return; // ìîäåëü ïóñòà (íå ñîäåðæèò êëàññîâ)
1108
    if (!(model_item->childCount() > 0)) return; // ìîäåëü ïóñòà (íå ñîäåðæèò êëàññîâ)
1109
1109
1110
    rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
1110
    rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
1111
    rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
1111
    rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
1112
1112
1113
    cursor->insertText(model_name, char_fmt);
1113
    cursor->insertText(model_name, char_fmt);
1114
    cursor->insertText(tr("\n"));
1114
    cursor->insertText(tr("\n"));
1115
1115
1116
    if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
1116
    if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
1117
        {
1117
        {
1118
         /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
1118
         /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
1119
       /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
1119
       /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
1120
       /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
1120
       /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
1121
1121
1122
            //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
1122
            //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
1123
1123
1124
            ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
1124
            ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
1125
        printChild(model_item->child(0), tr(""), advanced, 1);
1125
        printChild(model_item->child(0), tr(""), advanced, 1);
1126
1126
1127
        }
1127
        }
1128
1128
1129
1129
1130
1130
1131
1131
1132
}
1132
}
1133
1133
1134
void MainWindow::printChild(QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr, bool advanced, int pos){//â ðàïîðò äîáàâëÿåì äî÷åðíèå êëàññû
1134
void MainWindow::printChild(QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr, bool advanced, int pos){//â ðàïîðò äîáàâëÿåì äî÷åðíèå êëàññû
1135
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
1135
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
1136
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1136
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1137
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
1137
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
1138
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
1138
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
1139
    QString className; // èìÿ êëàññà
1139
    QString className; // èìÿ êëàññà
1140
    QString modelID; // èäåíòèôèêàòîð ìîäåëè
1140
    QString modelID; // èäåíòèôèêàòîð ìîäåëè
1141
    QString add_filtr; // äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð
1141
    QString add_filtr; // äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð
1142
    int field_ID;
1142
    int field_ID;
1143
    int icon_field_index;
1143
    int icon_field_index;
1144
    bool filtr_empty;
1144
    bool filtr_empty;
1145
    bool ok;
1145
    bool ok;
1146
    QSqlQuery q;
1146
    QSqlQuery q;
1147
    QString sql_str;
1147
    QString sql_str;
1148
    QString str_tmp;
1148
    QString str_tmp;
1149
    QTreeWidgetItem * title_item;
1149
    QTreeWidgetItem * title_item;
1150
1150
1151
    QIcon icon;
1151
    QIcon icon;
1152
    QMap<QString, QString> fieldsTypesList;//çäåñü â êà÷åñòâå êëþ÷å áóäåì õðàíèòü èìåíà ïîëåé, çíà÷åíèÿìè áóäóò èõ òèïû
1152
    QMap<QString, QString> fieldsTypesList;//çäåñü â êà÷åñòâå êëþ÷å áóäåì õðàíèòü èìåíà ïîëåé, çíà÷åíèÿìè áóäóò èõ òèïû
1153
    //QList<TField> FieldsList; //ñïèñîê ïîëåé êëàññà
1153
    //QList<TField> FieldsList; //ñïèñîê ïîëåé êëàññà
1154
1154
1155
1155
1156
1156
1157
1157
1158
// // //     font.setBold(true);
1158
// // //     font.setBold(true);
1159
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
1159
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
1160
1160
1161
    classID = model_item->text(1);
1161
    classID = model_item->text(1);
1162
    modelID = model_item->text(6);
1162
    modelID = model_item->text(6);
1163
    add_filtr = MainWindow::getFiltrString(modelID, classID);
1163
    add_filtr = MainWindow::getFiltrString(modelID, classID);
1164
1164
1165
1165
1166
    icon = model_item->icon(0);
1166
    icon = model_item->icon(0);
1167
1167
1168
    parentClassID = model_item->parent()->text(1);
1168
    parentClassID = model_item->parent()->text(1);
1169
1169
1170
    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
1170
    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
1171
1171
1172
    className = model_item->text(0);
1172
    className = model_item->text(0);
1173
    inctance = getClassInctance(classID);
1173
    inctance = getClassInctance(classID);
1174
1174
1175
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
1175
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
1176
1176
1177
1177
1178
1178
1179
1179
1180
    QTextCharFormat charFormatItalic, charFormatBase, charFormatItalicBold, charFormatItalicOnly;
1180
    QTextCharFormat charFormatItalic, charFormatBase, charFormatItalicBold, charFormatItalicOnly;
1181
    QTextTableFormat tableFormat;
1181
    QTextTableFormat tableFormat;
1182
1182
1183
1183
1184
//    QPen pen;
1184
//    QPen pen;
1185
    QBrush brush;
1185
    QBrush brush;
1186
    QFont font;
1186
    QFont font;
1187
    // pen.setColor(Qt::red);
1187
    // pen.setColor(Qt::red);
1188
    // charFormatItalic.setTextOutline(pen);
1188
    // charFormatItalic.setTextOutline(pen);
1189
1189
1190
    //QFont font;
1190
    //QFont font;
1191
1191
1192
    brush.setColor(Qt::blue);
1192
    brush.setColor(Qt::blue);
1193
1193
1194
    font.setItalic(true);
1194
    font.setItalic(true);
1195
1195
1196
 charFormatItalicOnly.setFont(font);
1196
 charFormatItalicOnly.setFont(font);
1197
    //charFormatItalic.setFontItalic(true);
1197
    //charFormatItalic.setFontItalic(true);
1198
1198
1199
    font.setBold(true);/////////////////
1199
    font.setBold(true);/////////////////
1200
    charFormatItalic.setFont(font);
1200
    charFormatItalic.setFont(font);
1201
1201
1202
1202
1203
    charFormatItalic.setForeground(brush);
1203
    charFormatItalic.setForeground(brush);
1204
1204
1205
1205
1206
1206
1207
    charFormatItalicBold.setFont(font);
1207
    charFormatItalicBold.setFont(font);
1208
    charFormatItalicBold.setForeground(brush);
1208
    charFormatItalicBold.setForeground(brush);
1209
1209
1210
1210
1211
1211
1212
    //charFormatItalic.setFontWeight(16);
1212
    //charFormatItalic.setFontWeight(16);
1213
    pos++;
1213
    pos++;
1214
    for(int i=0; i<pos; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1214
    for(int i=0; i<pos; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1215
    cursor->insertText(className, charFormatItalic);
1215
    cursor->insertText(className, charFormatItalic);
1216
    cursor->setCharFormat(charFormatBase);
1216
    cursor->setCharFormat(charFormatBase);
1217
    cursor->insertText(tr("\n"));
1217
    cursor->insertText(tr("\n"));
1218
1218
1219
1219
1220
1220
1221
    sql_str = tr("select * "
1221
    sql_str = tr("select * "
1222
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1222
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1223
                 );
1223
                 );
1224
    sql_str.append(inctance);
1224
    sql_str.append(inctance);
1225
1225
1226
1226
1227
    if (filtr.isEmpty() && (!add_filtr.isEmpty())) // ôèëüòð ïóñòîé, äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð íå ïóñòîé
1227
    if (filtr.isEmpty() && (!add_filtr.isEmpty())) // ôèëüòð ïóñòîé, äîïîëíèòåëüíûé ôèëüòð íå ïóñòîé
1228
                            {
1228
                            {
1229
                                filtr.append(tr ("where "));
1229
                                filtr.append(tr ("where "));
1230
                                filtr.append(add_filtr);
1230
                                filtr.append(add_filtr);
1231
                             }
1231
                             }
1232
1232
1233
1233
1234
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
1234
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
1235
                                 sql_str.append(tr(" "));
1235
                                 sql_str.append(tr(" "));
1236
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
1236
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
1237
                            }
1237
                            }
1238
1238
1239
    q.prepare(sql_str);
1239
    q.prepare(sql_str);
1240
1240
1241
    ok = q.exec();
1241
    ok = q.exec();
1242
1242
1243
    if (!ok) {
1243
    if (!ok) {
1244
                            QString debug_str;
1244
                            QString debug_str;
1245
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
1245
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
1246
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
1246
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
1247
                            debug_str.append(inctance);
1247
                            debug_str.append(inctance);
1248
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
1248
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
1249
                            debug_str.append(filtr);
1249
                            debug_str.append(filtr);
1250
                            debug_str.append(q.lastError().text());
1250
                            debug_str.append(q.lastError().text());
1251
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1251
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1252
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1252
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1253
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1253
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1254
                                                                            debug_str
1254
                                                                            debug_str
1255
                                                                           // q.lastError().text()
1255
                                                                           // q.lastError().text()
1256
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1256
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1257
                                                                            return;
1257
                                                                            return;
1258
                     }
1258
                     }
1259
1259
1260
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
1260
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
1261
1261
1262
    icon_field_index = q.record().indexOf(tr("Icon"));
1262
    icon_field_index = q.record().indexOf(tr("Icon"));
1263
1263
1264
    int k=0;
1264
    int k=0;
1265
    QStringList fieldsNamesList;// ñïèñîê èì¸í ïîëåé òàáëèöû
1265
    QStringList fieldsNamesList;// ñïèñîê èì¸í ïîëåé òàáëèöû
1266
    QList<TField> FieldsList; //ñïèñîê ïîëåé êëàññà
1266
    QList<TField> FieldsList; //ñïèñîê ïîëåé êëàññà
1267
    QMap<QString, TField> fieldsMap;// çäåñü áóäåì â êà÷åñòâå êëþ÷åé õðàíèòü èìåíà ïîëåé, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - íåïîñðåäñòâåííî ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëÿ
1267
    QMap<QString, TField> fieldsMap;// çäåñü áóäåì â êà÷åñòâå êëþ÷åé õðàíèòü èìåíà ïîëåé, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - íåïîñðåäñòâåííî ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëÿ
1268
    QMap <QString, QString> fieldsValues;// çäåñü áóäåì õðàíèòü çíà÷åíèÿ ïîëåé, êëþ÷àìè áóäóò ñëóæèòü èìåíà ïîëåé
1268
    QMap <QString, QString> fieldsValues;// çäåñü áóäåì õðàíèòü çíà÷åíèÿ ïîëåé, êëþ÷àìè áóäóò ñëóæèòü èìåíà ïîëåé
1269
     FieldsList = getFieldList(classID); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé
1269
     FieldsList = getFieldList(classID); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé
1270
1270
1271
1271
1272
1272
1273
1273
1274
1274
1275
     if(FieldsList.count()>0){
1275
     if(FieldsList.count()>0){
1276
                                for(int i=0; i < FieldsList.count(); i++){ //ñîñòàâèì ïàðû (èìÿ ïîëÿ-òèï ïîëÿ)
1276
                                for(int i=0; i < FieldsList.count(); i++){ //ñîñòàâèì ïàðû (èìÿ ïîëÿ-òèï ïîëÿ)
1277
                                                                            fieldsTypesList.insert(FieldsList.at(i).FieldName, FieldsList.at(i).FieldType);
1277
                                                                            fieldsTypesList.insert(FieldsList.at(i).FieldName, FieldsList.at(i).FieldType);
1278
                                                                            fieldsMap.insert(FieldsList.at(i).FieldName, FieldsList.at(i));
1278
                                                                            fieldsMap.insert(FieldsList.at(i).FieldName, FieldsList.at(i));
1279
                                                                         }
1279
                                                                         }
1280
1280
1281
                              // fieldsNamesList = fieldsTypesList.keys(); // ïîëó÷èì ñïèñîê èìåí ïîëåé
1281
                              // fieldsNamesList = fieldsTypesList.keys(); // ïîëó÷èì ñïèñîê èìåí ïîëåé
1282
                              }
1282
                              }
1283
1283
1284
// icon_field_index = fieldsNamesList.indexOf(tr("Icon"));//îïðåäåëèì èíäåêñ ïîëÿ ñ èêîíêîé
1284
// icon_field_index = fieldsNamesList.indexOf(tr("Icon"));//îïðåäåëèì èíäåêñ ïîëÿ ñ èêîíêîé
1285
1285
1286
1286
1287
1287
1288
    while(!q.record().fieldName(k).isEmpty()){// ïîêà íå ïåðåáåð¸ì âñå ïîëÿ
1288
    while(!q.record().fieldName(k).isEmpty()){// ïîêà íå ïåðåáåð¸ì âñå ïîëÿ
1289
        fieldsNamesList.append(q.record().fieldName(k++));
1289
        fieldsNamesList.append(q.record().fieldName(k++));
1290
    }
1290
    }
1291
1291
1292
1292
1293
//icon_field_index = fieldsNamesList.indexOf(tr("Icon"));//îïðåäåëèì èíäåêñ ïîëÿ ñ èêîíêîé
1293
//icon_field_index = fieldsNamesList.indexOf(tr("Icon"));//îïðåäåëèì èíäåêñ ïîëÿ ñ èêîíêîé
1294
1294
1295
1295
1296
    while(q.next()){
1296
    while(q.next()){
1297
                  if (q.record().count() > 1)
1297
                  if (q.record().count() > 1)
1298
                  {
1298
                  {
1299
                    QString value_tmp;
1299
                    QString value_tmp;
1300
                    QString ID_tmp;
1300
                    QString ID_tmp;
1301
                    QString space;
1301
                    QString space;
1302
1302
1303
                    // // // //                QTreeWidgetItem * itm;
1303
                    // // // //                QTreeWidgetItem * itm;
1304
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
1304
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
1305
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
1305
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
1306
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
1306
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
1307
1307
1308
1308
1309
1309
1310
1310
1311
                    /***************************
1311
                    /***************************
1312
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
1312
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
1313
                    itm->setText(0, value_tmp);
1313
                    itm->setText(0, value_tmp);
1314
                    itm->setText(1, tr("object"));
1314
                    itm->setText(1, tr("object"));
1315
                    itm->setText(2, ID_tmp);
1315
                    itm->setText(2, ID_tmp);
1316
                    ******************************/
1316
                    ******************************/
1317
1317
1318
                    if  (icon_field_index != -1){ // åñëè èìååòñÿ ïîëå ñ èêîíêàìè
1318
                    if  (icon_field_index != -1){ // åñëè èìååòñÿ ïîëå ñ èêîíêàìè
1319
1319
1320
                        QVariant data;
1320
                        QVariant data;
1321
                        QByteArray bytes;
1321
                        QByteArray bytes;
1322
                        QPixmap pix;
1322
                        QPixmap pix;
1323
                        QIcon icn;
1323
                        QIcon icn;
1324
                        QMap <QString, QPixmap> pixmap_map;
1324
                        QMap <QString, QPixmap> pixmap_map;
1325
                        QList <QString> id_list;
1325
                        QList <QString> id_list;
1326
                        QList <QPixmap> pixmap_list;
1326
                        QList <QPixmap> pixmap_list;
1327
                        pixmap_map = MainWindow::getObjectsIcon(inctance);
1327
                        pixmap_map = MainWindow::getObjectsIcon(inctance);
1328
                        if (!pixmap_map.isEmpty()) {
1328
                        if (!pixmap_map.isEmpty()) {
1329
                            id_list = pixmap_map.keys();
1329
                            id_list = pixmap_map.keys();
1330
                            pixmap_list =  pixmap_map.values();
1330
                            pixmap_list =  pixmap_map.values();
1331
                        }
1331
                        }
1332
                        if (id_list.indexOf(ID_tmp) != -1) {
1332
                        if (id_list.indexOf(ID_tmp) != -1) {
1333
                            pix = pixmap_list.at(id_list.indexOf(ID_tmp));
1333
                            pix = pixmap_list.at(id_list.indexOf(ID_tmp));
1334
                        }
1334
                        }
1335
                      // data = q.record().value(icon_field_index);
1335
                      // data = q.record().value(icon_field_index);
1336
                      //  bytes = q.record().value(icon_field_index).toByteArray();
1336
                      //  bytes = q.record().value(icon_field_index).toByteArray();
1337
                        // if (data.isValid() && (!data.isNull())) {
1337
                        // if (data.isValid() && (!data.isNull())) {
1338
                     //   if (!bytes.isEmpty()){
1338
                     //   if (!bytes.isEmpty()){
1339
                        // pix.loadFromData(data.toByteArray());
1339
                        // pix.loadFromData(data.toByteArray());
1340
                        // pix.loadFromData(bytes);
1340
                        // pix.loadFromData(bytes);
1341
1341
1342
1342
1343
                    if(!pix.isNull())    {
1343
                    if(!pix.isNull())    {
1344
                            if (pix.height() > 128) pix = pix.scaledToHeight(128);
1344
                            if (pix.height() > 128) pix = pix.scaledToHeight(128);
1345
                            QString fname = value_tmp;
1345
                            QString fname = value_tmp;
1346
                            fname.append(tr(".png"));
1346
                            fname.append(tr(".png"));
1347
1347
1348
1348
1349
                            pix.toImage().save(fname);
1349
                            pix.toImage().save(fname);
1350
                            doc->addResource(QTextDocument::ImageResource, QUrl(fname), pix.toImage());
1350
                            doc->addResource(QTextDocument::ImageResource, QUrl(fname), pix.toImage());
1351
1351
1352
                        // for(int i=0; i<pos; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1352
                        // for(int i=0; i<pos; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1353
1353
1354
1354
1355
                            for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1355
                            for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1356
                            cursor->insertImage(fname);
1356
                            cursor->insertImage(fname);
1357
                          //  cursor->insertText(tr("\n"));
1357
                          //  cursor->insertText(tr("\n"));
1358
1358
1359
                        }
1359
                        }
1360
                            else for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1360
                            else for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1361
1361
1362
1362
1363
1363
1364
1364
1365
                        // // // icn.addPixmap(pix);
1365
                        // // // icn.addPixmap(pix);
1366
                        // // // itm->setIcon(0, icn);
1366
                        // // // itm->setIcon(0, icn);
1367
                     //  }
1367
                     //  }
1368
1368
1369
1369
1370
                    }
1370
                    }
1371
1371
1372
                    else for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1372
                    else for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1373
                    cursor->insertText( value_tmp);
1373
                    cursor->insertText( value_tmp);
1374
                    cursor->insertText( tr("\n"));
1374
                    cursor->insertText( tr("\n"));
1375
1375
1376
1376
1377
1377
1378
                   // q.first();
1378
                   // q.first();
1379
1379
1380
1380
1381
                    if(advanced && (fieldsNamesList.count()>0)){ // åñëè îò÷åò ðàñøèðåííûé
1381
                    if(advanced && (fieldsNamesList.count()>0)){ // åñëè îò÷åò ðàñøèðåííûé
1382
1382
1383
                        QString tmp_string;
1383
                        QString tmp_string;
1384
                        sql_str.clear();
1384
                        sql_str.clear();
1385
1385
1386
                    // // //    QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count()-2, 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1386
                    // // //    QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count()-2, 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1387
1387
1388
1388
1389
1389
1390
                        /************************
1390
                        /************************
1391
                        QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count(), 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1391
                        QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count(), 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1392

1392

1393
                        ************************/
1393
                        ************************/
1394
1394
1395
1395
1396
1396
1397
1397
1398
1398
1399
1399
1400
1400
1401
1401
1402
1402
1403
1403
1404
                        //                   cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû"));
1404
                        //                   cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû"));
1405
1405
1406
1406
1407
                      //  *cursor = table->cellAt(0,1).firstCursorPosition();
1407
                      //  *cursor = table->cellAt(0,1).firstCursorPosition();
1408
                      //  cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû 2"));
1408
                      //  cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû 2"));
1409
                      //  *cursor = table->cellAt(1,1).lastCursorPosition();
1409
                      //  *cursor = table->cellAt(1,1).lastCursorPosition();
1410
                      //  cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû 4"));
1410
                      //  cursor->insertText(tr("Ïðîâåðêà òàáëèöû 4"));
1411
1411
1412
1412
1413
                      //  cursor->movePosition(QTextCursor::End);
1413
                      //  cursor->movePosition(QTextCursor::End);
1414
1414
1415
1415
1416
1416
1417
                        //table->cellAt(1,1).firstCursorPosition().insertText(tr("1"));
1417
                        //table->cellAt(1,1).firstCursorPosition().insertText(tr("1"));
1418
                        //table->cellAt(1,2).firstCursorPosition().insertText(tr("2"));
1418
                        //table->cellAt(1,2).firstCursorPosition().insertText(tr("2"));
1419
                        //table->cellAt(2,1).firstCursorPosition().insertText(tr("3"));
1419
                        //table->cellAt(2,1).firstCursorPosition().insertText(tr("3"));
1420
1420
1421
                        //table->cellAt(2,2).firstCursorPosition().insertText(tr("4"));
1421
                        //table->cellAt(2,2).firstCursorPosition().insertText(tr("4"));
1422
                   //     cursor->insertText(tr("1 \t 2"));
1422
                   //     cursor->insertText(tr("1 \t 2"));
1423
                   //      cursor->insertText(tr("3 \t 4"));
1423
                   //      cursor->insertText(tr("3 \t 4"));
1424
1424
1425
                        for(int i=0; i < fieldsNamesList.count(); i++)
1425
                        for(int i=0; i < fieldsNamesList.count(); i++)
1426
                                {
1426
                                {
1427
1427
1428
1428
1429
                            if (fieldsNamesList.at(i)== tr("Icon") || fieldsNamesList.at(i)== tr("ID")) {   tmp_string = tr("íå âîçìîæíî îòîáðàçèòü");
1429
                            if (fieldsNamesList.at(i)== tr("Icon") || fieldsNamesList.at(i)== tr("ID")) {   tmp_string = tr("íå âîçìîæíî îòîáðàçèòü");
1430
                                                                        continue;
1430
                                                                        continue;
1431
                                                                    }
1431
                                                                    }
1432
1432
1433
                                        QString fieldType;
1433
                                        QString fieldType;
1434
                                        fieldType = fieldsTypesList.value(fieldsNamesList.at(i)); //îïðåäåëÿåì òèï ïîëÿ
1434
                                        fieldType = fieldsTypesList.value(fieldsNamesList.at(i)); //îïðåäåëÿåì òèï ïîëÿ
1435
                                        if(fieldType == tr("pointer")) // åñëè òèï ïîëÿ - óêàçàòåëü
1435
                                        if(fieldType == tr("pointer")) // åñëè òèï ïîëÿ - óêàçàòåëü
1436
                                                     {
1436
                                                     {
1437
                                                        QSqlQuery q_tmp;
1437
                                                        QSqlQuery q_tmp;
1438
                                                        QString sql_str;
1438
                                                        QString sql_str;
1439
                                                 //       QString val_str;
1439
                                                 //       QString val_str;
1440
                                                         QString parent_class_id;// èäåíòèôèêàòîð êëàññà, íà îáúåêòû êîòîðîãî ññûëàåòñÿ ïîëå
1440
                                                         QString parent_class_id;// èäåíòèôèêàòîð êëàññà, íà îáúåêòû êîòîðîãî ññûëàåòñÿ ïîëå
1441
                                                         QString parent_class_inctance; // õðàíèëèùå îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1441
                                                         QString parent_class_inctance; // õðàíèëèùå îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1442
                                                         bool ok;
1442
                                                         bool ok;
1443
                                                         TField field_tmp;
1443
                                                         TField field_tmp;
1444
                                                         field_tmp = fieldsMap.value(fieldsNamesList.at(i));
1444
                                                         field_tmp = fieldsMap.value(fieldsNamesList.at(i));
1445
                                                         parent_class_id = field_tmp.DefaultValue;
1445
                                                         parent_class_id = field_tmp.DefaultValue;
1446
                                                         if  (parent_class_id.isEmpty()) continue; // íå ñìîãëè îïðåäåëèòü id ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1446
                                                         if  (parent_class_id.isEmpty()) continue; // íå ñìîãëè îïðåäåëèòü id ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1447
                                                         else parent_class_inctance = getClassInctance(parent_class_id);
1447
                                                         else parent_class_inctance = getClassInctance(parent_class_id);
1448
                                                         if  (parent_class_inctance.isEmpty()) continue; // íå ñìîãëè îïðåäåëèòü id ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1448
                                                         if  (parent_class_inctance.isEmpty()) continue; // íå ñìîãëè îïðåäåëèòü id ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
1449
                                                         sql_str = tr("select * from `");
1449
                                                         sql_str = tr("select * from `");
1450
                                                         sql_str.append(parent_class_inctance);
1450
                                                         sql_str.append(parent_class_inctance);
1451
                                                         sql_str.append(tr("` where `ID` = '"));
1451
                                                         sql_str.append(tr("` where `ID` = '"));
1452
                                                         sql_str.append(q.record().value(i).asString());
1452
                                                         sql_str.append(q.record().value(i).asString());
1453
                                                         sql_str.append(tr("'"));
1453
                                                         sql_str.append(tr("'"));
1454
                                                         ok = q_tmp.prepare(sql_str);
1454
                                                         ok = q_tmp.prepare(sql_str);
1455
                                                         ok = q_tmp.exec();
1455
                                                         ok = q_tmp.exec();
1456
1456
1457
                                                         if (!ok) {
1457
                                                         if (!ok) {
1458
                                                                                 QString debug_str;
1458
                                                                                 QString debug_str;
1459
                                                                                 debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
1459
                                                                                 debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
1460
                                                                                 debug_str.append(tr(" õð: "));
1460
                                                                                 debug_str.append(tr(" õð: "));
1461
                                                                                 debug_str.append(inctance);
1461
                                                                                 debug_str.append(inctance);
1462
                                                                                 debug_str.append(tr(" ô: "));
1462
                                                                                 debug_str.append(tr(" ô: "));
1463
                                                                                 debug_str.append(filtr);
1463
                                                                                 debug_str.append(filtr);
1464
                                                                                 debug_str.append(q.lastError().text());
1464
                                                                                 debug_str.append(q.lastError().text());
1465
                                                                                 QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1465
                                                                                 QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1466
                                                                                                                                 this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1466
                                                                                                                                 this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1467
                                                                                                                                 QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1467
                                                                                                                                 QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1468
                                                                                                                                 debug_str
1468
                                                                                                                                 debug_str
1469
                                                                                                                                // q.lastError().text()
1469
                                                                                                                                // q.lastError().text()
1470
                                                                                                                                  );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1470
                                                                                                                                  );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1471
                                                                                                                                 return;
1471
                                                                                                                                 return;
1472
                                                                          }
1472
                                                                          }
1473
1473
1474
                                                         tmp_string.clear();
1474
                                                         tmp_string.clear();
1475
                                                         while (q_tmp.next()){
1475
                                                         while (q_tmp.next()){
1476
                                                                            tmp_string = q_tmp.record().value(1).asString();
1476
                                                                            tmp_string = q_tmp.record().value(1).asString();
1477
1477
1478
                                                                        }
1478
                                                                        }
1479
1479
1480
                                                         fieldsValues.insert(fieldsNamesList.at(i), tmp_string);// äîáàâëÿåì çíà÷åíèå â ñïèñîê çíà÷åíèé
1480
                                                         fieldsValues.insert(fieldsNamesList.at(i), tmp_string);// äîáàâëÿåì çíà÷åíèå â ñïèñîê çíà÷åíèé
1481
1481
1482
                                                         continue;// ïåðåõîäèì  ê ñëåäóþùåé èíòåðàöèè
1482
                                                         continue;// ïåðåõîäèì  ê ñëåäóþùåé èíòåðàöèè
1483
1483
1484
                                                     } // äàëüøå åñëè òèï ïîëÿ íå pointer
1484
                                                     } // äàëüøå åñëè òèï ïîëÿ íå pointer
1485
1485
1486
                                        if(fieldType == tr("file")){ // åñëè òèï ïîëÿ - ôàéë, íå áóäåì îòîáðàæàòü
1486
                                        if(fieldType == tr("file")){ // åñëè òèï ïîëÿ - ôàéë, íå áóäåì îòîáðàæàòü
1487
1487
1488
                                                                            tmp_string = tr("íå âîçìîæíî îòîáðàçèòü");
1488
                                                                            tmp_string = tr("íå âîçìîæíî îòîáðàçèòü");
1489
                                                                            continue;
1489
                                                                            continue;
1490
1490
1491
                                                                    }
1491
                                                                    }
1492
1492
1493
                                        tmp_string = q.record().value(i).asString(); // ýòî íå èêîíêà, íå ôàéë è íå ïîëå-óêàçàòåëü, ïðîñòî îòîáðàæàåì çíà÷åíèå
1493
                                        tmp_string = q.record().value(i).asString(); // ýòî íå èêîíêà, íå ôàéë è íå ïîëå-óêàçàòåëü, ïðîñòî îòîáðàæàåì çíà÷åíèå
1494
                                        fieldsValues.insert(fieldsNamesList.at(i), tmp_string);// äîáàâëÿåì çíà÷åíèå â ñïèñîê çíà÷åíèé
1494
                                        fieldsValues.insert(fieldsNamesList.at(i), tmp_string);// äîáàâëÿåì çíà÷åíèå â ñïèñîê çíà÷åíèé
1495
1495
1496
1496
1497
                                    }
1497
                                    }
1498
1498
1499
1499
1500
1500
1501
1501
1502
1502
1503
                      //  for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1503
                      //  for(int i=0; i<pos+1; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1504
                        tableFormat.setAlignment(Qt::AlignLeft);
1504
                        tableFormat.setAlignment(Qt::AlignLeft);
1505
                            tableFormat.setBackground(QColor("#e0e0e0"));
1505
                            tableFormat.setBackground(QColor("#e0e0e0"));
1506
                      //      tableFormat.setCellPadding(2);
1506
                      //      tableFormat.setCellPadding(2);
1507
                      //      tableFormat.setCellSpacing(4);
1507
                      //      tableFormat.setCellSpacing(4);
1508
                        tableFormat.setLeftMargin(pos*7);
1508
                        tableFormat.setLeftMargin(pos*7);
1509
                        tableFormat.setBorder(1);
1509
                        tableFormat.setBorder(1);
1510
                        tableFormat.setBorderStyle( QTextFrameFormat::BorderStyle_Solid);
1510
                        tableFormat.setBorderStyle( QTextFrameFormat::BorderStyle_Solid);
1511
1511
1512
                        QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsValues.count(), 2, tableFormat);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1512
                        QTextTable *table = cursor->insertTable(fieldsValues.count(), 2, tableFormat);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1513
                //        table->setFormat(tableFormat);
1513
                //        table->setFormat(tableFormat);
1514
1514
1515
1515
1516
                        for(int i=0; i < fieldsValues.count(); i++){ // ïðîïóñòèì ïîëÿ: ID è ïîëå, ñîäåðæàùåå èìÿ îáúåêòà (îíî è òàê óæå îòîáðàæåíî)
1516
                        for(int i=0; i < fieldsValues.count(); i++){ // ïðîïóñòèì ïîëÿ: ID è ïîëå, ñîäåðæàùåå èìÿ îáúåêòà (îíî è òàê óæå îòîáðàæåíî)
1517
                                                                         QStringList keys_list = fieldsValues.keys();
1517
                                                                         QStringList keys_list = fieldsValues.keys();
1518
                                                                         QStringList values_list = fieldsValues.values();
1518
                                                                         QStringList values_list = fieldsValues.values();
1519
                                                                        *cursor = table->cellAt(i,0).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö ïåðâûé
1519
                                                                        *cursor = table->cellAt(i,0).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö ïåðâûé
1520
                                                                        cursor->insertText(keys_list.at(i), charFormatItalicOnly);//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
1520
                                                                        cursor->insertText(keys_list.at(i), charFormatItalicOnly);//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
1521
                                                                        *cursor = table->cellAt(i,1).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö âòîðîé
1521
                                                                        *cursor = table->cellAt(i,1).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö âòîðîé
1522
                                                                        cursor->insertText(values_list.at(i));//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
1522
                                                                        cursor->insertText(values_list.at(i));//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
1523
                                                                    }
1523
                                                                    }
1524
1524
1525
              //          table->setFormat(tableFormat);
1525
              //          table->setFormat(tableFormat);
1526
                        cursor->movePosition(QTextCursor::End);//âûõîäèì èç òàáëèöû
1526
                        cursor->movePosition(QTextCursor::End);//âûõîäèì èç òàáëèöû
1527
                         cursor->insertText( tr("\n"));
1527
                         cursor->insertText( tr("\n"));
1528
1528
1529
1529
1530
1530
1531
/******************************
1531
/******************************
1532

1532

1533
                        table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count(), 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1533
                        table = cursor->insertTable(fieldsNamesList.count(), 2);// ñîçäàäèì òàáëèöó äëÿ ïîëåé êëàññà, êðîìå ïåðâûõ äâóõ (ID è íàçâàíèå îáúåêòà)
1534

1534

1535
                        for(int i=2; i < fieldsNamesList.count(); i++){ // ïðîïóñòèì ïîëÿ: ID è ïîëå, ñîäåðæàùåå èìÿ îáúåêòà (îíî è òàê óæå îòîáðàæåíî)
1535
                        for(int i=2; i < fieldsNamesList.count(); i++){ // ïðîïóñòèì ïîëÿ: ID è ïîëå, ñîäåðæàùåå èìÿ îáúåêòà (îíî è òàê óæå îòîáðàæåíî)
1536
                    //    if (i !=icon_field_index) tmp_string = q.record().value(i).asString(); // åñëè ýòî íå èêîíêà, òî ñ÷èòûâàåì çíà÷åíèå êàê ñòðîêó
1536
                    //    if (i !=icon_field_index) tmp_string = q.record().value(i).asString(); // åñëè ýòî íå èêîíêà, òî ñ÷èòûâàåì çíà÷åíèå êàê ñòðîêó
1537
                        if (i !=icon_field_index) tmp_string = q.record().value(i).asString(); // åñëè ýòî íå èêîíêà, òî ñ÷èòûâàåì çíà÷åíèå êàê ñòðîêó
1537
                        if (i !=icon_field_index) tmp_string = q.record().value(i).asString(); // åñëè ýòî íå èêîíêà, òî ñ÷èòûâàåì çíà÷åíèå êàê ñòðîêó
1538

1538

1539

1539

1540
                        else  tmp_string = tr("íåâîçìîæíî îòîáðàçèòü");
1540
                        else  tmp_string = tr("íåâîçìîæíî îòîáðàçèòü");
1541
                     ////   if (i !=icon_field_index) {
1541
                     ////   if (i !=icon_field_index) {
1542
                                                        for(int i=0; i<pos+2; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1542
                                                        for(int i=0; i<pos+2; i++){ cursor->insertText( tr(" "));}// äîáàâëÿåì ïðîáåëû
1543
                                                         *cursor = table->cellAt(i-2,0).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö ïåðâûé
1543
                                                         *cursor = table->cellAt(i-2,0).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö ïåðâûé
1544
                                                        cursor->insertText( fieldsNamesList.at(i));//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
1544
                                                        cursor->insertText( fieldsNamesList.at(i));//ñþäà çàíîñèì èìÿ ïîëÿ
1545
                                                         *cursor = table->cellAt(i-2,1).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö âòîðîé
1545
                                                         *cursor = table->cellAt(i-2,1).firstCursorPosition();// ñòðîêà i-òàÿ, ñòîëáåö âòîðîé
1546
                                                        //cursor->insertText( tr(":\t"));
1546
                                                        //cursor->insertText( tr(":\t"));
1547

1547

1548
                                                        cursor->insertText(tmp_string);//ñþäà çíà÷åíèå ïîëÿ
1548
                                                        cursor->insertText(tmp_string);//ñþäà çíà÷åíèå ïîëÿ
1549
                                                      //  cursor->insertText( tr("\n"));
1549
                                                      //  cursor->insertText( tr("\n"));
1550
                                                    }
1550
                                                    }
1551

1551

1552
                       ////     }
1552
                       ////     }
1553

1553

1554

1554

1555

1555

1556

1556

1557

1557

1558

1558

1559

1559

1560

1560

1561

1561

1562

1562

1563
                        cursor->movePosition(QTextCursor::End);//âûõîäèì èç òàáëèöû
1563
                        cursor->movePosition(QTextCursor::End);//âûõîäèì èç òàáëèöû
1564
                        cursor->insertText( tr("\n"));
1564
                        cursor->insertText( tr("\n"));
1565

1565

1566
                        *********************************/
1566
                        *********************************/
1567
1567
1568
                    }
1568
                    }
1569
1569
1570
1570
1571
1571
1572
                    /********************************************************
1572
                    /********************************************************
1573
                    textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1573
                    textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1574
                                 cursor->setBlockFormat(textFormat);
1574
                                 cursor->setBlockFormat(textFormat);
1575

1575

1576
                                 cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà "));
1576
                                 cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà "));
1577
                                 cursor->insertBlock();
1577
                                 cursor->insertBlock();
1578

1578

1579
                                 textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1579
                                 textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1580
                                 cursor->setBlockFormat(textFormat);
1580
                                 cursor->setBlockFormat(textFormat);
1581
                    **********************************************************/
1581
                    **********************************************************/
1582
1582
1583
1583
1584
//                    itm->setIcon(0, icon);
1584
//                    itm->setIcon(0, icon);
1585
1585
1586
1586
1587
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
1587
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
1588
                    {
1588
                    {
1589
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
1589
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
1590
                        QString pointer_name;
1590
                        QString pointer_name;
1591
                        QString filtr_tmp;
1591
                        QString filtr_tmp;
1592
                        bool pointer_isEmpty;
1592
                        bool pointer_isEmpty;
1593
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
1593
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
1594
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
1594
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
1595
                        // // // // itm->setText(4, pointer_name);
1595
                        // // // // itm->setText(4, pointer_name);
1596
1596
1597
                      //  title_item->setText(4, pointer_name);
1597
                      //  title_item->setText(4, pointer_name);
1598
1598
1599
1599
1600
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
1600
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
1601
                        filtr_tmp = tr("where ");
1601
                        filtr_tmp = tr("where ");
1602
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
1602
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
1603
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
1603
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
1604
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
1604
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
1605
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
1605
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
1606
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
1606
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
1607
1607
1608
                         printChild(model_item_tmp, filtr_tmp, advanced,  pos+1);
1608
                         printChild(model_item_tmp, filtr_tmp, advanced,  pos+1);
1609
1609
1610
                        // // // // showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
1610
                        // // // // showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
1611
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
1611
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
1612
1612
1613
                    }
1613
                    }
1614
// if(pos==2) newPage(); // åñëè ýòî êîðíåâîé êëàññ, âñòàâèì ðàçäåë ñòðàíèöû
1614
// if(pos==2) newPage(); // åñëè ýòî êîðíåâîé êëàññ, âñòàâèì ðàçäåë ñòðàíèöû
1615
1615
1616
                }
1616
                }
1617
1617
1618
              }
1618
              }
1619
1619
1620
1620
1621
1621
1622
1622
1623
1623
1624
1624
1625
1625
1626
1626
1627
1627
1628
1628
1629
}
1629
}
1630
1630
1631
1631
1632
void  MainWindow::newPage(int page_number){ //âñòàâëÿåì â äîêóìåíò íîâóþ ñòðàíèöó
1632
void  MainWindow::newPage(int page_number){ //âñòàâëÿåì â äîêóìåíò íîâóþ ñòðàíèöó
1633
1633
1634
    QTextBlockFormat textFormat;
1634
    QTextBlockFormat textFormat;
1635
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1635
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1636
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1636
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1637
1637
1638
                        cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà %1").arg(page_number));
1638
                        cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà %1").arg(page_number));
1639
                        cursor->insertBlock();
1639
                        cursor->insertBlock();
1640
1640
1641
                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1641
                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1642
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1642
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1643
1643
1644
1644
1645
}
1645
}
1646
void  MainWindow::newPage(){ //âñòàâëÿåì â äîêóìåíò íîâóþ ñòðàíèöó
1646
void  MainWindow::newPage(){ //âñòàâëÿåì â äîêóìåíò íîâóþ ñòðàíèöó
1647
1647
1648
    QTextBlockFormat textFormat;
1648
    QTextBlockFormat textFormat;
1649
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1649
           textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_AlwaysBefore);
1650
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1650
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1651
1651
1652
                        //cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà %1").arg(page_number));
1652
                        //cursor->insertText(tr("Íîâàÿ ñòðàíèöà %1").arg(page_number));
1653
                        cursor->insertBlock();
1653
                        cursor->insertBlock();
1654
1654
1655
                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1655
                        textFormat.setPageBreakPolicy(QTextFormat::PageBreak_Auto);
1656
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1656
                        cursor->setBlockFormat(textFormat);
1657
1657
1658
1658
1659
}
1659
}
1660
1660
1661
QList<TField> MainWindow::getFieldList(QString class_id){// ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
1661
QList<TField> MainWindow::getFieldList(QString class_id){// ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
1662
1662
1663
    QSqlQuery q;
1663
    QSqlQuery q;
1664
    QString sql_str;
1664
    QString sql_str;
1665
    QList<TField> result_list;
1665
    QList<TField> result_list;
1666
1666
1667
    int field_id, field_name, field_alias, field_type, field_default_value, field_classIdentifer, field_comment;
1667
    int field_id, field_name, field_alias, field_type, field_default_value, field_classIdentifer, field_comment;
1668
1668
1669
    bool ok;
1669
    bool ok;
1670
    sql_str = tr("select * "
1670
    sql_str = tr("select * "
1671
                 " from `DescriptionOfClasses` where  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1671
                 " from `DescriptionOfClasses` where  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1672
                 );
1672
                 );
1673
1673
1674
    sql_str.append(tr("'"));
1674
    sql_str.append(tr("'"));
1675
    sql_str.append(class_id);
1675
    sql_str.append(class_id);
1676
    sql_str.append(tr("' "));
1676
    sql_str.append(tr("' "));
1677
    ok = q.prepare(sql_str);
1677
    ok = q.prepare(sql_str);
1678
1678
1679
    ok = q.exec();
1679
    ok = q.exec();
1680
    if (!ok) {
1680
    if (!ok) {
1681
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1681
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1682
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1682
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1683
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1683
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1684
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1684
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1685
                                                                            return result_list;
1685
                                                                            return result_list;
1686
                     }
1686
                     }
1687
1687
1688
1688
1689
    field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
1689
    field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
1690
    field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1690
    field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
1691
    field_alias =  q.record().indexOf(tr("FieldAlias"));
1691
    field_alias =  q.record().indexOf(tr("FieldAlias"));
1692
    field_type =  q.record().indexOf(tr("FieldType"));
1692
    field_type =  q.record().indexOf(tr("FieldType"));
1693
    field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1693
    field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
1694
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
1694
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
1695
    field_comment = q.record().indexOf(tr("Comment"));
1695
    field_comment = q.record().indexOf(tr("Comment"));
1696
1696
1697
    while(q.next()){
1697
    while(q.next()){
1698
1698
1699
            TField field_tmp;
1699
            TField field_tmp;
1700
            field_tmp.ID = q.value(field_id).toString();
1700
            field_tmp.ID = q.value(field_id).toString();
1701
            field_tmp.FieldName = q.value(field_name).toString();
1701
            field_tmp.FieldName = q.value(field_name).toString();
1702
            field_tmp.FieldAlias = q.value(field_alias).toString();
1702
            field_tmp.FieldAlias = q.value(field_alias).toString();
1703
            field_tmp.FieldType = q.value(field_type).toString();
1703
            field_tmp.FieldType = q.value(field_type).toString();
1704
            field_tmp.DefaultValue = q.value(field_default_value).toString();
1704
            field_tmp.DefaultValue = q.value(field_default_value).toString();
1705
            field_tmp.ClassIdentifer = q.value(field_classIdentifer).toString();
1705
            field_tmp.ClassIdentifer = q.value(field_classIdentifer).toString();
1706
            field_tmp.Comment = q.value(field_comment).toString();
1706
            field_tmp.Comment = q.value(field_comment).toString();
1707
            result_list << field_tmp;
1707
            result_list << field_tmp;
1708
1708
1709
1709
1710
1710
1711
1711
1712
         //    parentClassID = q.value(field_default_value).toString();
1712
         //    parentClassID = q.value(field_default_value).toString();
1713
         //    parentClassInctance =  getClassInctance(parentClassID);
1713
         //    parentClassInctance =  getClassInctance(parentClassID);
1714
         //    result_map.insert(pointerFieldName, parentClassInctance);
1714
         //    result_map.insert(pointerFieldName, parentClassInctance);
1715
1715
1716
1716
1717
1717
1718
        }
1718
        }
1719
1719
1720
return result_list;
1720
return result_list;
1721
1721
1722
}
1722
}
1723
1723
1724
1724
1725
1725
1726
void MainWindow::readStandartProcessOutput(){
1726
void MainWindow::readStandartProcessOutput(){
1727
1727
1728
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
1728
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
1729
    QTextCursor * wmiCursor;
1729
    QTextCursor * wmiCursor;
1730
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
1730
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
1731
1731
1732
    QByteArray arr;
1732
    QByteArray arr;
1733
        QStringList result, fields, values;
1733
        QStringList result, fields, values;
1734
        QString str1, str2;
1734
        QString str1, str2;
1735
        int i;
1735
        int i;
1736
        arr = wmiProcess.readAllStandardOutput();
1736
        arr = wmiProcess.readAllStandardOutput();
1737
        QTextCodec *codecUTF = QTextCodec::codecForName("utf8");
1737
        QTextCodec *codecUTF = QTextCodec::codecForName("utf8");
1738
        QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("cp1251");
1738
        QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("cp1251");
1739
        QTextCodec::setCodecForTr(codecUTF);
1739
        QTextCodec::setCodecForTr(codecUTF);
1740
        str1 = QString(tr(arr));
1740
        str1 = QString(tr(arr));
1741
         result = str1.split("\n", QString::SkipEmptyParts);
1741
         result = str1.split("\n", QString::SkipEmptyParts);
1742
    if (result.count()>2){
1742
    if (result.count()>2){
1743
1743
1744
1744
1745
1745
1746
1746
1747
        QString tmp_str;
1747
        QString tmp_str;
1748
        QTextTable * wmi_table;
1748
        QTextTable * wmi_table;
1749
        int fields_count, row_count;
1749
        int fields_count, row_count;
1750
            tmp_str = result.at(1);
1750
            tmp_str = result.at(1);
1751
            fields = tmp_str.split("|");
1751
            fields = tmp_str.split("|");
1752
            fields_count =  fields.count();
1752
            fields_count =  fields.count();
1753
            row_count = result.count()-1; // ïåðâóþ ñòðîêó (íàçâàíèå êëàññà) îòîáðàæàòü íå áóäåì
1753
            row_count = result.count()-1; // ïåðâóþ ñòðîêó (íàçâàíèå êëàññà) îòîáðàæàòü íå áóäåì
1754
            wmi_table = wmiCursor->insertTable(row_count, fields_count);
1754
            wmi_table = wmiCursor->insertTable(row_count, fields_count);
1755
            for(int n = 0; n < fields.count(); n++) { // çàïîëíÿåì "øàïêó" òàáëèöû
1755
            for(int n = 0; n < fields.count(); n++) { // çàïîëíÿåì "øàïêó" òàáëèöû
1756
                *wmiCursor = wmi_table->cellAt(0, n).firstCursorPosition();
1756
                *wmiCursor = wmi_table->cellAt(0, n).firstCursorPosition();
1757
                wmiCursor->insertText(fields.at(n));
1757
                wmiCursor->insertText(fields.at(n));
1758
            }
1758
            }
1759
         //   tmp_str = result.at(2);
1759
         //   tmp_str = result.at(2);
1760
         //   values = tmp_str.split("|");
1760
         //   values = tmp_str.split("|");
1761
1761
1762
1762
1763
            for (int m=2; m< result.count(); m++){
1763
            for (int m=2; m< result.count(); m++){
1764
1764
1765
                tmp_str = result.at(m);
1765
                tmp_str = result.at(m);
1766
                values = tmp_str.split("|");
1766
                values = tmp_str.split("|");
1767
1767
1768
                for(int n = 0; n < values.count(); n++){
1768
                for(int n = 0; n < values.count(); n++){
1769
                    *wmiCursor = wmi_table->cellAt(m-1, n).firstCursorPosition();
1769
                    *wmiCursor = wmi_table->cellAt(m-1, n).firstCursorPosition();
1770
1770
1771
                   // wmiCursor->insertText(fields.at(n));
1771
                   // wmiCursor->insertText(fields.at(n));
1772
                   // wmiCursor->insertText(tr(": "));
1772
                   // wmiCursor->insertText(tr(": "));
1773
                    wmiCursor->insertText(values.at(n));
1773
                    wmiCursor->insertText(values.at(n));
1774
                   // wmiCursor->insertText(tr("\n"));
1774
                   // wmiCursor->insertText(tr("\n"));
1775
1775
1776
                }
1776
                }
1777
1777
1778
1778
1779
1779
1780
            }
1780
            }
1781
1781
1782
1782
1783
1783
1784
        }
1784
        }
1785
        QTextCodec::setCodecForTr(codec);
1785
        QTextCodec::setCodecForTr(codec);
1786
1786
1787
1787
1788
1788
1789
1789
1790
1790
1791
1791
1792
1792
1793
1793
1794
1794
1795
//        result = QStringList(arr);
1795
//        result = QStringList(arr);
1796
//      str2 << arr;
1796
//      str2 << arr;
1797
        //i = result.size();
1797
        //i = result.size();
1798
//      str1 = result.at(0);
1798
//      str1 = result.at(0);
1799
        i++;
1799
        i++;
1800
        //lineEdit->insert(str1);
1800
        //lineEdit->insert(str1);
1801
        all_reading = true;
1801
        all_reading = true;
1802
1802
1803
}
1803
}
1804
1804
1805
void MainWindow::readStandartProcessError(){
1805
void MainWindow::readStandartProcessError(){
1806
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
1806
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
1807
    QTextCursor * wmiCursor;
1807
    QTextCursor * wmiCursor;
1808
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
1808
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
1809
    QString str;
1809
    QString str;
1810
1810
1811
    QByteArray arr;
1811
    QByteArray arr;
1812
        arr = wmiProcess.readAllStandardError();
1812
        arr = wmiProcess.readAllStandardError();
1813
    str = QString(tr(arr));
1813
    str = QString(tr(arr));
1814
     wmiCursor->insertText(str);
1814
     wmiCursor->insertText(str);
1815
     wmiCursor->insertText(tr("\n"));
1815
     wmiCursor->insertText(tr("\n"));
1816
1816
1817
}
1817
}
1818
1818
1819
1819
1820
1820
1821
TWmiVideoCard MainWindow::getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password){
1821
TWmiVideoCard MainWindow::getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password){
1822
    TWmiVideoCard result;
1822
    TWmiVideoCard result;
1823
    bool ok;
1823
    bool ok;
1824
    wmiThread.moveToThread(&wmiThread);
1824
//    wmiThread.moveToThread(&wmiThread);
1825
    wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
1825
    wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
1826
    wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
1826
    wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
1827
    wmiThread.setPassword( password);
1827
    wmiThread.setPassword( password);
1828
    wmiThread.setWmiString(tr("select * from Win32_ComputerSystem"));
1828
    wmiThread.setWmiString(tr("select * from Win32_ComputerSystem"));
1829
    wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
1829
    wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
1830
    //for (;;) {if (wmiThread.isStopped()) break;}
1830
    //for (;;) {if (wmiThread.isStopped()) break;}
1831
    int t;
1831
    int t;
1832
    t++;
1832
    t++;
1833
1833
1834
1834
1835
    ok = wmiThread.wait(10000);
1835
    ok = wmiThread.wait(10000);
1836
    if (ok){
1836
    if (ok){
1837
        int m;
1837
        int m;
1838
        m++;
1838
        m++;
1839
    }
1839
    }
1840
    else {
1840
    else {
1841
        wmiThread.stop();
1841
        wmiThread.stop();
1842
        ok = wmiThread.wait(10000);
1842
        ok = wmiThread.wait(10000);
1843
        int k;
1843
        int k;
1844
        k++;
1844
        k++;
1845
    }
1845
    }
1846
1846
1847
    /*
1847
    /*
1848

1848

1849
    QString program = tr("wmic");
1849
    QString program = tr("wmic");
1850